domingo, 24 de xaneiro de 2021

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

 

O Real Decreto-Lei 1/2021, de 19 de xaneiro, de protección dos consumidores e usuarios fronte a situacións de vulnerabilidade social e económica, publicado no BOE núm. 17, de 20/01/2021, na disposición final primeira, modifica o recente Real Decreto-lei 37/2020, de 22 de decembro que a súa vez modificaba nalgúns aspectos o Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urxentes para facer fronte ás situacións de vulnerabilidade social e económica no ámbito da vivenda.

domingo, 27 de decembro de 2020

O Decreto Stop Desafiuzamentos sae descafeinado fronte á emerxencia habitacional; o lobby financeiro impón a dirección ao Goberno de Sánchez, amparados por Economía e Xustiza. 
 
  Unha vez analizado no BOE a Real Decreto-lei 37/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes para facer fronte ás situacións de vulnerabilidade social e económica no ámbito da vivenda, desde a PAH vemos, como aspectos negativos:
 
 A curta duración da súa vixencia, só ata o fin do vixente estado de alarma. Desde a PAH sabemos que as consecuencias socio-económicas da crise sanitaria vai ser máis prolongada, por iso seguiremos insistindo que debe ter vixencia, polo menos, ata o 31-12-2021 ou ata a publicación da Lei de Vivenda Estatal que responda as demandas da PAH. As compensacións que se establecen para grandes posidores, quen xamais nos compensaron do rescate na crise anterior.
 
 É unha inmoralidade e un disparate que se destine diñeiro público á banca rescatada pendente de devolver 65.000 millóns e a fondos voitre e socimis, quen se permite o luxo de non pagar impostos ao estar en paraísos fiscais ou ter un trato fiscal de favor. 
 
Non entendemos nin aceptamos esta cesión do Goberno a corporacións cuxo único obxectivo é gañar canto máis diñeiro mellor, permitindo que a vivenda sexa obxecto de especulación en lugar dun dereito con función social. Tamén alertamos que se caeron da protección algunhas das situacións de ocupación forzosa, á que por necesidade víronse obrigadas familias vulnerables, a quen ningunha Administración Pública foi capaz de ofrecerlles unha alternativa de vivenda digna e adecuada, e para as que, ao contrario que para os grandes posuidores, non se establece compensación algunha.
 
 As presións dos lobbies financeiro/inmobiliarios sobre os ministerios de Calviño e Campos, lograron en parte, os seus obxectivos. Con todo, como aspectos positivos a mobilización conseguiu a prohibición dos desafiuzamentos de alugueiro, tanto por falta de pagamento como por finalización de contrato (aínda que só sexa, de momento, ata a finalización do estado de alarma), ou os de precario ou recuperación da posesión por distintas vías do artigo 250.1 LAC (civís), para persoas cuxa vulnerabilidade comezase tamén antes da pandemia. E, aínda que con algunhas lagoas este decreto garante que non poidan ser cortados as subministracións básicas a moitas persoas vulnerables. 
 
Desde a PAH anunciamos que seguirá habendo desafiuzamentos tras este decreto, por iso seguiremos loitando por conseguir a extensión da prohibición a todas as familias vulnerables sen alternativa de vivenda digna e adecuada, e cunha duración temporal suficiente como para que as Administracións Públicas dispoñan de Parque Público para poder ofrecer esas alternativas e recuperen vivenda da banca para o alugueiro social. Empezamos xa, poñéndonos inmediatamente en contacto co Goberno para trasladar o noso absoluto rexeitamento a estas modificacións, ao obxecto de que se emenden nunha próxima corrección de erros no BOE. O contrario, será froito da presión da banca e grandes empresas ao Goberno, e vannos a ter totalmente enfronte.
 
 
Síntese xurídica do contido completo deste Decreto en materia de vivenda
 
 1. Desafiuzamentos de alugueiros Suspensión de desafiuzamentos. Novo prazo: 
 
desde a entrada en vigor do RDL ata o fin do estado de alarma (09/05/21). Agora, ata o 31/01/21). Vincúlase a suspensión á prórroga do estado de alarma do RD 956/2020. Se se prorrogase unha vez máis, deberíase engadir para estender o prazo. 
 
 Clarifica por primeira vez que afecta tanto a desafiuzamentos por falta de pagamento como finalización de contrato. Se non hai data de lanzamento, pódese pedir a suspensión da vista. 
 
 A parte demandada debe acreditar vulnerabilidade, de acordo ao artigo 5 do RDL 11/2020. O arrendatario debe acreditar ALGUNHA das situacións dos supostos das letras a) e b): Pase a estar en situación de desemprego (de forma extensiva, interpretamos que se xa se atopaba en paro, entra igual), ERTE, ou reducise a súa xornada por motivo de coidados, en caso de ser empresario, ou outras circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos, cumprindo uns límites de ingresos o mes anterior. Que a renda do alugueiro + gastos e subministracións básicas ≥ 35% dos ingresos netos do conxunto da unidade familiar. Gastos e subministracións básicos = subministracións de electricidade, gas, gasoil para calefacción, auga corrente, telecomunicación fixa e móbil, e contribucións á comunidade de propietarios, todos eles da vivenda habitual. Cando o demandado acredite a súa situación de vulnerabilidade, o LAJ (secretario xudicial) comunicarallo ao demandante en 10 días (2 semanas sen festivos), quen pode acreditar tamén vulnerabilidade ou risco de situarse nela. 
 
Unha vez recollidos todos os escritos, o LAJ comunicará a situación aos Servizos Sociais, quen en 10 días (2 semanas sen festivos) deberán valorar a vulnerabilidade das partes e indicar as medidas para tomar. O xuíz, unha vez dispoña de toda a documentación do caso, deberá ditar auto acordando a suspensión se a vulnerabilidade está acreditada. Se non o está, tirará adiante co procedemento. O auto debe indicar que unha vez deixe de estar en vigor o estado de alarma, os prazos renovaranse automaticamente. Se se acredita a vulnerabilidade, a Administración ten que adoptar as medidas que se indiquen no informe de Servizos Sociais (haberao?) durante o prazo de suspensión (é dicir, durante o estado de alarma). Cando se adopten as medidas (pasará algunha vez?), a Administración comunicarao ao Tribunal para que levante a suspensión en 3 días.
 
 
 
2. Suspensión doutros desafiuzamentos Prazo
 
desde a entrada en vigor do RDL ata o fin do estado de alarma (09/05/21). Abarca: precario, ocupación, execución de títulos xudiciais. Finalmente non entran procesos penais. Suxeitos afectados: persoas xurídicas e persoas físicas con máis de 10 vivendas. Redacción confusa: “pertenzan a persoas xurídicas ou a persoas físicas titulares de máis de dez vivendas”. Requírese que as xurídicas tamén sexan titulares de máis de 10 vivendas, Loitemos para que se interprete así en Xulgados.
 
 Persoas afectadas deben cumprir cos supostos da letra a) do art. 5 do RDL 11/2020: Pase a estar en situación de desemprego (de forma extensiva, interpretamos que se xa se atopaba en paro, entra igual), ERTE, ou reducise a súa xornada por motivo de coidados, en caso de ser empresario, ou outras circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos, cumprindo uns límites de ingresos o mes anterior. 
 
O Xuíz deberá tomar a decisión ponderando as seguintes circunstancias: Entrada ou permanencia motivada por situación de extrema necesidade, valorando o informe de Servizos Sociais. Cooperación dos ocupantes coa Administración para buscar unha alternativa. Ademais no fogar deberá atoparse algunha persoa que cumpra co seguinte: Dependente Vítima de violencia contra a muller Menor de idade O LAJ, unha vez recollida a documentación, trasladaraa ao demandante/denunciante e aos Servizos Sociais, quen deberá emitir informe en 15 días (3 semanas sen festivos). Se a situación de vulnerabilidade queda acreditada, o Xuíz ponderará as demais circunstancias e ditará auto no seu caso acordando a suspensión do lanzamento ata a finalización do estado de alarma. Se non se acredita a vulnerabilidade, non cumpren requisitos ou se dan outras circunstancias (que a continuación resumimos), o procedemento tira para adiante. 
 
 Durante a suspensión, a Administración deberá tomar as medidas indicadas no informe se se cumpren a situación de vulnerabilidade ou outras adecuadas para “satisfacer a necesidade habitacional” da persoa e “que garantan o seu acceso a unha vivenda digna”. 
 
Circunstancias que non permiten a suspensión: Vivenda de persoa física que sexa domicilio habitual ou segunda residencia. Vivenda de persoa xurídica cedida a persoa física para domicilio habitual ou segunda residencia. Entrada ou permanencia consecuencia de delito Indicios racionais de que se están realizando actividades ilícitas (narco-pisos, proxenetismo…). Ocupación posterior á entrada en vigor do RDL. Vivendas públicas ou privadas destinadas a vivenda social.
 

  3. Compensación para arrendadores (pequenos e grandes posuidores) afectados pola suspensión do desafiuzamento.

 Só se poderá pedir compensación se a Administración non tomou as medidas do informe de Servizos Sociais en 3 meses. 

 Valor medio de alugueiro de vivenda na contorna (vía índices de referencia ou outros criterios obxectivos). 

Súmanse gastos correntes acreditados (IBI, subministracións, comunidade…). 

Compensación desde a suspensión ata o seu levantamento ou fin do estado de alarma. Non ata a data do desafiuzamento.

  Se o prezo medio do alugueiro é superior á renda do alugueiro, compensarase coa renda do alugueiro. 

Non distingue entre pequenos ou grandes posuidores. 

 A solicitude poderá realizarse ata 1 mes despois do fin do estado de alarma e o arrendador deberá presentar escrito coa cantidade adecuada de acordo ao comentado antes. 

 Compensación a cargo do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 e xestionada polas CCAA.

 

4. Compensación para propietarios dos demais casos (ocupación) 
 
Só se poderá pedir compensación se a Administración non tomou as medidas do informe de Servizos Sociais en 3 meses. 
 
Só se poderá pedir compensación se o propietario acredita que a suspensión do lanzamento supuxo un prexuízo económico ao atoparse a vivenda ofertada en venda ou alugueiro antes da entrada no inmoble dos ocupantes.
 
 Valor medio de alugueiro de vivenda na contorna (vía índices de referencia ou outros criterios obxectivos). Súmanse gastos correntes acreditados (IBI, subministracións, comunidade…). 
 
Compensación desde a suspensión ata o seu levantamento ou fin do estado de alarma. Non ata a data do desafiuzamento.
 
 A solicitude poderá realizarse ata 1 mes despois do fin do estado de alarma e o arrendador deberá presentar escrito coa cantidade adecuada de acordo ao comentado antes.
 
 Compensación a cargo do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 e xestionada polas CCAA.

 

 

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16824&fbclid=IwAR0YhcLiv5tk-XNi17X57ugtMU_cRGlX4JTZchTijWpT3RL0xq0PDDRJ4Io

 

 

   A nova cuestión prejudicial sobre o IRPH pon ao Supremo na tesitura de poder ser demandado patrimonialmente 

 

 


                               A elevación dunha nova cuestión prejudicial sobre o Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios ( IRPH) #ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ( TJUE), por parte do maxistrado titular do Xulgado de Primeira Instancia 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana Zorraquino, o pasado 2 de decembro, introduciu unha nova variante legal inesperada: a de que a Sala do Civil do Tribunal Supremo poida ser demandada patrimonialmente por mal funcionamento da Administración de Xustiza. 

https://confilegal.com/20201213-la-nueva-cuestion-prejudicial-sobre-el-irph-pone-al-supremo-en-la-tesitura-de-poder-ser-demandado-patrimonialmente/https://confilegal.com/20201213-la-nueva-cuestion-prejudicial-sobre-el-irph-pone-al-supremo-en-la-tesitura-de-poder-ser-demandado-patrimonialmente/ 

 O maxistrado que elevou a primeira cuestión prejudicial ao TJUE sobre o IRPH repregunta ao tribunal de Luxemburgo.

https://confilegal.com/20201204-el-magistrado-que-elevo-la-primera-cuestion-prejudicial-al-tjue-sobre-el-irph-repregunta-al-tribunal-de-luxemburgo/ 

  

  TRIBUNAL SUPREMO - SALA CIVIL - GABINETE   TÉCNICO 

 Sentencias 595, 596, 597 y 598/2020, de 12 de noviembre. Control de transparencia y abusividad de la cláusula del préstamo hipotecario que incorpora el IRPH como índice de referencia del tipo de interés,

 

https://confilegal.com/wp-content/uploads/2020/11/NOTA-PRENSA-SSTS-595596597598-de-2020-IRPH.pdf                                         

 

  

Interesante entrevista José Ma. Erauskin sobre aa situación actual del IRPH, posterior a nota de prensa da sala do civil do T.S emitida o 21-outubro-2020.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0wGipNIhf8kj8EiZX7ZzBaQHOAHlia7jeFHSzStnG4TV10Ag2uoXolg_k&v=X66W2twnDV4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=96NJZ-jasmM

 

 

TRIBUNAL SUPREMO-  SALA CIVIL - GABINETE TÉCNICO -  NOTA DE PRENSA.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Sala-de-prensa/Notas-de-prensa/La-Sala-de-lo-Civil-del-Tribunal-Supremo-se-pronuncia-sobre-cuatro-recursos-de-casacion-en-relacion-con-el-indice-IRPH-de-las-hipotecas
 
El Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto cuatro recursos de casación en relación con la cláusula de interés variable IRPH. Un quinto recurso sobre IRPH también se deliberará hoy pero presenta perfiles diferentes, por versar sobre una vivienda de protección oficial.  


En los cuatro recursos resueltos, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, ha apreciado falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores.
No obstante, y siguiendo también la jurisprudencia del TJUE, ha procedido a hacer el análisis de abusividad concluyendo, en los casos enjuiciados, que no había abusividad.  

   
El fallo cuenta con el voto particular del magistrado D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.  


El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de la sentencia se redactará en los próximos días.  
 
Madrid, 21 de octubre de 2020

mércores, 3 de xuño de 2020

*Ante a reactivación dos desafiuzamentos a cidadanía responde*Segundo a normativa publicada en relación aos desafiuzamentos e na experiencia que temos tras anos de loita defendendo o dereito á vivenda digna debemos estar preparadas, non imos permitir de ningunha dos xeitos que volva "a curva da vergonza, a dos desafiuzamentos".
 
 Ate agora: Os prazos procesais [...]

Ler máis desta entrada na páxina da PAH.


 https://afectadosporlahipoteca.com/2020/06/03/ante-la-reactivacion-de-los-desahucios-la-ciudadania-responde/
*O medo cambia de lado. A partir de agora #LaPAHacecha aos fondos voitre*Ante a constante vulneración dos nosos dereitos por parte dos fondos voitre, a PAH cambiamos as regras do xogo. Imos a por vós, a partir de agora non son eles, somos nós #LaPAHacecha.

Hoxe martes 2 de xuño de 2020, a PAH lanzamos unha campaña para deixar claro que o medo cambia de lado.

A partir de agora a PAH axexa a todos aqueles bancos e fondos voitre que vulneran sistemáticamente os nosos dereitos e precarizan nosas vidas. Non podemos seguir permitindo este acoso constante ás familias, con total impunidade. Agora nós atacamos.

https://afectadosporlahipoteca.com/2020/06/02/la-pah-acecha-a-los-fondos-buitre/

luns, 1 de xuño de 2020

INGRESO MÍNIMO VITAL.Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf?fbclid=IwAR0wuJAVf5qnRulbMyUvlucU18cPGWjUO_KDisCnUqBu4h6gnjN8VC0B5Vs 


 El BOE nuestro de cada día.

https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2020/06/01/ingreso-minimo-vital-boe/?fbclid=IwAR2nS2-WzhDccZtXR0xCd-qeL8Ibv39P8swnEGs44kAqSSPTs6cFKSrtXPk


 *Simulador do Ingreso Mínimo Vital*
 Comproba se tes dereito ao ingreso mínimo vital.

Comparte para que outras persoas o comproben tamén.

Pásallo a quen creas que se poida beneficiar del.

Odia o fascismo.

https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador?fbclid=IwAR2h9fARuVNDp_eF56ewNQSDsPcIj0JftRBE-qf6kdalCK_fXwmjnctKZ3A

Reunión da PAH co Secretario Xeral de Vivenda, David Lucas.

 - Vinculada á campaña: "Vivenda Por Dereito" e facendo fincapé á situación actual provocada pola crise sanitaria, retoman as negociacións que se viron truncadas polo confinamento e o estado de alarma .


O resultado da reunión de hoxe, poderiamos valoralo de positivo xa que vimos unha clara predisposición a colaborar connosco e outras entidades sociais no desenvolvemento para garantir o Dereito á vivenda. alcanzamos o compromiso de manter reunións periódicas para a elaboración dunha Lei de Vivenda, que debería entrar en vigor nesta lexislatura, así como do próximo Plan Estatal de Vivenda e empezar a abordar como debe consolidarse o parque públicotendo en conta a vivenda baleira e en mans de SAREB.

Vinculada á campaña da PAH: "Vivenda Por Dereito" e facendo fincapé á situación actual provocada pola crise sanitaria, retoman as negociacións co Secretario Xeral de Vivenda que se viron truncadas polo confinamento e o estado de alarma.

O mércores 20 de maio, mantivemos unha reunión virtual co Secretario Xeral de Vivenda David Lucas. Convocáronnos a manter este encontro o 16 de marzo, para dar continuidade á campaña de "Vivenda por Dereito" que arrincamos en febreiro e da cal xa recolleramos algúns froitos como a ampliación e mellora da moratoria hipotecaria ou o anuncio dunha futura moratoria dos desafiuzamentos por alugueiro.

Desde entón a situación cambiou desfavorabelmente e aumentado a urxencia residencial. Son máis necesarias que nunca medidas valentes para asegurar o benestar das familias e que non aumente o número delas que se vexa forzada a perder o seu fogar ante unha situación de crise global.
Na reunión, tras unha análise da situación e de como chegamos ate aquí, mostramos o noso desacordo cos últimos decretos insuficientes e á práctica ineficaces, aprobados para axudar ás inquilinas e ás persoas hipotecadas.

Suscitamos as nosas emendas para a tramitación parlamentaria do Proxecto de Lei do RDL 11/2020 e saímos co compromiso dunha nova reunión en xuño para profundar nelas, tras recoñecer a insuficiencia dos decretos aprobados ate agora. Emendas recolleitas nun documento que xa fixemos chegar a todos os grupos parlamentarios, quedando por ver quen as defende e quen non. Ou o que é o mesmo, quen está ao lado das familias e quen non. O noso obxectivo é que non se repita o sucedido na crise do 2008, que realmente non se deixa a ninguén atrás e que non sexa a cidadanía a que acabe pagando os efectos da crise sanitaria. Á vez que non se tomen medidas só para as afectadas pola crise actual e se teña en conta ás familias que xa estaban en vulnerabilidade antes da pandemia.
As nosas emendas, que xa presentaremos en profundidade, céntranse en:

➤ Exoneracións do pago tanto de hipotecas como de alugueiros ate, como mínimo, o 31 de decembro do 2021, para as familias en situación de vulnerabilidade. Diferenciando claramente entre pequenos propietarios, grandes propietarios -a partir de máis de 5 vivendas- entidades financeiras, socimis e fondos de investimento e entidades públicas.

➤ Suspensión de todos os desafiuzamentos de unidades de convivencia sen alternativa residencial de forma indefinida ou, como mínimo, ate o 31 de decembro do 2021 e establecemento do xuízo de proporcionalidade que vén reclamando a España o Comité DESC.

➤ Extensión das medidas a todas aquelas familias que están en situación de vulnerabilidade, provocada previa ou durante a crise sanitaria

➤ Redución e modificación de requisitos que burocratizan o procedemento e que exclúen a moitas familias da aplicación das medidas.

➤ Alongar o tempo necesario a protección das medidas para facer fronte ás consecuencias da COVID-19, como mínimo ate 31 decembro do 2021, podendo adoptarse o criterio que permita obxectivar a recuperación económica (como o aumento do PIB ou do emprego).

➤ Obrigar á banca a revisar todas as solicitudes que fosen denegadas por incumprir os anteriores requisitos. Tanto en materia de hipotecas como de alugueiros, terán que ser revisadas por si cumprisen cos requisitos que aquí se inclúen.

➤ Parque público e función social da Vivenda. Desenvolvemento de medidas tendentes á utilización como Parque Público Temporal de vivendas inxustificadamente desocupadas en mans de grandes tenedores, como forma de corresponsabilidade social e compensación polo rescate anterior, para dar á Vivenda o tratamento que lle corresponde como ben social, apartándoa de ser un mero ben de consumo e especulación.

Estas emendas non deixan de ser unha reafirmación do que levamos esixindo fai anos. Medidas claras ante unha situación á que xa se podería poñer freo de haberse lexislado a nosa ILP Hipotecaria de 2013 ou a Lei Vivenda PAH que se viu truncada pola moción de censura ao goberno do PP. Neste sentido tamén falamos dunha lei integral de vivenda. Somos coñecedoras de que o PSOE ten redactada unha e insistimos na necesidade de que a PAH podamos revisar e incidir nese texto antes do seu futuro rexistro.

O resultado da reunión de hoxe, poderiamos valoralo de positivo xa que vimos unha clara predisposición a colaborar connosco e outras entidades sociais no desenvolvemento para garantir o Dereito á vivenda. alcanzamos o compromiso de manter reunións periódicas para a elaboración dunha Lei de Vivenda, que debería entrar en vigor nesta lexislatura, así como do próximo Plan Estatal de Vivenda e empezar a abordar como debe consolidarse o parque públicotendo en conta a vivenda baleira e en mans de SAREB.

Queda moito traballo por diante. Máis cando lamentablemente esta crise volveu a demostrar o que a PAH leva denunciando nos seus 11 anos de existencia: que a vivenda é un dereito humano e que se debe garantir o seu acceso a todos os cidadáns. De non facelo seguiremos tendo vidas en xogo e de habernos escoitado antes salvarían-se vidas humanas, truncadas ante a desesperación de quedarse sen fogar.

Desde a PAH recollemos a man tendida hoxe, pero non deixaremos de denunciar a situación ate que estea garantida, como fixemos sempre. Non imos permitir que se siga apoiando desde o Goberno á banca e fondos voitres a costa do sufrimento da cidadanía á que din representar. Seguiremos presionando e esixindo que se inclúan as nosas propostas para garantir o dereito á vivenda para todas. Non queremos máis parches de escaparate que sigan deixando a miles de familias na miseria. Queremos cambios estructurales que reviertan a situación.

Mentres, seguiremos traducindo a linguaxe humana as propostas do Goberno, visibilizando as súas carencias e defendéndonos ante elas nas nosas asembleas, para protexer e apoiar ás familias. fomos capaces de sobrevivir a última década e volverémolo a facer. Esta vez píllanos organizadas, coa experiencia necesaria e con máis motivos que nunca.
Porque si se pode non deixar a ninguén atrás.

https://afectadosporlahipoteca.com/2020/05/20/reunion-de-la-pah-con-el-secretario-general-de-vivienda/?fbclid=IwAR01Q4yGs_q8t4tAkv1nSesWAfIeZiBBAd1jBIterTTo9ZUlJudCQef-1Z0