mércores, 11 de setembro de 2019

O Tribunal Supremo pronúnciase sobre os efectos da nulidade das cláusulas de vencemento anticipado tras as sentenzas e autos do TJUE:


 Directiva vixente desde 1993.
 As resolucións do TJUE sobre cláusulas abusivas (cláusulas chan, vencemento anticipado, etc) que leva ditando desde 2009 aplican o Dereito Europeo. Máis en concreto baséanse na Directiva 93/13/CEE do Consello, do 5 de abril de 1993, sobre as cláusulas abusivas nos contratos celebrados con consumidores.Dita Diretiva está vixente en España desde 1993. 

https://www.publico.es/economia/supremo-banca-no-podra-ejecutar-12-cuotas-impago-hipotecas-firmadas-2019.html
 
 
É o Reino de España un estado de dereito ?
Si desde o ano 1993 se ven incumprindo a directiva 93/13 de protección o consumidor que pasa con todo o sufrimento causado a todas as familias que xa perderon as súas vivendas, cómo se repara ?

No ano 1996 reformou a lei do Chan José María Aznar. Abriuna a especulación. Dende esta reforma ata hoxe entramos nun vórtice de especulación inmobiliaria- hipotecaria, xamais visto, primeiro na compravenda, xa coñecemos os resultados. Agora, dende a reforma das SOCIMI feita por Rajoy en 2014 a especulación encamiñouse os alugueres. Si non hai un goberno que deteña isto o aluguer será inalcanzable para unha boa parte da poboación !

O articulo 10.2 da Constitución obriga a interpretar os articúlos do titulo primeiro conforme a carta de dereitos humanos e os tratados internacionais asinados polo Reino de España. Este mandato alcanza o dereito a vivenda recollido no articulo 47 da CE.

Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Artículo 10:

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

O Reino de España asinou o Tratado da Unión Europea e no marco diste tratado está a
Directiva do ano 1993 de protección o consumidor Directiva 93/13 da UE que nos ven dando a razón e contradicindo a plutocracia do Reino de España, que parece alcanzar a unha boa parte do poder xudicial.


WEB PODER XUDICIAL:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-se-pronuncia-sobre-los-efectos-de-la-nulidad-de-las-clausulas-de-vencimiento-anticipado-tras-las-sentencias-y-autos-del-TJUE

 O Tribunal Supremo pronúnciase sobre os efectos da nulidade das cláusulas de vencemento anticipado tras as sentenzas e autos do TJUE

O Pleno da Sala Primeira do Tribunal Supremo notifivou hoxe a sentenza, acordada por unanimidade, na que se pronuncia acerca dos efectos derivados da nulidade das cláusulas de vencemento anticipado de préstamos hipotecarios, en liña co exposto no seu día ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea e o resolvido por este. En aplicación dos criterios facilitados polo TJUE –na STJUE do 26 de marzo de 2019 e os autos do 3 de xullo de 2019.
 para determinar se é posible a subsistencia do contrato, a Sala entende que o préstamo hipotecario é un negocio xurídico complexo, cuxo fundamento común para as partes é a obtención dun crédito máis barato (consumidor) a cambio dunha garantía eficaz en caso de falta de pagamento (banco).
 Deste xeito, non pode subsistir un contrato de préstamo hipotecario de longa duración se a execución da garantía resulta ilusoria, polo que, en principio, a supresión da cláusula que sustenta esa garantía causaría a nulidade total do contrato. Agora ben, esa nulidade total expoñería ao consumidor a consecuencias especialmente prexudiciais, como a obrigación de devolver a totalidade do saldo vivo do préstamo, a perda das vantaxes legalmente previstas para a execución hipotecaria ou o risco da execución dunha sentenza declarativa. 
 Para evitar estas consecuencias, o TJUE admitiu que a cláusula abusiva substitúase pola disposición legal que inspirou as cláusulas de vencemento anticipado, en referencia ao art. 693.2 LAC na súa redacción do ano 2013. Con todo, a Sala considerou máis lóxico, no momento actual, ter en conta a nova Lei 5/2019, do 15 de marzo, reguladora dos contratos de crédito inmobiliario ( LCCI), como norma imperativa máis beneficiosa para o consumidor. 
 Por último, a Sala facilita as seguintes orientacións xurisprudenciais para os procedementos de execución hipotecaria en curso, nos que non se produciu aínda a entrega da posesión ao adquirente: 
1.- Os procesos en que o préstamo se deu por vencido antes da entrada en vigor da Lei 1/2013, por aplicación dunha cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sen máis trámite.
 2.- Os procesos en que o préstamo se deu vencido despois da entrada en vigor da Lei 1/2013, por aplicación dunha cláusula contractual reputada nula, se o incumprimento do debedor non reúne os requisitos de gravidade e proporcionalidade esixidos pola xurisprudencia, @teniendo en cuenta como criterio orientador o art. 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos. Pola contra, se o incumprimento do debedor reviste a gravidade prevista na LCCI, poderán continuar a súa tramitación.
 3.- O sobresemento dos procesos non impedirá unha nova demanda executiva baseada, non no vencemento anticipado por previsión contractual, senón na aplicación de LCCI.

Ningún comentario:

Publicar un comentario