xoves, 19 de setembro de 2019


HOXE TEMOS MOITO QUE CELEBRAR !!

NON SEMPRE GAÑA A BANCA !

Evitamos de momento, pois pode recurrir, que ABANCA se quedara coa vivenda dunha muller (chamarémoslle Esperanza) con unha fIlla de 12 anos a seu cargo por deixar de pagarlle 996€, 3 cotas de 360, dun crédito de 63.000€ a devolver en 30 anos.

O xulgado de Primeira Instancia Nº1 de Ourense sobresé un procedemento de execución hipotecaria e condena a costas a ABANCA.

Esperanza acudiu a stop-desafiuzamentos Ourense o 14 de febreiro do presente ano 2019.
Estaba na fase final EN SUBASTA dun procedemento de execución hipotecaria iniciado por ABANCA o10 de febreiro de 2014.

Este caso viña de un despacho de avogados que se opuxera por 2 cláusulas abusivas a cláusula chan e os intereses de demora abusivos. En primeira instancia déronlle a razón ABANCA apelou e a AUDIENCIA PROVINCIAL confirmou o abuso desas dúas cláusulas.

Cando esta muller chega a Stop-desafiuzamentos o avogado que coñecera do caso polo quenda de oficio xa non levaba o a caso e xa estaba apunto de perder a vivenda.

Contactamos Con Josema Erauskin que rapidamente nos dixo que se facía il cargo do caso. Josemaría Erauskin e Maite Ortiz de ABOGADOS RES https://abogadosres.com/ (Son eles que expuxeron no TEXUE O ABUSO DO IRPH) colaboran dende Euskadi con Stop-Desafiuzamentos Ourense. Neste momento a súa colaboración resulta imprescindible pois a maioría das persoas que acoden o noso colectivo dispoñen de poucos recursos e no quenda de oficio non todos os avogados coñecen a xurisprudencia emanada de 10 anos de loita en Europa. E poucos están dispostos a chegar ata a ultima consecuencia como fan Maite e Josema.

Pois en fase de subasta ( si chegara a adxudicarse a un terceiro xa non se podería facer ren) presentamos oposición por abuso da cláusula de vencemento anticipado en base a cal se inicia este e todos os procedementos hipotecarios.

Esta cláusula foi declarada abusiva poloTEXUE o 26 de xaneiro de 2017 por incumprir a Directiva de Protección o Consumidor 93/13 de obrigado cimplimento por mandato constitucional articulo 10.2 da Constitución Española.

O 7 de marzo de 2017 nunha acción conxunta en todo o estado promovida pola PAH presentamos escritos dirixidos o Consello Xeral do Poder Xudicial, os xuíces e o servizo de execucións en embargos, solicitando a suspensión de todos os procedementos. Nos consideramos que dende o ano 1995 que se tiña que aplicar a directiva 93/13 todos os desafiuzamentos son contrarios a dereito, TODOS. Pero AZNAR chegou o poder reformou a lei do chan e o resto xa o coñecedes CRÉDITO HIPOTECARIO A LO LOCO ESTAFA MASIVA, SITUACIÓN CRÍTICA E PRIVATIZACIÓN DAS CAIXAS DE AFORRO.

Lembro faciana altiva do Xuíz Decano, cando entregamos o escrito, dicíndonos que ises escritos non servían de ren que a xustiza actuaba caso a caso. Respostounos negativamente por escrito o 20 de xaneiro de 2017.

Pois señor aí o ten caso a caso, sobresido, como vimos dicindo dende fai 10 anos. Todos os procedementos de execución dende o ano 1995 son ilegais.

Quen CORRIXE SEMELLANTE ABUSO si sabemos que pola falta de dilixencia da xustiza do Reino de España preto de 1 millón de familias foron desafiuzadas perderon as súas vivendas e quedaron con unha débeda usureira, e incluso houbo suicidios.

Déusenos a razón en primeira Instancia sobresese o Procedemento polo tanto hai que retraer todos os actos o momento en que Debía 996€. Como xa tiña gañado o abuso dos intereses de mora e posible que ABANACA lle deba algún diñeiro a Esperanza. Temos que estudar a situación e ver como actuamos.

É Reino de España un Estado de Dereito ou está todo na mans de Banqueiros e plutócratas ?
De momento "caso a caso" seguiremos nesta loita silenciada nos medios. Nunca deixedes de loitar non sempre gana A BANCA !

EXTRACTOS DO AUTO:

XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 1 OURENSE

A U T O
En la ciudad de Ourense, a dieciocho de septiembre de 2019

Si la cantidad cobrada en exceso por la entidad ejecutante es superior a la cantidad que se indica en el acto de fijación de saldo como adeudada. Es decir, a fecha 03.01.2014 la cuenta asociada al préstamo hipotecario arrojaba un saldo favorable a la ejecutada, de al menos de 902,46 €.

Por todo lo expuesto procede el sobreseimiento de las actuaciones.

CUARTO.- Las costas de la oposición se imponen a la entidad ejecutante en aplicación de lo dispuesto en el artículo 561.2 de la LEC y teniendo en cuenta además que tras la reliquicación ordenada por la resolución de la A.P., la entidad ejecutante ya advirtió que no existía incumplimiento que autorizase el vencimiento anticipado del contrato.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


PARTE DISPOSITIVA

Se estima la oposición deducida por la procuradora Doña Mónica Vázquez Blanco en representación de DOÑA TERESA IGLESIAS VERDEAL a la Ejecución Hipotecaria contra ella promovida por ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. y se acuerda el sobreseimiento de la ejecución, dejando sin efecto el despacho de ejecución y dejando sin efecto todas las medidas de garantía de la afección que se hubieran adoptado y reintegrándose a la ejecutada en la situación anterior al despacho de ejecución.Las costas se imponen a la entidad ejecutante.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella puede interponerse recurso de apelación

mércores, 11 de setembro de 2019

O Tribunal Supremo pronúnciase sobre os efectos da nulidade das cláusulas de vencemento anticipado tras as sentenzas e autos do TJUE:


 Directiva vixente desde 1993.
 As resolucións do TJUE sobre cláusulas abusivas (cláusulas chan, vencemento anticipado, etc) que leva ditando desde 2009 aplican o Dereito Europeo. Máis en concreto baséanse na Directiva 93/13/CEE do Consello, do 5 de abril de 1993, sobre as cláusulas abusivas nos contratos celebrados con consumidores.Dita Diretiva está vixente en España desde 1993. 

https://www.publico.es/economia/supremo-banca-no-podra-ejecutar-12-cuotas-impago-hipotecas-firmadas-2019.html
 
 
É o Reino de España un estado de dereito ?
Si desde o ano 1993 se ven incumprindo a directiva 93/13 de protección o consumidor que pasa con todo o sufrimento causado a todas as familias que xa perderon as súas vivendas, cómo se repara ?

No ano 1996 reformou a lei do Chan José María Aznar. Abriuna a especulación. Dende esta reforma ata hoxe entramos nun vórtice de especulación inmobiliaria- hipotecaria, xamais visto, primeiro na compravenda, xa coñecemos os resultados. Agora, dende a reforma das SOCIMI feita por Rajoy en 2014 a especulación encamiñouse os alugueres. Si non hai un goberno que deteña isto o aluguer será inalcanzable para unha boa parte da poboación !

O articulo 10.2 da Constitución obriga a interpretar os articúlos do titulo primeiro conforme a carta de dereitos humanos e os tratados internacionais asinados polo Reino de España. Este mandato alcanza o dereito a vivenda recollido no articulo 47 da CE.

Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Artículo 10:

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

O Reino de España asinou o Tratado da Unión Europea e no marco diste tratado está a
Directiva do ano 1993 de protección o consumidor Directiva 93/13 da UE que nos ven dando a razón e contradicindo a plutocracia do Reino de España, que parece alcanzar a unha boa parte do poder xudicial.


WEB PODER XUDICIAL:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-se-pronuncia-sobre-los-efectos-de-la-nulidad-de-las-clausulas-de-vencimiento-anticipado-tras-las-sentencias-y-autos-del-TJUE

 O Tribunal Supremo pronúnciase sobre os efectos da nulidade das cláusulas de vencemento anticipado tras as sentenzas e autos do TJUE

O Pleno da Sala Primeira do Tribunal Supremo notifivou hoxe a sentenza, acordada por unanimidade, na que se pronuncia acerca dos efectos derivados da nulidade das cláusulas de vencemento anticipado de préstamos hipotecarios, en liña co exposto no seu día ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea e o resolvido por este. En aplicación dos criterios facilitados polo TJUE –na STJUE do 26 de marzo de 2019 e os autos do 3 de xullo de 2019.
 para determinar se é posible a subsistencia do contrato, a Sala entende que o préstamo hipotecario é un negocio xurídico complexo, cuxo fundamento común para as partes é a obtención dun crédito máis barato (consumidor) a cambio dunha garantía eficaz en caso de falta de pagamento (banco).
 Deste xeito, non pode subsistir un contrato de préstamo hipotecario de longa duración se a execución da garantía resulta ilusoria, polo que, en principio, a supresión da cláusula que sustenta esa garantía causaría a nulidade total do contrato. Agora ben, esa nulidade total expoñería ao consumidor a consecuencias especialmente prexudiciais, como a obrigación de devolver a totalidade do saldo vivo do préstamo, a perda das vantaxes legalmente previstas para a execución hipotecaria ou o risco da execución dunha sentenza declarativa. 
 Para evitar estas consecuencias, o TJUE admitiu que a cláusula abusiva substitúase pola disposición legal que inspirou as cláusulas de vencemento anticipado, en referencia ao art. 693.2 LAC na súa redacción do ano 2013. Con todo, a Sala considerou máis lóxico, no momento actual, ter en conta a nova Lei 5/2019, do 15 de marzo, reguladora dos contratos de crédito inmobiliario ( LCCI), como norma imperativa máis beneficiosa para o consumidor. 
 Por último, a Sala facilita as seguintes orientacións xurisprudenciais para os procedementos de execución hipotecaria en curso, nos que non se produciu aínda a entrega da posesión ao adquirente: 
1.- Os procesos en que o préstamo se deu por vencido antes da entrada en vigor da Lei 1/2013, por aplicación dunha cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sen máis trámite.
 2.- Os procesos en que o préstamo se deu vencido despois da entrada en vigor da Lei 1/2013, por aplicación dunha cláusula contractual reputada nula, se o incumprimento do debedor non reúne os requisitos de gravidade e proporcionalidade esixidos pola xurisprudencia, @teniendo en cuenta como criterio orientador o art. 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos. Pola contra, se o incumprimento do debedor reviste a gravidade prevista na LCCI, poderán continuar a súa tramitación.
 3.- O sobresemento dos procesos non impedirá unha nova demanda executiva baseada, non no vencemento anticipado por previsión contractual, senón na aplicación de LCCI.

AS CONCLUSIÓNS DO AVOGADO XERAL DO TXUE DANOS A RAZÓN SOBRE O IRPH. A SENTENZA DEFINITIVA COÑECERASE A PRINCIPIOS DE 2020 !

José María Erauskin, letrado de los afectados por el IRPH: "El abogado de la UE deja claro que se ha hecho todo mal"O 25 de febreiro declararon  no TXUE o nosos Compañeiros de Stop Giuzcoa, Maite Ortiz e Josemaría Erauskin de avogados RES. http://abogadosres.com/ 
Un honor contar coa súa  axuda e amizade ! (visitar, no blog, entrada de 23 de marzo de 2019)

 Como se repara tanto sufrimento causado dende 1993 que entrou en vigor a directiva 93/13 de protección o consumidor. Xente desafiuzada e con débeda de por vida, suicidios. Maldecidos Especuladores !!! 

Estado de dereito ???????José María Erauskin, letrado de los afectados por el IRPH: "El abogado de la UE deja claro que se ha hecho todo mal"

https://www.eldiario.es/economia/Maria-Erauskin-abogado-IRPH-UE_0_940706075.html   José María Erauskin, curtido en infinitas batallas polo dereito á vivenda e a defensa dos afectados por abusos hipotecarios, contesta o teléfono rebosante de alegría tras coñecer as conclusións do avogado xeral do Tribunal de Xustiza da UE. "Con independencia de matices, dásenos a razón en todo", afirma o letrado de Avogados Res, quen xunto con Maite Ortiz participou na vista en Luxemburgo. 

 Que conclusións saca do ditame do avogado xeral, Maciej Szpunar?
 O avogado di que a cláusula que inclúe o IRPH pode ser sometida a control de abusividade porque non é unha norma imperativa do noso ordenamento. É dicir, que non é unha excepción á directiva sobre cláusulas abusivas. Ademais, di que non comprende como España, un Estado membro, pode facer esa alegación #ante o Tribunal, como pode dicir que non se pode someter a control, coma se a cláusula do IRPH fose algo imperativo. Pero non o é, non é obrigada. Por tanto, pódese someter a cláusula a un control de abusividad.

Audiencias Provinciais, o Supremo, o avogado do Reinio de España ante o TXUE, todos do lado dos bancos.
Como se repara tanto sufrimento causado dende 1993 que entrou en vigor a directiva 93/13 de protección o consumidor. Xente desafiuzada e con débeda de por vida, suicidios. Maldecidos Especuladores !!!  
Estado de dereito ???????  
  https://www.youtube.com/watch?v=-qUOYfQplks&feature=share&fbclid=IwAR1bAqTesb8YMUYZuCK6Q74zTVHtdw7lK_BBAj9TueUKy8qL_IilO26LwC4

 Alegría de 30.000 afectados galegos do IRPH polo apoio xurídico da UE.

O compañeiro Marcos Guerreiro !
Fíxolle honor o seu apelido. Iste home deu unha loita hépica para facer xustiza no seu caso. Il foi que nos pasou o contacto de Josema Erauskin.
Josema leva altruistamente, varias familias que acudiron a Stop Ourense. Algúnas delas xa viñan de outros despachos de avogados, Onde outros tiran a toalla nos seguimos loitando !

 https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/alegria-30-000-afectados-gallegos-irph-apoyo-juridico-ue/idEdicion-2019-09-11/idNoticia-1202448?fbclid=IwAR3DqKR_6eHTqPOQ4Tf4d7JIB_jMxIxoojLMRSdJtVRvJ6kHpwYaxYktV54

 

El abogado general del TJUE carga contra el uso del índice hipotecario IRPH sin transparenciaEl abogado general del TJUE carga contra el uso del índice hipotecario IRPH sin transparencia.

O avogado xeral do Tribunal de Xustiza da UE ( TJUE) emitiu hoxe as súas conclusións sobre o uso do índice hipotecario español IRPH nas que se suma ás teses das asociacións de consumidores e a Comisión Europea pronunciándose a favor de anulalo cando se comercializase con opacidade, o que podería acabar custando miles de millóns de euros á banca española. O avogado xeral ha decretado que a cláusula está suxeita á normativa comunitaria e pode ser anulada por falta de transparencia, o que supón un novo pau ao criterio do Tribunal Supremo que avalou este índice e considerou que ao ser parte mollar do contrato non quedaba suxeito ao control de opacidade.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/09/economia/1568050423_464027.html