mércores, 7 de novembro de 2018


 COMUNIACADO STOP-DESAFIUZAMENTOS OURENSE.

Ante  decisión tomada polo Tribunal Supremo Stop-desafiuzamentos fai pública a súa posición e esixencias.

1º)-
Parécenos vergoñenta e insoportable a situación de INSEGURIDADE XURÍDICA creada polo Tribunal Supremo e o silencio cómplice mantido o longo de 23 anos, especialmente nos últimos 10 anos, mentres os bancos despexaban a 700.000 familias apoiados nunha lei preconstitucional e manifestamente contraria a normativa vixente sin que o Poder Xudicial alegara “ Enorme Repercusión Social e económica”
-o 28 de xaneiro o Tribunal Supremo adoptaba a posición dos bancos e ditaba que eran os consumidores quen debían pagar o Imposto e Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos documentados,

-O 18 outubro de corrixe a súa propia xurisprudencia e decide que serán os bancos quen asuman o pago diste imposto. Esta é a posición favorabel o consumidor  argumentadana en sentenza do 16 de outubro :
https://www.ecestaticos.com/file/915d42a46c77c706868d7c099efc353c/1539863374.pdf

-O día seguinte o 19 de Outubro Día Picazo suspende a decisión tomada o día anterior  e emite unha nota dende o Consello Xeral do Poder Xudicial dicindo que se tomará unha decisión en Pleno o día 5 de Novembro. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Pleno-de-la-Sala-Tercera-del-Tribunal-Supremo-decidira-si-confirma-el-giro-jurisprudencial-de-la-sentencia-sobre-el-impuesto-de-las-hipotecas?fbclid=IwAR11nAWEX7_ve6PyAQ52K50-ihfIsjWu7625ZW8RhfoHsgvDPF3RF4N4lKo

-Onte día 6 de Novembro volve a posición inicial de xaneiro e dita que serán os consumidores quen asuman o pago diste imposto, si é certo con fonda división na toma desta decisión 15 votos a favor e 13 en contra.

Parece que a presións exercida pola Banca xurdiron o seu efecto na toma de decisións. Pois é moi difícil xustificar a corrección da sentenza que deron a coñecer o 18 de outubro que estaba moi ben argumentada.

Ante evidente falta de imparcialidade do Tribunal Supremo sumámonos a petición feita pola asociación Xuíces Pola Democracia e esiximos as dimisións inmediatas do:

-Presidente do Tribunal Supremo e do Poder Xudicial Carlos Lesme Serrano.

-Presidente da Sala Terceira do Contencioso-Administrativo Luís María Díez Picazo.


Alegou agora o señor Díez Picazo para suspender a sentenza do día 16 de outubro “ Enorme Repercusión Social e económica” cando os seus argumentos solo deberían ser xurídicos.

Para os Colectivos que defendemos o dereito a vivenda resulta indígnate e evidente a submisión dunha parte do Poder Xudicial os intereses da Banca. O feito de utilizar este argumento no momento que se toma unha decisión que prexudica os Bancos non deixa dúbida.

Dende o ano 1995 O Estado Español tiña que ter implementada no Ordenamento Xurídico a Directiva Europea 93/13 de Protección o Consumidor nistes 23 anos o Poder xudicial mantivo un silencio que favorecía os bancos.

Ata o ano 2013 no Estado Español Vulnerouse o dereito a tutela xudicial efectiva, recollido no articulo 24.1 da constitución, despexando a Familias sin que se puideran opoñer os desafiuzamentos foi o TXUE na Sentenza Mohamed Aziz do ano 2013 quen dixo que o Código Civil Español non ofrecía motivos suficientes para opoñerse os despexos. Perdendo as as familias as vivendas sin poder defenderse dos abusos bancarios.

Iste é o punto de partida que nos permitiu que o longo de 10 anos de situación crítica, logo da gran estafa inmobiliaria,  permitiu  ver que o Tribunal Supremo mantiña unha posición contraria os consumidores. Como se puido ver en varias sentenzas que corrixían a xurisprudencia do Tribunal Supremo unha destas foi a Sentenza do TXUE que corrixe o Supremo en decembro de 2016 declarando que as Cláusulas Chan son retroactivas e se deben anular do contrato, non solo ata o 2013 como pretendía o Tribunal Supremo. Tamén Esta Cuestionada Neste momento A cláusula de  vencemento anticipado e o índice IRPH o cal o Tribunal Supremo dixo que era un índice Legal.Nos e moitos consumidores consideramos que é abusivo e de momento o Avogado Xeral xa se posicionou e considera o IRPH abusivo. En breve coñeceremos as Sentenzas sobre estes 2 temas do TXUE de maior peso económico que o Imposto de Transmisións Patrimoniais.

A PAH e o colectivo Stop-Desafiuzamentos fixémoslle saber o Consello xeral do Poder Xudicial En escritos presentados en Todos os Decanatos do Estado que se deberían suspender todos os despexos mentres non se tome unha decisión sobre a Cláusula Abusiva de Rescisión anticipada que permite despexar familias por impago de unha cota hipotecaria e que lle reclame o total do crédito hipotecario.

Consideramos por tanto que todos os desafiuzamentos dende o ano 1995 se fixeron apoiados nunha lei pre-constitucional e moitos casos, en moitos outros contrarios a normativa vixente.

Fai dez anos que naceu a Plataforma de Afectados Pola hipoteca e os Colectivos Stop-Deafiuzamentos o longo diste Tempo o Consello Xeral do Poder Xudicial presenciou como en todos os Xulgados do Estado se despexaban a 700.000 familias con unha lei pre-constitucional de dubidosa legalidade,

Como podemos seguir confiando os cidadáns na Cuspide do Poder Xudicial cando durante estes anos de sufrimento de familias. Chegando a haber suicidios a diario,  non alegara “ Enorme Repercusión Social e económica”  e xusto agora que os bancos se ven minimamente ameazados os seus intereses sae na súa axuda nunha descarada parcialidade a favor dos bancos.

Tampouco podemos esquecer  que o o Xefes do Estado o longo distes anos os monarcas Juan Carlos  Primeiro e Felipe Sexto que abren o ano Xudicial permitiran semellante desprezo e abuso Bancario.

2º)-Esiximos que se inicie unha reforma lexislativa que garanta a separación de poderes e impida que o poder executivo interferir e os poderes non democráticos como o financeiro poidan suplantar os poderes lexítimos e democraticamente escollidos.

3º)-
Celebramos a contundencia do Presidente do Goberno na decisión tlomada. A partir de agora serán os bancos os que corran co pago do imposto de Transmisións pero considerámola absolutamente insuficiente.

 Esiximos que se inicie unha reforma lexislativa que garanta a separación de poderes e impida que o poder executivo e poderes non democráticos como o financeiro poidan interferir ou suplantar o poder xudicial e os poderes lexítimos e democraticamente escollidos.

Non se trata de quen paga ou deixa de pagar un determinado imposto. O goberno do PSOE debe separarse da liña ideolóxica Neoliberal marcada polo Ministro Banqueiro De Guindos do  Partido Popular que comezou a tramitación da nova Lei Hipotecaria Con Ciudadanos.

Esixímoslle o goberno do PSOE que Adapte a lexislación hipotecaria e o Código Civil  a Directiva Europea 93/13 de protección o Consumidor. Reformar a Lei de Arrendamentos Urbanos que permita estabilidade nos alugueres e medidas urxente que freen a voracidade de fondos Voitres, que xa dende o 2014 están Especulando coa Vivenda. Despois da reforma das SOCIMI e da Lei de Arrendamentos Urbanos feita polo Partido Popular para facilitar os despexo de familias para logo subir os alugueres. Unha Lei de segunda oportunidade que permita que miles de familias, que foron despexadas da súa única vivenda con unha lei pre-constitucional e ilegal,   poidan recuperar as súas vidas e condonar as súas débedas.

Esiximos a Aprobación da lei de vivenda da PAH  na que se recollen as 5 demandas Básicas da PAH.

1. DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA

2. ALUGUER ALCANZABLE E ESTABLE

3. STOP DESAFIUZAMENTOS

4. VIVENDA SOCIAL.

5. SUBMINISTRACIÓNS GARANTIDAS

martes, 6 de novembro de 2018

O TRIBUNAL SUPREMO ESTÁ ATASCADO !!

Chegou a contradición o SUPREMO antes ou despois tiña que pasar. Vinte e tres anos DE SUFRIMENTO DE MILES DE FAMILIAS e de silencio cómplice co poder financeiro. Dende o ano 1995 tiña que estar incluída a Directiva Europea 93/13 de protección o consumidor e non se fixo. 10 anos de loita da PAH advertindo da anomalía da lexislación hipotecaria do Estado Español.

Non miremos o dedo cando o listo sinale a lúa !

Vaimos máis alá do imposto de Transmisións Patrimoniais e actos xurídicos documentados.
Por qué en xaneiro non e agora si?

Como en xaneiro o Tribunal Supremo dita sentenza declarando que paguen este imposto os consumidores e logo dunha moción de censura en outubro se di que paguen os bancos. Esta decisión descadra as contas publicas. Pode algún membro do tribunal supremo estar facendo política dende o poder xudicial ?

Isto podería descadrar o déficit antes de aprobar os presupostos. Con Rajoy deixaban as cousas como estaban, UN ABUSO, e agora pagan os consumidores o ser un imposto reclamaráselle en ultima instancia as facendas públicas, o pobo, non os bancos pero OS PRESUPOSTOS quedarían desacadrados.

A DEMOCRACIA E O ESTADO DE DEREITO OS PES DA BANCA !

CLARO QUE HAI unha “enorme repercusión económica e social” e o TRIBUNAL SUPREMO ESTÁ OBRIGADO a facer saír a luz, dunha ver por todas, que a lexislación hipotecaria do Estado Español permitiu a maior Estafa Inmobiliaria de Europa, e unha das máis brutais do planeta e todo por que o PODER XUDICIAL o longo de varios anos mirou para outro lado e permitiu que as elites extractivas fixeran o seu negocio a conta de aproveitarse dos seus cidadás que si estaban protexidos polas normas europeas dende o ano 1993 e negóuselle con silencio cómplice esta protección. Todo baixo a mirada do monarca Felipe sexto que preside a apertura do ano xudicial e tampouco observou que 700.000 familias Españolas se quedaban sen casa sen que iso supuxera unha “enorme repercusión económica e social”

CHEGOU A HORA DE VERDADE XA NON PODE HABER MÁIS SILENCIO A CIDADANÍA, NO SEU CONXUNTO, VAI SABER COMO A ESTAFARON !!!

Quén debe pagar este imposto?
Cada imposto que se crea xa determina a lei quén é o obrigado tributario, neste caso é un dereito real que pose o banco sobre a vivenda polo tanto correspóndelle o banco o pago do mesmo.
O problema xurdiu por que o regulamento que desenrrola esta lei di que os impostos con garantía pagarano os prestatarios a isto acollíanse os banco para cargarnos o custe do mesmo.

Onde está a solución:
O ser o regulamento de inferior orde xurídica que a lei hai que seguir o ditado da lei. O Supremo en xaneiro escolleu a opción dos bancos, o regulamento, e pagaban os consumidores e en outubro escolleu a dos consumidores a lei e concluíu que pagarían o imposto os bancos. Anulou este artículo do regulamento por ser contrario a lei, ISO É O CORRECTO, e conforme a lei o xusto. O 19 nunha nota emitida dende a web o Consello do Poder Xudicial anúlase a sentenza do día anterior. Alegando “enorme repercusión económica e social”. Podería interpretarse como prevaricación. Xa que ditou 2 sentenzas unha en sentido contrario da outra, unha das dúas é inxusta, algunha pode ser prevaricación xudicial.

Nota informativa do Presidente da Sala Terceira:
http://www.poderjudicial.es/…/El-Pleno-de-la-Sala-Tercera-d…
Os notarios de todo o estado non dan fe pública de que o asinado en sede notarial e conforme a Lei ?
Non coñecían os colexios de notarios a Lei Tributaria e o seu Regulamento e Lei hipotecaria.
Serán cómplices diste xigantesca ESTAFA?

COMO SAÍR DESTA SEN PREVARICAR ???
pode ser parte do atasco do supremo ?

VAIMOS MÁIS ALÁ E MIREMOS A LÚA NON O DEDO !

Si o Tribunal Supremo, o Poder Xudicial en definitiva que imparte xustiza en nome do Rei que a súa vez preside a apertura do ano xudicial, suspende unha sentenza alegando “enorme repercusión económica e social” como é posible que logo de despexar 700.000 familias e rescatar o sistema financeiro non alegase o mesmo argumento ?

Alega o presidente da Sala do contencioso “enorme repercusión económica e social” cando a sentenza é contraria os intereses dos bancos !
A situación lexislativa e polo tanto xurídica en materia hipotecaria e de vivenda é insostible, irracional !

Pronto se celebrará o aniversario da Constitución e vivirase inmersa no esperpento creado por 10 anos de silencio cómplice do poder xudicial, que supostamente era independente do poder lexislativo dirixido polo PP de Aznar e Mariano Rajoy.
O fin cobra visibilidade o que durante 10 anos levamos intentando sacar a luz a PAH e os colectivos STOP-DESAFIUZAMENTOS. A mal chamada crise é produto dunha gran estafa inmobiliaria secundada apoiándose nunha lei hipotecaria decimonónica refundida en 1946 polo tanto preconstitucional e absolutamente contraria a lexislación europea que garante o dereito dos consumidores.

A NORMATIVA 93/13 de protección o consumidor.

A PAH e os Colectivos Stop-Desafiuzamentos aseguramos que dende o ano 1995 todos os contratos hipotecarios son ilegais polo tanto todos as execucións hipotecarias son contrarias a dereito !
O contratos hipotecarios son Títulos Executivos. Baixo o principio "Pacta sunt servanda", cúmprase o pactado, despexáronse preto de un millón de familias SEN PIEDADE. No ano 2009 nace a PAH e familias coa axuda de activistas comezan a empoderarse e enfrontarse as entidades financeiras. Toda a alarma social creada pola PAH non despertou o interese do Poder Lexislativo nin do poder Xudicial non houbo ningunha reunión para coñecer que estaba pasando non había “enorme repercusión económica e social”. O PP tratounos de terroristas !

o 14 de marzo de 2013 a Sentenza Mohamed Aziz abre a brecha no sistema xudicial do Estado Español e por ela entramos TODAS AS QUE TEMOS FAME DE XUSTIZA. Sería demasiado longo explicar que quero dicir con isto pero xa sabedes que rescatamos o sistema financeiro e parece que non hai responsables. Vou facer un simplismo que abrangue toda a estafa, non hai desafiuzamentos en masa sen débeda subordinada e preferentes. Imaxino que vos soa todo.
Sigo coa sentenza Mohamed Aziz e 14 de marzo de 2013 en resposta a unha cuestión prexudicial (antes de ditar sentenza pregunta a instancia superior neste caso o TXUE Tribunal de Xustiza da Unión Europea) plantexada polo Xuíz José María Fernández Seijo a instancia do avogado Dionisio Moreno, defensor do caso Mohamed Aziz.

Ante a imposibilidade de paralizar un desafiuzamento que presenta a lexislación Española. lembrade "pacta sunt servanda" e fora da casa. Da o mesmo que houbera abuso deixa e intenta reclamar cando xa a mercara outro. Así se despexou milleiros de familias que ademais quedaron con débedas despois de pagar os intereses do préstamo. O capital xa esta na vivenda e a volver a vendela. Por isto tanta presa, USURA.

Según esta sentenza OS PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN HIPOTECARIA PODERÁN PARALIZARSE POLO XUÍZ EN CUMPRIMENTO DA NORMATIVA EUROPEA. Por non haber suficientes motivos de oposición a execución hipotecaria que fagan posible o exercicio de accións e recursos xudiciais que GARANTAN A TUTELA EFECTIVA DOS DEREITOS DOS CONSUMIDORES.

Ademais de estar vulnerando o articulo 47 da constitución que garante o dereito a vivenda. Con dobre garantía o ser o articulo 10.2 da mesma CE, para evitar outras interpretacións, a que di que se debe interpretar conforme a Declaración Universal de Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias ratificados por España.
Sistematicamente vulnerouse o DEREITO A TUTELA XUDICIAL EFECTIVA recollida no articulo 24.1 da Constitución, familias expulsadas das súas casas e sen dereito a que se investigara si había algún abuso por parte dos bancos.

Para o consello do poder Xudicial QUE DEBERÍA ADVERTIR O LEXISLATIVO DE RAJOY isto non tivo “enorme repercusión económica e social” pero para nos si e seguimos...
o 1 de xullo de 2015 entra en vigor a Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Coñecida como Lei Mordaza. O PP que dispón do poder Lexislativo desprezando as familias empoderadas na PAH no canto de escoitalas, tratas de terroristas e saca esta lei para atemorizarnos e silenciar as nosas propostas na rúa. Non houbo ningunha reunión en pleno dende a independencia do poder Xudicial nin do monarca que seguiu presidindo a apertura de varios anos xudiciais silenciando un drama causado por unha gran estafa sen que alegaran “enorme repercusión económica e social”.

Pero nos seguimos...

O 19 de novembro de 2015 a sala sexta do TXUE.
Pon límite a execución dos avalistas cando estas sexan familiares ou particulares que non buscan lucro co aval. Antes inflaban os prezos da vivenda,a sobretasación, o créditos inflábanse. Estala a burbulla as familias vense con vivendas que non teñen comprador e non poden seguir pagando. O banco volve tasar (a baixa) e quedase coa casa do morosos e a dos pais avalistas.

A SAREB a maior inmobiliaria de Europa sostida con diñeiro público a espera de que os voitres veña a pola carroña. Agora especula cos alugueres de vivendas que mercando á SAREB edificios enteiros expulsando as familias para a continuación subirlles o aluguer. Facilitando esta operación especulativa contraria o dereito constitucional pola a reformas feitas das SOCIMI (sociedades de inversión inmobiliaria) mellorando as condicións tributarias das mesmas e da LAU (Lei de arrendamentos Urbanos), baixando a duración dos contratos de 5 a 3 anos para favorecer o incremento dos alugueres. Feitas por mariano Rajoy e o PP.

Ninguén alegou “enorme repercusión económica e social” e xa estamos inmersos nunha burbulla especulativa Protagonizada por fondos voitres como Black Estone dirixido José María Aznar Botella, que casualidade, que veñen a pola renda dos alugueres empuxando o prezo do mesmos o alza sen que os salarios dean para garantir ises prezos.

o 23 de decembro de 2015 o Tribunal Supremo declara nulas as cláusulas de gastos e constitución de hipoteca por abusivas. Estes gastos deben ser compartidos entre prestamista e prestatario, actualmente algunhas entidades non corren cos gastos a medias. Escollen gastos, si notario registrado e taxación deben ir todos a 50% eles pagan rexistrador que son 100€, ti pagas Notario que son 500€. Collendo o que sae máis económico. TROLEIROS. Os notarios non teñen nada que dicir a isto ???
Nos seguimos...

o 21 de decembro de 2016 o TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA pronunciase sobre a retroactividade das cláusulas chan CORRIXE O TRIBUNAL SUPREMO que declara a retroactividade parcial. Agora si argumenta "Danos a orde económica". Que casualidade como no imposto de Actos xurídicos, cando prexudica os bancos argumentan “enorme repercusión económica e social”.

Moi simple o TXUE dille o Supremo declaren nos seus tribunais si unha cláusula é ou non abusiva, agora ben si se declara abuso debe ser eliminada de todos os contratos que a contiñan polo tanto a retroactividade é total.

O 20 de xaneiro de 2017 Goberno de Mariano Rajoy que non ve “enorme repercusión económica e social” no despexo de 700.000 familias o amparo dun ordenamento xurídico hipotecario preconstitucional en moitos casos e manifestamente contrario a normativa vixente e outros.
Promulga o Real Decreto Ley 1/2007 .http://noticias.juridicas.com/…/589568-rdl-1-2017-de-20-ene…

  Si anlizamos mínmamente iste Real Decreto comprenderemos que o poder Lexislativo se alinea con intereses da banca, con descaro e pouca intelixencia.

Artículo 1 Objeto
El presente real decreto-ley tiene como objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades "indebidamente satisfechas por el consumidor" a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Quedemonos con iste texto:
" la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor" traslada a acción o consumidor cando iste é o abusado. O que comete a acción de abusar é o banco polo tanto debería decir "AS CANTIDADES INDEBIDAMENTE COBRADAS POLAS ENTIDADES FINANCEIRAS". Queda calro de que lado está o executivo do Partido Popular e Ciudadanos o triste é que o PSOE tamén apoiou iste R.D. Esperemos que cambie de actitude.

Tamanén obligaba o consumidor de tal maneira que debeía buscar un acordo coa entidade, si iste non se producía e ia a xuizo e as cantidades que ofrecía o xulgado eran iguais ou inferiores o ofertado pola entidade as costas procesais pagarías o Consumidor. O lóxico e razoable sería que as pague que cometeu o abuso. Así se frenaron multiples demandas.


Despois de que Nunha acción conxunta da PAH en todo o Estado o 7 de marzo de 2017 presentamos escritos dirixidos o Consello Xeral do Poder Xudicial, os Xuíces Decanos e O servizo Común de Execucións e Embargos advertindo o Consello Xeral do Poder Xudicial sobre a gravidade da situación xa que TODOS OS DESPEXOS se executan en base a unha cláusula abusiva e contraria o dereito. Pedimos a suspensión das execucións ata a resposta do TXUE a cuestión feita polo SUPREMO.

Como é posible que non alegaran “enorme repercusión económica e social”.
En breve o TXUE respostará o Supremo sobre esta cláusula e teremos outro problema nos tribunais.
Tamén está pendente a cuestión Feita sobre o IRPH o TXUE, planteada polo avogado de Stop Desahucios Guipúscoa que percorre o estado axudando a familias con escasos recursos. Plantea unha cuestión o Xulgado de Barcelona que coñece dun caso que el leva sobre IRPH.
Este índice chamado entre os banqueiros o índice do Tontos e destinado a clase media a cal se lle ofrecía con enganos de seguridade no canto do EURIBOR. As familias que teñen ese índice pagan de media 60.000 euros máis que unha familia con índice EURIBOR. Este índice encerra o abuso actuando como unha cláusula chan manipulada por Bancos, Caixas e Entidade según o caso de tal maneira que incluíndo os Gastos TAE da constitución dos contratos hipotecarios cando solo debería ser o TIN (Tipo de Interese Nominal) o dato que deberían trasladar o Banco de España manipulando o descenso do mesmo e actuándo como unha cláusula chan.

O Tribunal Supremo declarou o 14 de decembro de 2017 que era un índice legal e que os consumidores deberían coñecer o que facían non alegou “enorme repercusión económica e social” do lado dos bancos unha vez máis.

En setembro de 2018 o Avogado Xeral da UE declara que o IRPH é abusivo por tanto confiamos que o TXUE en breve se pronuncie no mesmo sentido.
Podíamos falar de seguros SWAP que atrapaban a familias en hipotecas variables cando estas estaban subindo actuando por 5 ou 6 anos como cláusulas chan.

Podemos falar de hipotecas multidivisa, de hipotecas que se vendían como hipotecas tranquilidade que impedían que o capital apenas descendía mentres pagabas máis tempo do debido solo intereses
etc etc etc...

E todo sin que ningún dos poderes do estado independentes entre si observaran que iso traería unha “enorme repercusión económica e social”.

Desgraciadamente nesta ocasión non evitaremos que de un xeito ou de outro nos trasladen o custo a cidadanía.

Pero non roubarán co noso silencio e faremos que algúns paguen por semellante estafa !!
SEGUIMOS NIN UN PASO ATRÁS !

sábado, 3 de novembro de 2018"ENORME REPERCUSIÓN SOCIAL E ECONÓMICA"


Con este argumento suspendeu por segunda vez o Tribunal Supremo a Sentenza ditada sobre quen debe pagar o imposto de Transmisións Patrimoniais é Actos Xurídicos Documentados.
Esta é segunda vez que o Tribunal Supremo comete unha suposta prevaricación.

Mobilizacións nos xulgados galegos o 5 de novembro !!

O luns día 5 o Tribunal Supremo reunirase en Pleno para decidir si corrixe a Sentenza do 18 de outubro que determinaba que este imposto corría a conta dos Bancos.
Mobilizacións diante dos xulgados o 5 de novembro en varias cidades do Estado e Galegas, en Ourense será no novo edificio xudicial as 12 da mañá.
Difundide e acudide todas as que poidades.

Hai moito en xogo, non solo na parte económica, o máis grave é a INSEGURIDADE XURÍDICA sistémica e as súas consecuencias, debemos mandar unha mensaxe clara e contundente o poder xudicial. Todos os poderes emanan da CIDADANÍA e débense a esta !!!

 "ENORME REPERCUSIÓN SOCIAL ECONÓMICA"
Non se utilizou o mesmo argumento, nin se reuniu en pleno, nin emitiu ningún informe, o Consello Xeral do Poder Xudicial. Tampouco na Apertura do Año Xudicial, que preside o Monarca Felipe Sexto, se fixo ningún comentario sobre os Delitos Contra a Orde Socioeconómica, cando "fixeron quebrar" as Caixas de Aforros de todo o Estado, para logo vendelas a Banca Privada por un Euro. Agora reparten ganancias en forma de dividendo.

Tampouco tivo ENORME REPERCUSUÓN SOCIAL E ECONÓMICA para o Tribunal Supremos cando se tivo que rescatar o Sistema Financeiro con 200.000€ millóns de Euros públicos, nin a teñen os 36.000€ millóns que pagamos de intereses, que se podían destinar a pensións, sanidade, educación, Salarios dignos etc etc, e van parar as mans das ELITES EXTRACTIVAS.

“VERGOÑA SUPREMA”.
Da a impresión de que o poder financeiro erixísese sin complexos como absoluto e con capacidade para someter o sistema democrático e os poderes elixidos pola cidadanía. Sendo a independencia do poder xudicial o garante do cumprimento das leis que emanan do Poder Lexislativo.

Aséntanlle outro golpe o Estado de Dereito, volve quedar gravemente danado !!!!!!!

FAI UN ESFORZO, MOBILÍZATE E ACOMPÁÑANOS, O NOSO SILENCIO FAINOS CÓMPLICES DA INXUSTIZA !!!!!!


Máxima difusión por favor !!!

Video fragmento da Concentración:
https://www.youtube.com/watch?v=00ShTtNYAKM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR158v9TIITFKkXhBWUQmohHtvL0lDVjFDSsBM4gLAXf7gQNJoVURw85cgU

luns, 29 de outubro de 2018


"ENORME REPERCUSIÓN SOCIAL E ECONÓMICA"

Mobilizacións nos xulgados galegos o 5 de novembro !!


Mobilizacións diante dos xulgados o 5 de novembro en varias cidades de Galiza, en Ourense será no novo edificio xudicial as 12 da mañá. 
Difundide e acudide todas as que poidades. Hai moito en xogo, non solo na parte económica, o máis grave é a INSEGURIDADE XURÍDICA sistémica e as súas consecuencias, debemos mandar unha mensaxe clara e contundente o poder xudicial. Todos os poderes emanan da CIDADANÍA e débense a esta !!!“VERGOÑA SUPREMA”.
Da a impresión de que o poder financeiro erixísese sin complexos como absoluto e con capacidade para someter o sistema democrático e os poderes elixidos pola cidadanía que que emanan do lexislativo sendo a independencia do poder xudicial a garante do cumprimento desta lexislación . O estado de dereito volve quedar gravemente danado.

Alega T.Supremo “enorme repercusión económica y social” cando os seus argumentos solo poden ser xurídicos.

A P.A.H e Stop-Desafiuzamentos preguntámonos como é posible que o vértice do poder Xudicial seña capaz de xerar semellante INSEGURIDADE XURÍDICA.

O noso xeito de ver poderíase estar cometendo unha Prevaricación. O código penal no Titulo XX “Delitos contra la Administración de Justicia” nos artículos 446 e 447 recolle a Prevaricación Xudicial:
446 >>El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado...
447 >>El Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de...

O tema que trataba a sala Do Contencioso Administrativo era sobre Imposto de Transmisións Patrimoniais e actos xurídicos Documentados:

O tribunal Supremo emite sentenza o 18 de febreiro de 2018 declarando que corresponde os consumidores correr cos gasto deste imposto.

O Pasado 18 de Outubro corrixía o sentido desta sentenza declarando que eran as entidades financeiras as que debían correr cos gastos deste imposto.

O día seguinte 19 de Outubro o presidente da sala terceira emitía a seguinte nota: (Pódese consultar en http://www.poderjudicial.es)

NOTA INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA:
Dado que la sentencia nº 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social, el Presidente de la Sala ha acordado, con carácter urgente:

Primero.- Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar.

Segundo.- Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.
Madrid, 19 de octubre de 2018
Luis María Díez-Picazo Giménez

Dende o ano 2009 a o TXUE (Tribunal de Xustiza Da Unión Europea) leva emitido 9 sentenzas corrixindo a xurisprudencia do Estado Español en materia hipotecaria e de Vivenda por non estar adaptado a normativa 93/13 de protección o Consumidor de obrigado cumprimento como ordena o articulo 10.2 da Constitución Española. A posición doT.X.U.E ven a dar a razón as demandas da PAH e dos colectivos antidesafiuzamentos.

Pode parecer si se sigue a xurisprudencia do Tribunal Supremo en materia Hipotecaria que cando usa argumentos económicos estes son para ditar sentenzas favorables as entidades financeiras.

O Tribunal Supremos xa usou os mesmos argumentos “enorme repercusión económica e social” para declarar non retroactiva a devolución de cantidades indebidamente cobradas polas entidades financeiras nas cláusulas suelo. Foi corrixido polo TXUE Lembrándolle que si unha cláusula é abusiva o é dende que se incrusta no contrato hipotecario non ata o 2013 como pretendía o Tribunal Supremo, por tanto hai que eliminala do contrato.

Presúmeselle coñecemento xurídico e capacidade de análise suficientes o Tribunal Supremo como para ditar sentenzas xustas, de non facelo estaría prevaricando.

Logo de 700.000 desafiuzamentos, dende o comezo desta gran estafa mal chamada crise, a inmensa maioría consecuencia de procedementos de execución hipotecaria, baseados nunha lexislación en moitos aspectos pre-constitucional, e manifestamente ilegal en moitos outros, según a normativa vixente. Non tivemos coñecemento de que ningunha sala se reunira e estudara a validez desta lexislación que foi sistematicamente refutada e modificada gracias o TXUE en cada unha das resolucións ditadas o respecto.

No tivemos coñecemento de que o Consello Xeral do Poder Xudicial se reunira e argumentara “enorme repercusión económica e social” cando Quebraron as Caixas de Aforro e se venderan por un euro a banca privada sin investigar os posibles delitos contra a orde socioeconómica recollidos no código penal. Por todos é sabido que o sistema financeiro logo de especular con un ben básico, estando prohibida a especulación na Constitución, foi rescatado con diñeiro público sen ofrecer ningunha prestación a cambio.

Non hai ningún argumento de “enorme repercusión económica e social” cando se reforman as SOCIMI no ano 2014 e a posterior Reforma da LAU para minorar a duración dos contratos de aluguer de 5 a 3 anos para que fondos voitre especulen coa renta dos alugueiros despexando sistematicamente e en masa a familias para logo subir os alugueres. Todo avalado con diñeiro público que sostén a SAREB, coñecido como Banco Malo.

No parece razoable que o Xefe do Estado Felipe VI que abre o ano Xudicial, ante a sistemática vulneración da constitución, non se pronuncie sobre o que está ocasionando a especulación inmobiliaria e a “enorme repercusión económica e social” que padece o pobo por ter unha lexislación hipotecaria e de vivenda intencionadamente non actualizada polo poder lexislativo exercido polo Partido Popular ata este momento e que esperamos que o actual goberno sexa quen de mudar.

A PAH e os Colectivos Stop Desafiuzamentos esiximos que o pleno da Sala convocado para o Día 5 non faga outra cousa que confirmar a sentenzas xa coñecidas, confirmando a obrigación dos prestamistas o pago do imposto de actos xurídicos documentados declarando abusiva a cláusula que impón o prestatario esa obrigación.

Pero isto non é o único que nos preocupa. Estase tramitando no congreso a Lei de Crédito Hipotecario, elaborada polo ex-ministro e BANQUEIRO De Guindos, que é un novo intento de moderación e branqueo de cláusulas abusivas, e lamentablemente, o PSOE, de momento, está mantendo varios distes intentos do BANQUEIRO, entre outras cousas as de vencemento anticipado cando aínda estamos pendentes da decisión do TXUE o respecto, que ademais se pronunciará en breve.

Desde a PAH e os colectivos Stop-Desafiuzamentos interpelamos ao PSOE para que non ratifique as propostas do PP nesta materia e garanta todas as medidas propostas en defensa dos debedores hipotecarios, advertindo que, se non se modifica o texto actualmente defendido por Cs, PP e PSOE, poderían reactivarse miles de procedementos de execución hipotecaria actualmente suspendidos, co consecuente aumento dos desafiuzamentos. Tamén esiximos a trasmitación urxente da Lei de vivendada PAH.

1. DACION EN PAGO RETROACTIVA

2. ALUGUER ALCANZABLE E ESTABLE

3. STOP DESAFIUZAMENTOS

4. VIVENDA SOCIAL.

5. SUBMINISTRACIÓNS GARANTIDAS

venres, 19 de outubro de 2018


INSEGURIDADE XURÍDICA MANIFESTA !

O TRIBUNAL SUPREMO CONTRADISE TRES VECES SOBRE QUEN DEBE PAGAR O IMPOSTO DE TRASNMISIÓNS PATRIMONIAIS E ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS.


1º) - 28 DE FEBREIRO DE 2018.

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2018-02-28/gastos-hipotecas-impuesto-actos-juridicos-documentos_1528694/

Boas noticias para o sector financeiro español e malas noticias para miles de hipotecados. O fallo ao seu favor libra ao sector financeiro dun novo revés xudicial comparable ao que sufriu co das cláusulas adoito. O pleno da Sala Primeira do Civil ditaminou que o imposto de actos xurídicos documentados ( AJD) debe ser asumido polo cliente.

 O Tribunal Supremo pronunciouse sobre dous recursos de casación presentados contra dúas sentenzas da Audiencia Provincial de Oviedo que condenaban a dous clientes a abonar o imposto de actos xurídicos documentados ( AJD) derivado da hipoteca. Estes reclamaban que devandito imposto debía abonalo o banco. O fallo refírese unicamente a este imposto, non aos demais gastos relacionados coa constitución da hipoteca.2º) - 18 DE OUTUBRO DE 2018.

O Supremo rectifica: o banco é quen debe pagar o 'imposto das hipotecas' O alto tribunal modifica a súa xurisprudencia sobre o tributo de Actos Xurídicos Documentados ( AJD), que ata agora pagaba sempre o cliente.

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2018-10-18/hipotecas-gastos-hipotecas-bancos-tribuna-supremo_1632069/?fbclid=IwAR2NrNatghPB5x3ENXMkYwc8PHfPY40sALCS48Oos4UdjxgfNnrPWo0O8vUSentencia completa do Tribunal Supremo:
https://www.ecestaticos.com/file/915d42a46c77c706868d7c099efc353c/1539863374.pdf


O Tribunal Supremo cambia de criterio respecto a quen debe abonar os impostos derivados da constitución da hipoteca.
O Alto Tribunal, que no principio do ano eximía ao banco do pago do mesmo e ditaminaba que debía ser o cliente quen o asumise, acaba de sinalar que quen debe abonar o imposto sobre actos xurídicos documentados nas escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria é a entidade prestamista, non quen recibe o préstamo.
Nunha sentenza do 16 de outubro, da que foi relatora o maxistrado Jesús Cudero, a Sala Terceira do Tribunal Supremo (Sección Segunda) modifica a súa xurisprudencia anterior e, interpretando o texto refundido da lei do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e o seu regulamento, conclúe que "non é o prestatario o suxeito pasivo deste último imposto nas escrituras notariais de préstamo con garantía hipotecaria (como aquela xurisprudencia sostiña) senón a entidade que presta a suma correspondente".


Todo unha gran estafa Inmobiliaria !!

Cláusulas Chan, Gastos de Constitución hipoteca, Cláusula de rescisión anticipada. Todo unha gran estafa para enriquecer as elites extractivas.

Si se cumprira a Normativa Europea 93/13 de Protección o Consumidor, que debería estar implantada no ordenamento xurídico Español dende o ano 95 esta inseguridade xurídica non se estaría dando. Pero no 96 chegou Aznar e o que fixo o contrario, reformar a Lei do chan. Deixouna a dispor da especulación financeira promovida polas elites extractivas.

O T.Supremo está cagado porque xa van 9 sentenzas do TXUE corrixindo o SUPREMO (INSEGURIDADE XURÍDICA).

Na retroactividade das cláusulas Chan esgrimiu argumentos de índole económica, os mesmos que utiliza agora. Isto nos se pode facer, o pago diste imposto polo banco e conforme a Lei ou non é .

Pero si esa lei non está adaptada a Normativa europea como obriga o 10.2 da Constitución o TXUE volverá avergoñar o T.Supremo, iste é o medo do SUPREMO.

Os argumentos económicos corresponden o Ministerio de Economía o T.SUPREMO debe dicir si o pago do imposto de Transmisións Patrimoniais é Actos Xurídicos Documentados é conforme a Lei ou non.

Si volve a usar argumentos económicos para evitar unha sentenza xusta, o meu xeito de ver, estaría prevaricando:

- Ditar unha sentencia inxusta a sabendo !

- Reforma urxente la Lei hipotecaria !
- Adaptación do ordenamento xurídico do Estado Español a Normativa 93/13 de protección o    consumidor (fonte do problema).
- Aprobación Urxente da Lei de vivenda da PAH.

INSEGURIDADE XURÍDICA !

DE SUPREMO TEN MOI POUCO a sociedades vai por diante !!!!!!3º) - 19 DE OUTUBRO DE 2018
Terao que ratificar o pleno da Sala:
O Supremo dá marcha atrás e paraliza a aplicación da sentenza de hipotecas:
 Deixa sen efecto todos os señalamientos sobre os recursos de casación pendentes cun obxecto similar, o que impedirá que sente xurisprudencia.
 O medo á repercusión social e económica da sentenza que obriga aos bancos para pagar o imposto de Actos Xurídicos Documentados na concesión de hipotecas, fixo que o Tribunal Supremo decida deixar sen efecto a aplicación da sentenza que lanzou onte mesmo.
 O Alto Tribunal paraliza procesos similares na sala do Contencioso, para non sentar xurisprudencia, e eleva a decisión final ao Pleno da sala para que decida se se debe facer o cambio de xurisprudencia ou non.
  O Tribunal reformularase se os bancos deben asumir os impostos de escrituración das hipotecas, de acordo cunha nota informativa de urxencia difundida este venres na que anuncia que se avocará ao Pleno da Sala Contencioso-Administrativa o coñecemento dalgún de recursos pendentes relacionados con este asunto "a fin de decidir se devandito xiro xurisprudencial debe ser ou non confirmado”.
 O alto tribunal explica que se produciu"un xiro radical no criterio xurisprudencial ata agora sustentado", e, tendo en conta "a enorme repercusión económica e social" da devandita decisión, o presidente da Sala do contencioso-administrativo do alto tribunal, Luís María Díez- Picazo, acorda con carácter urxente avocar ao Pleno os casos que cheguen relativos a quen corresponde pagar os gastos da hipoteca.

 venres, 19 de outubro de 2018 O Pleno da Sala Terceira do Tribunal Supremo decidirá se confirma o xiro xurisprudencial da sentenza sobre o imposto das hipotecas.
 Nota informativa do Presidente da Sala Terceira:
NON CO NOSO SILENCIO !!!! FONDOS Voitre en forma legal de SOCIMI creadas impulsadas por Rajoy en 2014 !
 
 
 

Desafiuzamentos en masa, a última versión do LIBERALISMO ECONÓMICO isto é ou que defende PP e Cidadáns, iles son liberais ! A consultora Altarmira, a división inmobiliaria do Banco Santander, iniciou o procedemento para expulsar das súas casas a medio centenar de familias desfavorecidas que habitan no edificio A Patiña, na localidade coruñesa de Cambre, cuxos contratos de aluguer, suxeitos a un réxime especial de protección oficial, comezaron a expirar. 
 
Os inquilinos son parados e paradas de longa duración, anciáns enfermos, minusválidos, invidentes e mulleres vítimas de violencia de xénero aos que Altamira non quere renovar o aluguer.
 
 Nando Allegue e Eva María Prado Viven na Patiña desde fai dezaseis anos. Nando ten 48 anos e é ex traballador de Unipost. Leva en paro desde que en marzo pasado despedírono da empresa, co ERE que lles custou o emprego a máis de 2.400 traballadores en toda España. Cobra 300 euros polo subsidio de desemprego, do que queda menos dun ano. Eva tampouco traballa. Sofre unha parálise cerebral que lle provoca unha discapacidade do 85%, e cobra unha pensión de 770 euros. Pagan 227 euros de renda. Eva e Nando foron os primeiros en recibir a carta que anuncia os desafiuzamentos e en contactar con Imos! A inmobiliaria advertiulles de que teñen que desaloxar a súa vivenda antes do 31 de outubro. Pero non teñen onde ir. Sen traballo e sen unha nómina é case imposible que ninguén lles alugue nada. E menos aínda un piso adaptado ás necesidades de mobilidade de Eva.
 
 
 Hai uns meses, varios inquilinos empezaron a recibir cartas advertíndolles de que o seu contrato está a piques de expirar. A algúns lles dixeron que llo renovarían renegociando á alza as súas rendas. A outros, directamente, advertíronlles de que o próximo día 31 teñen que irse. Pero non teñen onde. Os contratos dos inquilinos da Patiña duran tres anos. A algúns se lles acaban xa, e ao resto iránselles terminando de aquí ao 2020. Aínda que todos teñen claro que a estratexia para desahucialos xa empezou e que, tarde ou cedo, todos irán recibindo a maldita carta. Moitos están convencidos de que todo se debe a que Altamira, a inmobiliaria do Santander, vendería o edificio, ou o negocio dos seus alugueres, a un fondo voitre estadounidense, Blackstone, que estaría a planear accións similares noutros pisos protexidos de toda España. Ten constancia de problemas similares en Tenerife, Asturias, Guadalaxara... Edificios como A Patiña, con rendas protexidas caducadas ou a piques de expirar, que se converteron nunha golosa vía de investimento para os fondos aos que se lles acabou o negocio do ladrillo, e que ven nos alugueres unha nova oportunidade de gañar diñeiro fácil, botando aos inquilinos que pagan pouco e subindo os alugueres.
 
 


 
 Máis fondos boitre en forma de SOCIMI buscando o rentismo, comeza a extenderse.
Esto é LIBERALISMO iste é o ideario de Pp e Ciudanos levado a práctica.
É insostible 10 anos dispois segue a especulación inmobiliaria desenfreada, estando prohibida na Constitución. Onde están os Españoles, muy Españoles y mucho Españoles que tanto a defenden ?
ESTADO DE DEREITO FALLIDO !
Fondos inmobiliarios compran edificios en la Boa Vila y disparan el alquiler
 
 
 
 

mércores, 10 de outubro de 2018

SEGUEN SUBINDO OS DESAFIUZAMENTOS !
PAH 08/10/2018

Segundo os datos do CGPJ , no segundo trimestre deste ano, producíronse 17.152 novos desafiuzamentos, un total de 33.059 só nos 6 primeiros meses de 2018. Soben con respecto ao trimestre anterior tanto os derivados de falta de pagamento de hipoteca: 5.672, como os de falta de pagamento de aluguer: 10.491, os 989 restantes danse por outras causas, como por ocupación (familias que carecen de calquera outra alternativa). Tampouco nos esquezamos sen deixar de mirar polo retrovisor da abertura de procesos executivos de futuros lanzamentos de desafiuzamentos con 20.526 en referencia a leste mesmo trimestre mencionado posteriormente, onde nos estamos achegando a inicios do crack no ano 2008 paulatinamente, trimestre a trimestre.


Con todos estes datos podemos dar conta que a burbulla inmobiliaria, nin se marchou, nin ten tintas de marcharse. Por desgraza, os feitos non se cansan de darnos a razón en canto á situación de emerxencia habitacional que sofre este país. E os datos poden aínda empeorar se o Goberno non cesa na súa actitude continuista coa política do PP no trámite da lei de crédito inmobiliario (proposta por De Guindos) e deixan de tentar moderar a abusividad da cláusula de vencimiento anticipado, que reactivaría centos de miles de procedementos de execución hipotecaria, actualmente suspendidos na súa tramitación, en espera do pronunciamiento do TJUE respecto diso.
 
Desde a PAH esiximos ao goberno que adopte xa medidas concretas que piquen a burbulla do aluguer, como que as socimis paguen imposto de sociedades, e que os grandes posuidores de vivenda: fondos voitre, socimis, banca e grandes inmobiliarias sexan penalizados fiscalmente por cada casa que manteñen inxustificadamente desocupada, inchando especulativamente a burbulla do aluguer e os prezos de compra.


Esiximos tamén a tramitación e aprobación urxente da Lei de Vivenda da PAH, que ademais, contén instrumentos para a utilización temporal como Parque Público de Vivenda das vivendas baleiras en mans da banca arrebatadas a familias desafiuzadas, para frear os desafiuzamentos, para cancelar inxustas débedas para sempre e para parar a pobreza enerxética.


O próximo día 17 finaliza o prazo de presentación de emendas á Lei de Vivenda da PAH, e será entón cando os diferentes grupos políticos dean a coñecer os seus respectivos proxectos para atallar de verdade a situación de grave emerxencia habitacional que vive este país. Desde a PAH imos estar moi pendentes desas emendas para que a ciudanía coñeza a realidade de cada un deses proxectos.

 http://afectadosporlahipoteca.com/2018/10/08/siguen-subiendo-los-desahucios/