luns, 29 de outubro de 2018


"ENORME REPERCUSIÓN SOCIAL E ECONÓMICA"

Mobilizacións nos xulgados galegos o 5 de novembro !!


Mobilizacións diante dos xulgados o 5 de novembro en varias cidades de Galiza, en Ourense será no novo edificio xudicial as 12 da mañá. 
Difundide e acudide todas as que poidades. Hai moito en xogo, non solo na parte económica, o máis grave é a INSEGURIDADE XURÍDICA sistémica e as súas consecuencias, debemos mandar unha mensaxe clara e contundente o poder xudicial. Todos os poderes emanan da CIDADANÍA e débense a esta !!!“VERGOÑA SUPREMA”.
Da a impresión de que o poder financeiro erixísese sin complexos como absoluto e con capacidade para someter o sistema democrático e os poderes elixidos pola cidadanía que que emanan do lexislativo sendo a independencia do poder xudicial a garante do cumprimento desta lexislación . O estado de dereito volve quedar gravemente danado.

Alega T.Supremo “enorme repercusión económica y social” cando os seus argumentos solo poden ser xurídicos.

A P.A.H e Stop-Desafiuzamentos preguntámonos como é posible que o vértice do poder Xudicial seña capaz de xerar semellante INSEGURIDADE XURÍDICA.

O noso xeito de ver poderíase estar cometendo unha Prevaricación. O código penal no Titulo XX “Delitos contra la Administración de Justicia” nos artículos 446 e 447 recolle a Prevaricación Xudicial:
446 >>El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado...
447 >>El Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de...

O tema que trataba a sala Do Contencioso Administrativo era sobre Imposto de Transmisións Patrimoniais e actos xurídicos Documentados:

O tribunal Supremo emite sentenza o 18 de febreiro de 2018 declarando que corresponde os consumidores correr cos gasto deste imposto.

O Pasado 18 de Outubro corrixía o sentido desta sentenza declarando que eran as entidades financeiras as que debían correr cos gastos deste imposto.

O día seguinte 19 de Outubro o presidente da sala terceira emitía a seguinte nota: (Pódese consultar en http://www.poderjudicial.es)

NOTA INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA:
Dado que la sentencia nº 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social, el Presidente de la Sala ha acordado, con carácter urgente:

Primero.- Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar.

Segundo.- Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.
Madrid, 19 de octubre de 2018
Luis María Díez-Picazo Giménez

Dende o ano 2009 a o TXUE (Tribunal de Xustiza Da Unión Europea) leva emitido 9 sentenzas corrixindo a xurisprudencia do Estado Español en materia hipotecaria e de Vivenda por non estar adaptado a normativa 93/13 de protección o Consumidor de obrigado cumprimento como ordena o articulo 10.2 da Constitución Española. A posición doT.X.U.E ven a dar a razón as demandas da PAH e dos colectivos antidesafiuzamentos.

Pode parecer si se sigue a xurisprudencia do Tribunal Supremo en materia Hipotecaria que cando usa argumentos económicos estes son para ditar sentenzas favorables as entidades financeiras.

O Tribunal Supremos xa usou os mesmos argumentos “enorme repercusión económica e social” para declarar non retroactiva a devolución de cantidades indebidamente cobradas polas entidades financeiras nas cláusulas suelo. Foi corrixido polo TXUE Lembrándolle que si unha cláusula é abusiva o é dende que se incrusta no contrato hipotecario non ata o 2013 como pretendía o Tribunal Supremo, por tanto hai que eliminala do contrato.

Presúmeselle coñecemento xurídico e capacidade de análise suficientes o Tribunal Supremo como para ditar sentenzas xustas, de non facelo estaría prevaricando.

Logo de 700.000 desafiuzamentos, dende o comezo desta gran estafa mal chamada crise, a inmensa maioría consecuencia de procedementos de execución hipotecaria, baseados nunha lexislación en moitos aspectos pre-constitucional, e manifestamente ilegal en moitos outros, según a normativa vixente. Non tivemos coñecemento de que ningunha sala se reunira e estudara a validez desta lexislación que foi sistematicamente refutada e modificada gracias o TXUE en cada unha das resolucións ditadas o respecto.

No tivemos coñecemento de que o Consello Xeral do Poder Xudicial se reunira e argumentara “enorme repercusión económica e social” cando Quebraron as Caixas de Aforro e se venderan por un euro a banca privada sin investigar os posibles delitos contra a orde socioeconómica recollidos no código penal. Por todos é sabido que o sistema financeiro logo de especular con un ben básico, estando prohibida a especulación na Constitución, foi rescatado con diñeiro público sen ofrecer ningunha prestación a cambio.

Non hai ningún argumento de “enorme repercusión económica e social” cando se reforman as SOCIMI no ano 2014 e a posterior Reforma da LAU para minorar a duración dos contratos de aluguer de 5 a 3 anos para que fondos voitre especulen coa renta dos alugueiros despexando sistematicamente e en masa a familias para logo subir os alugueres. Todo avalado con diñeiro público que sostén a SAREB, coñecido como Banco Malo.

No parece razoable que o Xefe do Estado Felipe VI que abre o ano Xudicial, ante a sistemática vulneración da constitución, non se pronuncie sobre o que está ocasionando a especulación inmobiliaria e a “enorme repercusión económica e social” que padece o pobo por ter unha lexislación hipotecaria e de vivenda intencionadamente non actualizada polo poder lexislativo exercido polo Partido Popular ata este momento e que esperamos que o actual goberno sexa quen de mudar.

A PAH e os Colectivos Stop Desafiuzamentos esiximos que o pleno da Sala convocado para o Día 5 non faga outra cousa que confirmar a sentenzas xa coñecidas, confirmando a obrigación dos prestamistas o pago do imposto de actos xurídicos documentados declarando abusiva a cláusula que impón o prestatario esa obrigación.

Pero isto non é o único que nos preocupa. Estase tramitando no congreso a Lei de Crédito Hipotecario, elaborada polo ex-ministro e BANQUEIRO De Guindos, que é un novo intento de moderación e branqueo de cláusulas abusivas, e lamentablemente, o PSOE, de momento, está mantendo varios distes intentos do BANQUEIRO, entre outras cousas as de vencemento anticipado cando aínda estamos pendentes da decisión do TXUE o respecto, que ademais se pronunciará en breve.

Desde a PAH e os colectivos Stop-Desafiuzamentos interpelamos ao PSOE para que non ratifique as propostas do PP nesta materia e garanta todas as medidas propostas en defensa dos debedores hipotecarios, advertindo que, se non se modifica o texto actualmente defendido por Cs, PP e PSOE, poderían reactivarse miles de procedementos de execución hipotecaria actualmente suspendidos, co consecuente aumento dos desafiuzamentos. Tamén esiximos a trasmitación urxente da Lei de vivendada PAH.

1. DACION EN PAGO RETROACTIVA

2. ALUGUER ALCANZABLE E ESTABLE

3. STOP DESAFIUZAMENTOS

4. VIVENDA SOCIAL.

5. SUBMINISTRACIÓNS GARANTIDAS

venres, 19 de outubro de 2018


INSEGURIDADE XURÍDICA MANIFESTA !

O TRIBUNAL SUPREMO CONTRADISE TRES VECES SOBRE QUEN DEBE PAGAR O IMPOSTO DE TRASNMISIÓNS PATRIMONIAIS E ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS.


1º) - 28 DE FEBREIRO DE 2018.

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2018-02-28/gastos-hipotecas-impuesto-actos-juridicos-documentos_1528694/

Boas noticias para o sector financeiro español e malas noticias para miles de hipotecados. O fallo ao seu favor libra ao sector financeiro dun novo revés xudicial comparable ao que sufriu co das cláusulas adoito. O pleno da Sala Primeira do Civil ditaminou que o imposto de actos xurídicos documentados ( AJD) debe ser asumido polo cliente.

 O Tribunal Supremo pronunciouse sobre dous recursos de casación presentados contra dúas sentenzas da Audiencia Provincial de Oviedo que condenaban a dous clientes a abonar o imposto de actos xurídicos documentados ( AJD) derivado da hipoteca. Estes reclamaban que devandito imposto debía abonalo o banco. O fallo refírese unicamente a este imposto, non aos demais gastos relacionados coa constitución da hipoteca.2º) - 18 DE OUTUBRO DE 2018.

O Supremo rectifica: o banco é quen debe pagar o 'imposto das hipotecas' O alto tribunal modifica a súa xurisprudencia sobre o tributo de Actos Xurídicos Documentados ( AJD), que ata agora pagaba sempre o cliente.

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2018-10-18/hipotecas-gastos-hipotecas-bancos-tribuna-supremo_1632069/?fbclid=IwAR2NrNatghPB5x3ENXMkYwc8PHfPY40sALCS48Oos4UdjxgfNnrPWo0O8vUSentencia completa do Tribunal Supremo:
https://www.ecestaticos.com/file/915d42a46c77c706868d7c099efc353c/1539863374.pdf


O Tribunal Supremo cambia de criterio respecto a quen debe abonar os impostos derivados da constitución da hipoteca.
O Alto Tribunal, que no principio do ano eximía ao banco do pago do mesmo e ditaminaba que debía ser o cliente quen o asumise, acaba de sinalar que quen debe abonar o imposto sobre actos xurídicos documentados nas escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria é a entidade prestamista, non quen recibe o préstamo.
Nunha sentenza do 16 de outubro, da que foi relatora o maxistrado Jesús Cudero, a Sala Terceira do Tribunal Supremo (Sección Segunda) modifica a súa xurisprudencia anterior e, interpretando o texto refundido da lei do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e o seu regulamento, conclúe que "non é o prestatario o suxeito pasivo deste último imposto nas escrituras notariais de préstamo con garantía hipotecaria (como aquela xurisprudencia sostiña) senón a entidade que presta a suma correspondente".


Todo unha gran estafa Inmobiliaria !!

Cláusulas Chan, Gastos de Constitución hipoteca, Cláusula de rescisión anticipada. Todo unha gran estafa para enriquecer as elites extractivas.

Si se cumprira a Normativa Europea 93/13 de Protección o Consumidor, que debería estar implantada no ordenamento xurídico Español dende o ano 95 esta inseguridade xurídica non se estaría dando. Pero no 96 chegou Aznar e o que fixo o contrario, reformar a Lei do chan. Deixouna a dispor da especulación financeira promovida polas elites extractivas.

O T.Supremo está cagado porque xa van 9 sentenzas do TXUE corrixindo o SUPREMO (INSEGURIDADE XURÍDICA).

Na retroactividade das cláusulas Chan esgrimiu argumentos de índole económica, os mesmos que utiliza agora. Isto nos se pode facer, o pago diste imposto polo banco e conforme a Lei ou non é .

Pero si esa lei non está adaptada a Normativa europea como obriga o 10.2 da Constitución o TXUE volverá avergoñar o T.Supremo, iste é o medo do SUPREMO.

Os argumentos económicos corresponden o Ministerio de Economía o T.SUPREMO debe dicir si o pago do imposto de Transmisións Patrimoniais é Actos Xurídicos Documentados é conforme a Lei ou non.

Si volve a usar argumentos económicos para evitar unha sentenza xusta, o meu xeito de ver, estaría prevaricando:

- Ditar unha sentencia inxusta a sabendo !

- Reforma urxente la Lei hipotecaria !
- Adaptación do ordenamento xurídico do Estado Español a Normativa 93/13 de protección o    consumidor (fonte do problema).
- Aprobación Urxente da Lei de vivenda da PAH.

INSEGURIDADE XURÍDICA !

DE SUPREMO TEN MOI POUCO a sociedades vai por diante !!!!!!3º) - 19 DE OUTUBRO DE 2018
Terao que ratificar o pleno da Sala:
O Supremo dá marcha atrás e paraliza a aplicación da sentenza de hipotecas:
 Deixa sen efecto todos os señalamientos sobre os recursos de casación pendentes cun obxecto similar, o que impedirá que sente xurisprudencia.
 O medo á repercusión social e económica da sentenza que obriga aos bancos para pagar o imposto de Actos Xurídicos Documentados na concesión de hipotecas, fixo que o Tribunal Supremo decida deixar sen efecto a aplicación da sentenza que lanzou onte mesmo.
 O Alto Tribunal paraliza procesos similares na sala do Contencioso, para non sentar xurisprudencia, e eleva a decisión final ao Pleno da sala para que decida se se debe facer o cambio de xurisprudencia ou non.
  O Tribunal reformularase se os bancos deben asumir os impostos de escrituración das hipotecas, de acordo cunha nota informativa de urxencia difundida este venres na que anuncia que se avocará ao Pleno da Sala Contencioso-Administrativa o coñecemento dalgún de recursos pendentes relacionados con este asunto "a fin de decidir se devandito xiro xurisprudencial debe ser ou non confirmado”.
 O alto tribunal explica que se produciu"un xiro radical no criterio xurisprudencial ata agora sustentado", e, tendo en conta "a enorme repercusión económica e social" da devandita decisión, o presidente da Sala do contencioso-administrativo do alto tribunal, Luís María Díez- Picazo, acorda con carácter urxente avocar ao Pleno os casos que cheguen relativos a quen corresponde pagar os gastos da hipoteca.

 venres, 19 de outubro de 2018 O Pleno da Sala Terceira do Tribunal Supremo decidirá se confirma o xiro xurisprudencial da sentenza sobre o imposto das hipotecas.
 Nota informativa do Presidente da Sala Terceira:
NON CO NOSO SILENCIO !!!! FONDOS Voitre en forma legal de SOCIMI creadas impulsadas por Rajoy en 2014 !
 
 
 

Desafiuzamentos en masa, a última versión do LIBERALISMO ECONÓMICO isto é ou que defende PP e Cidadáns, iles son liberais ! A consultora Altarmira, a división inmobiliaria do Banco Santander, iniciou o procedemento para expulsar das súas casas a medio centenar de familias desfavorecidas que habitan no edificio A Patiña, na localidade coruñesa de Cambre, cuxos contratos de aluguer, suxeitos a un réxime especial de protección oficial, comezaron a expirar. 
 
Os inquilinos son parados e paradas de longa duración, anciáns enfermos, minusválidos, invidentes e mulleres vítimas de violencia de xénero aos que Altamira non quere renovar o aluguer.
 
 Nando Allegue e Eva María Prado Viven na Patiña desde fai dezaseis anos. Nando ten 48 anos e é ex traballador de Unipost. Leva en paro desde que en marzo pasado despedírono da empresa, co ERE que lles custou o emprego a máis de 2.400 traballadores en toda España. Cobra 300 euros polo subsidio de desemprego, do que queda menos dun ano. Eva tampouco traballa. Sofre unha parálise cerebral que lle provoca unha discapacidade do 85%, e cobra unha pensión de 770 euros. Pagan 227 euros de renda. Eva e Nando foron os primeiros en recibir a carta que anuncia os desafiuzamentos e en contactar con Imos! A inmobiliaria advertiulles de que teñen que desaloxar a súa vivenda antes do 31 de outubro. Pero non teñen onde ir. Sen traballo e sen unha nómina é case imposible que ninguén lles alugue nada. E menos aínda un piso adaptado ás necesidades de mobilidade de Eva.
 
 
 Hai uns meses, varios inquilinos empezaron a recibir cartas advertíndolles de que o seu contrato está a piques de expirar. A algúns lles dixeron que llo renovarían renegociando á alza as súas rendas. A outros, directamente, advertíronlles de que o próximo día 31 teñen que irse. Pero non teñen onde. Os contratos dos inquilinos da Patiña duran tres anos. A algúns se lles acaban xa, e ao resto iránselles terminando de aquí ao 2020. Aínda que todos teñen claro que a estratexia para desahucialos xa empezou e que, tarde ou cedo, todos irán recibindo a maldita carta. Moitos están convencidos de que todo se debe a que Altamira, a inmobiliaria do Santander, vendería o edificio, ou o negocio dos seus alugueres, a un fondo voitre estadounidense, Blackstone, que estaría a planear accións similares noutros pisos protexidos de toda España. Ten constancia de problemas similares en Tenerife, Asturias, Guadalaxara... Edificios como A Patiña, con rendas protexidas caducadas ou a piques de expirar, que se converteron nunha golosa vía de investimento para os fondos aos que se lles acabou o negocio do ladrillo, e que ven nos alugueres unha nova oportunidade de gañar diñeiro fácil, botando aos inquilinos que pagan pouco e subindo os alugueres.
 
 


 
 Máis fondos boitre en forma de SOCIMI buscando o rentismo, comeza a extenderse.
Esto é LIBERALISMO iste é o ideario de Pp e Ciudanos levado a práctica.
É insostible 10 anos dispois segue a especulación inmobiliaria desenfreada, estando prohibida na Constitución. Onde están os Españoles, muy Españoles y mucho Españoles que tanto a defenden ?
ESTADO DE DEREITO FALLIDO !
Fondos inmobiliarios compran edificios en la Boa Vila y disparan el alquiler
 
 
 
 

mércores, 10 de outubro de 2018

SEGUEN SUBINDO OS DESAFIUZAMENTOS !
PAH 08/10/2018

Segundo os datos do CGPJ , no segundo trimestre deste ano, producíronse 17.152 novos desafiuzamentos, un total de 33.059 só nos 6 primeiros meses de 2018. Soben con respecto ao trimestre anterior tanto os derivados de falta de pagamento de hipoteca: 5.672, como os de falta de pagamento de aluguer: 10.491, os 989 restantes danse por outras causas, como por ocupación (familias que carecen de calquera outra alternativa). Tampouco nos esquezamos sen deixar de mirar polo retrovisor da abertura de procesos executivos de futuros lanzamentos de desafiuzamentos con 20.526 en referencia a leste mesmo trimestre mencionado posteriormente, onde nos estamos achegando a inicios do crack no ano 2008 paulatinamente, trimestre a trimestre.


Con todos estes datos podemos dar conta que a burbulla inmobiliaria, nin se marchou, nin ten tintas de marcharse. Por desgraza, os feitos non se cansan de darnos a razón en canto á situación de emerxencia habitacional que sofre este país. E os datos poden aínda empeorar se o Goberno non cesa na súa actitude continuista coa política do PP no trámite da lei de crédito inmobiliario (proposta por De Guindos) e deixan de tentar moderar a abusividad da cláusula de vencimiento anticipado, que reactivaría centos de miles de procedementos de execución hipotecaria, actualmente suspendidos na súa tramitación, en espera do pronunciamiento do TJUE respecto diso.
 
Desde a PAH esiximos ao goberno que adopte xa medidas concretas que piquen a burbulla do aluguer, como que as socimis paguen imposto de sociedades, e que os grandes posuidores de vivenda: fondos voitre, socimis, banca e grandes inmobiliarias sexan penalizados fiscalmente por cada casa que manteñen inxustificadamente desocupada, inchando especulativamente a burbulla do aluguer e os prezos de compra.


Esiximos tamén a tramitación e aprobación urxente da Lei de Vivenda da PAH, que ademais, contén instrumentos para a utilización temporal como Parque Público de Vivenda das vivendas baleiras en mans da banca arrebatadas a familias desafiuzadas, para frear os desafiuzamentos, para cancelar inxustas débedas para sempre e para parar a pobreza enerxética.


O próximo día 17 finaliza o prazo de presentación de emendas á Lei de Vivenda da PAH, e será entón cando os diferentes grupos políticos dean a coñecer os seus respectivos proxectos para atallar de verdade a situación de grave emerxencia habitacional que vive este país. Desde a PAH imos estar moi pendentes desas emendas para que a ciudanía coñeza a realidade de cada un deses proxectos.

 http://afectadosporlahipoteca.com/2018/10/08/siguen-subiendo-los-desahucios/