venres, 21 de decembro de 2018

A PAH estala no Congreso contra a nova Lei de crédito inmobiliario Os servizos de seguridade expulsaron da sala aos militantes da Plataforma de Afectados pola Hipoteca que acudiron para protestar ante a aprobación do Proxecto de Lei reguladora de contratos de crédito inmobiliario, que tachan de continuista coa política do PP e de ignorar a xurisprudencia europea.  
https://www.elsaltodiario.com/vivienda/pah-estalla-congreso-ley-reguladora-contratos-credito-inmobiliario?fbclid=IwAR348ez7h7T5-wJGrDtrMly8DqFJG5y44zGJMuvSaUixVWYsvYGwZ_EBlA4 Vergoña de País !!!!

No canto de adaptar a Lei hipotecaria a Directiva 93/13 de protección o consumidor o que van facer é que deixes claro ante notario que comprendes o que asinas para que non poidas alegar descoñecemento si tes algún problema económico. Pero estarás firmando cláusulas abusivas. É dicir o asinar o coñecemento expreso destas cláusulas abusivas e asumirás por escrito o abuso, daraste por enterado asumirás ese abuso. Ademais será ilegal, xa que o articulo 10.2 da Constitución Española obriga a cumprir os tratados asinados polo Estado Español, entre os que está o Tratado da Unión Europea, que inclúe a a Directiva Europea 93/13 de Protección o Consumidor. Apoiado nesta Normativa o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ven dándonos a a razón en 9 sentenzas declarando abusivas a maioría das cláusulas dos contratos hipotecarios dende o ano 1993, e coincide coa PAH que a Lei hipotecaria Española e contraria o estándar e o DEREITO Europeo de obrigado cumprimento polo que seguirá sendo ilegal. Si non a adaptan seguiremos acudindo o Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

Pódese ser máis miserables ???

Consumase unha "sutil" ILEGALIDADE no Parlamento, ,diante dos ollos do Pobo, entretido con todo tipo de "números circenses" !!!

Esta é a súa Lei, a dos oligarcas da banca e da dereita Neoliberal que sigue calando no PSOE. Onde queda a tan venerada CONSTITUCIÓN ???

Isto non sae no telexornal de hoxe !!?

PSOE, cómplice da banca e marca branca do PP e Cidadáns, retrátase como o novo partido dos desafiuzamentos. Ante o secuestro sistemático do dereito á vivenda esiximos a retirada e rectificación desta reforma hipotecaria xunto a unha maior contundencia no decreto sobre os alugueres

Hoxe 20 de decembro de 2018, o Congreso dos deputados vota a lei de crédito Inmobiliario, unha lei que non respecta o espírito das sentenzas do Tribunal Xustiza da Unión Europea, xa que segue dándolle á Banca beneficios fronte ao consumidor, non respectando o principio de proporcionalidade entre partes e deslegitima o suposto apoio do PSOE á Lei Vivenda PAH, desvirtuando toda a esencia desta.

  Non podemos entender como o PSOE, despois de poñer en primeira liña da súa vontade política o dereito á vivenda, mantén unhas políticas continuistas coas do Partido Popular e lonxe de solucionar as cláusulas abusivas legalízaas, como deixa a milleiros de familias con débedas contraídas coa anterior lei que Europa declarou ilegal, lei que permite seguir ás familias adquirindo débedas impagables, nun momento en que a saída da crise é á conta de traballos eventuais e precarios.

 A reforma que avala o partido de Pedro Sánchez, copia e pega da redactada polo banqueiro e exministro Luís de Guindos:

 Non recolle a responsabilidade limitada ao ben, mantendo como ata agora a responsabilidade do debedor, que deberá responder con todos os seus bens presentes e futuros; é dicir, o horizonte, en situación de falta de pagamento, continuará sendo o sobreendeudamiento para sempre das familias e a súa ruína

  Os intereses de demora serán o interese remuneratorio máis 3 puntos, cando o Tribunal Supremo di que non deben superar en máis de dous puntos o tipo de interese do préstamo.

Legalización das cláusulas abusivas, un novo gran favor á Banca, facendo que sexa máis difícil que os tribunais lles obriguen a facer reembolsos como os derivados das cláusulas adoito e dos gastos hipotecarios, que lles custaron centos de millóns de euros, deixando sen efecto as sancións aos bancos que deixen de incorporalas. Cláusulas xa declaradas abusivas polo TJUE, como o vencimiento anticipado, o IRPH ou a renuncia á notificación de cesión do crédito a un fondo de investimento cando se produce a titulización. Permitindo que a banca poida seguir iniciando procedemento tras o vencimiento de 12 cotas ou o 3% do capital vencido, facéndoa retroactiva sen máis miramiento e con todo o descaro, porque nada se dixo de pagar retroactivamente cando os beneficiarios son as consumidoras no caso dos gastos hipotecarios.

  Non impide a venda vinculada a outros produtos, permitindo ás entidades financeiras ofrecelos, cando proporcionen á consumidor información sobre os produtos, presentando dous orzamentos diferenciados, un con eses produtos e outro sen eles, sobre os que o prestatario terá a última palabra, pero deixa a última palabra ao Banco de España, e todas sabemos onde estivo mirando esta entidade nos anos máis salvaxes da venda inmobiliaria.

 Esta reforma, non só non mellora en absoluta as condicións dos debedores hipotecarios, deixa fose calquera tipo de ferramenta contra os desafiuzamentos. Séguese obviando en Ditame DESC da Nacións Unidas e grazas ao novo vencimiento anticipado que comporta o arquivo dos procedementos de execución hipotecaria.

 Tras do escándalo do Supremo nas cláusulas adoito e no imposto hipotecario, aforrando miles de millóns á Banca á conta dos consumidores, é agora o lexislativo, co PSOE á fronte, o que facilita que a Banca siga estafando e desahuciando coas súas políticas criminais. Por que non declaran a retroactividade do vencimiento anticipado para os centos de miles de familias que foron desafiuzadas debendo menos de 12 cotas hipotecarias.

 A PAH non vai consentir que sigan sen asumirse responsabilidades sobre os miles de desafiuzamentos producidos na última década e que non se adopten medidas radicais para a súa eliminación.

 Coa votación de hoxe, avalada por toda a dereita conservadora española (Partido Popular, Cidadáns, Partido Nacionalista Vasco, PDeCAT, Unión do Pobo Navarro, Coalición Canaria, Foro de Asturias e Nova Canaria) e a abstención de Esquerra Republicana, o PSOE de Pedro Sánchez o único que demostra son as súas verdadeiras cores máis aló dos falsos titulares que usaron para lavar a súa imaxe desde que entraron de novo no Goberno. Para alimentar unha política continuista a anos de vexación de dereitos fundamentais non era necesaria unha moción de censura.

 Se realmente, Pedro Sánchez quería garantir o dereito á vivenda, nunca debería promover unha lei hipotecaria como esta ou un decreto para modificar a LAU, que tamén queda curto e a medio gas. Un decreto que non vale para picar a burbulla de aluguer que xa é a culpable do 65% dos desafiuzamentos a día de hoxe.

 Por todo isto, fala a PAH e esiximos que se lexisle na liña marcada pola Lei Vivenda PAH, bloqueada semana tras semana polo PP e Cidadáns. A única Lei que adopta medidas urxentes para garantir unha segunda oportunidade ás familias e os alugueres sociais, acabar cos desafiuzamentos e crear un auténtico parque público de vivendas, apostando realmente pola vivenda social e que a banca devolva en vivendas o rescate impagado coa cesión obrigatoria das que estean baleiras, incluídas o 100% das vivendas da SAREB.

 Mentres se siga vulnerando o dereito ao fogar, calquera Goberno ou partido que non mostre un compromiso claro coas demandas históricas, que se están esixindo hai anos desde a cidadanía, terannos en fronte, nas rúas, reclamando ante as Institucións e en Europa denunciando que en España, segue habendo vidas en xogo por culpa dunha leis criminais.


Fala a PAH sobre o decreto lei para reformar a LAU Sobre o decreto aprobado ou venres 14 de decembro polo Consello de Ministros en relación cos alugueres, a PAH manifesta o seguinte: Confirma a falta de ambición por parte do Goberno dun grave problema que está a impedir a miles de familias o acceso á vivenda, ao non atacar directamente os prezos, nin intervir directamente no mercado. 
 
  
 
 
 
Non ten retroactividade, polo que todos os contratos en vigor rexeranse pola lexislación actual, e os seus posibles efectos positivos tardarán anos en notarse, xa que partimos duns prezos especulativamente inflados.
 
 Carece de medidas para mobilizar millóns de casas desocupadas, que os seus propietarios manteñen fóra do mercado co fin de encarecer os prezos de aluguer e de compra, especialmente fondos voitre, socimis e bancos.
 
 Non permite aos concellos establecer índices de referencia de prezos, para moderar e rebaixar os abusivos prezos actuais.
 
 Non modifica a lexislación para que as inquilinas demandadas polos seus caseiros poidan defenderse no proceso xudicial, en contra do ditame do Comité DESC de Nacións Unidas. 
 
Non inclúe medida algunha para a xeración do Parque Público de Vivenda para aluguer alcanzable e social, a pesar de que en España devandito parque, apenas excede o 1% do total, mentres que, en países como o Reino Unido, Francia, Alemaña, Austria e outros se sitúa en torno ao 20%. 
 
 En consecuencia, a PAH considera que, para picar a actual burbulla dos prezos de aluguer, son necesarias medidas como as que sinalamos, xa que sen elas os prezos non van baixar, e que para afrontar a actual situación de emerxencia habitacional que sofre o noso país, é imprescindible a aprobación urxente das medidas contidas na Lei de Vivenda da PAH, que está a sufrir o bloqueo fraudulento de PP e Cs, que semana tras semana andan pedindo prórroga do prazo de presentación de emendas. 
 
 Desde a PAH sinalamos como culpables da emerxencia habitacional ao empobrecimiento xeral da cidadanía, a falta de vivenda pública de aluguer que impide modular o mercado especulativo, aos fenómenos de turistificación, a unha ausencia de compromiso co dereito á vivenda para favorecer os beneficios impresentables da banca e capital especulativo e, recentemente para a carradas ao imcomprensible teimosía do PSOE por manter os contidos da Lei de Crédito Inmobiliario, absolutamente continuístas coas leis do PP, aprobada no relatorio coa complicidade de PP, Cs, PDeCat e PNV, e ao PP e Cs que cada semana impiden que se inicie o debate da Lei de Vivenda da PAH.

xoves, 6 de decembro de 2018


HOXE DÍA DA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Nada que celebrar !
MÁIS PRONTO QUE TARDE DEBERÁ PESAR SOBRE AS CONCIENCIAS DE MOITOS POLÍTICOS QUE SE DIN CONSTITUCIONALISTAS A SANGUE DE MOITAS INOCENTES POR INCUMPRILA SISTEMATICAMENTE!!!


CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10

1.La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2.Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.


Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 24

1.Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2.Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

3.La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica.

Artículo 47 (ir a articulo 10.2)

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.


Artículo 128

1.Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2.Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

ESTA É A REALIDADE:

Directiva Europea 93/13 de Protección o Consumidor. (ir a articulo 10:2 C.E)
Incumprida polo Estado Español dende o ano 1995. Todos os desafiuzamentos dende o ano 1995 son contrarios a dereito, reclamable nos xulgados. Notario e xuíces deberían sabelo.

Ano 1998 Aznar Reforma lei do Suelo comeza a especulación Inmobiliaria.

No ano 2000 unha lei de Desahucios Expres creada polo PSOE para abreviar os procedementos dos desafiuzamentos Favorece os bancos pero non se cumpre o dereito a tutela xudicial efectiva 24.1 C.E deixase as familias en desamparo constitucional, deberían sabelo e ponderar non o fixeron.

Ano 2008 Rescate Bancario con 200.000 millóns€ diñeiro Público e 700.000 familias desafiuzadas con unha lei Hipotecaria Pre-constitucional e manifestamente ilegal Por incumprir a normativa vixente.

Ano 2009 nace a PAH e Stop Desafiuzamentos as familias comezan a empoderarse.

Ano 2012 Crease a SAREB Sociedade de xestion de Activos para a Reestruturación Bancaria, chamada "Banco Malo" a maior inmobiliaria de Europa con Metade do Capital Público. Apalanca vivendas a espera de inversores privados e sostén os valences equivalentes eses activos nos bancos con diñeiro público 65.000 millóns euros.

Ano 2013 O Txue en resposta a cuestión Prexudicial no Caso Mohamed Aziz declara que o Código Civil Español non ten motivos suficientes de oposición os Desafiuzamentos e que o estado Español está vulnerando a súa propia Constitución no articulo 24.1 DEREITO A TUTELA XUDICIAL EFECTIVA.
Desde este momento a PAH e os colectivos anti-desafiuzamentos comezamos a reclamar xustiza caso a caso nos xulgados, conforme a Directiva Europea de protección o consumidor 93/13. Dende o ano 1995 dous anos despois de que se debería implementar no dereito Español esta normativa os Bancos despexan familias sin que tiveran oportunidade de defenderse. Os notarios xuíces deberían sabelo.

Ano 2014 Mariano Rajoy reforma as SOCIMI Sociedades de Inversión Inmobiliaria condicións tributarias óptimas. Non pagan Imposto de sociedades, tributan a o 19% calquer beneficio de renta tributa o 21% deben repartir dividendo. Rajoy acompaña esta reforma con unha reformada Lei de Arrendamentos Urbanos baixa a duracións dos contratos de aluguer 5 anos a 3 anos.
Escenario óptimo para os fondos Voitres en forma de SOCIMI Mercan edificios inteiros expulsan as familias pois os contratos duran de aluguer duran menos e realugan subindo os prezos. Isto crea unha suba disparada do prezo dos alugueres que beneficia estes fondos voitre. O fillo de Jose María Aznar dirixe Black Estone en España o maior fondo do planeta adicado e especulación inmobiliaria.

Outubro de 2018 a sociedade observa o Tribunal Supremo Divido, "DIVIDE ET IMPERA 10 anos de loita caso a caso comezan a dar resultados. Evidéncianse as contradicións no dereito a vivenda e hipotecario do Estado Español que ven desmadexando a PAH dende o ano 2009, dándonos a razón e 9 sentenzas o Tribunal de Xustiza da Unión Europea . Argumenta o T.S alegando graves repercusións sociais e económicas 13 maxistrados fronte a 12 que o imposto de Transmisións Patrimoniais o debe pagar a a cidadanía e non a Banca.
Durante 23 anos o T.Supremo e o Consello Xeral do Poder Xudicial non usaron o argumento de Graves Repercusións económicas e sociais vendo que máis de 1.000.000 de familias eran despexadas pola BANCA, e perdían as súas vivendas quedando con débedas de por vida, apoiada nunha lei pre-constitucional e contraria a dereito sen que nin os suicidios abrandaran a súa conciencia. Tampouco ven graves repercusións sociais e económicas na suba constante dos alugueres propiciada especulación cos alugueres contraria a Constitución.


TODO ESTE PROCEDER CONTRARIO A CONSTITUCIÓN CAUSA SUFRIMENTO E SUICIDIOS, para nos son asasinatos !!
LOGO DINSE CONSTITUCINALISTAS !!!!

Neste momento o PSOE e as formacións políticas que o sosteñen están reformando a Lei Hipotecaria A PAH e os colectivos Stop-Desafiuzamentos estamos pendentes a detalle desta reforma para que se cumpra o que ordena a constitución.

A PAH Presentou no congreso a Lei de Vivenda da PAH con 5 medidas básicas que esperamos sexan atendidas polo PSOE e as formacións políticas que lle dan apoio.

1. DACION EN PAGO RETROACTIVA

2. ALQUILER ASEQUIBLE Y ESTABLE


3. STOP DESAHUCIOS4. VIVIENDA SOCIAL


5. SUMINISTROS GARANTIZADOS

mércores, 5 de decembro de 2018


 
ACENDIDO ALUMEADO DE NADAL 2018.

Aproveitamos este día do acendido, do alumeado decorativo, que da comezo a o período comercial das festas da Natividade e convidamos a cidadanía a ir máis alá do consumismo e do mero decorado e entrar no fondo da cuestión que encerra o mesmo, e que debería implicar a toda a sociedade.

Cremos  que xa vai sendo hora de POR FREO OS ABUSOS DO MERCADO ENERXÉTICO, mentres  uns se inflan a gañar diñeiro, CON RECURSOS NATURAIS DE TODAS, moitas familias non teñen auga nin luz. Chegando a producirse mortes directamente relacionadas coa falta diste recuro básico.

Especialmente grave é o abuso cometido con Galiza Abundante en recursos naturais, hídricos, eólicos e con 3 centrais térmicas. Capaz de xerar un excedente enerxético que supera o seu consumo nun 40%, sín deixar beneficio algún económico nin social en territorio galego.

Nos últimos 18 anos o prezo da electricidade para os consumidores domésticos subiu un 80%. levamos entregado preto de 80.000 millóns€, pagados nos recibos, en varios conceptos, un deles o chamado déficit tarifario, do cal intencionadamente non se nos informa. Mentres as grandes subministradoras estatais, Iberdrola, Gas Natural Fenosa e Endesa teñen 56.000 millóns € de ganancias anuais.


Despois da crise enerxética dos anos 70 creouse o que se coñece como Marco Legal Estable un conxunto de normas e leis que regularon o sector eléctrico dende o ano 1988 ata o ano 1997. Coa lei 54/97 de liberalización do mercado eléctrico feita por José María Aznar eliminase iste Marco e comeza a privatización do sector enerxético creando grandes corporacións abertas a capitais privados na busca de inversións. Dende este momento os consumidores vimos soportando subas continuas e inxustificadas dos recibos, que van destinadas o pago de dividendos destas corporacións.

O Título VII da Constitución Española que trata sobre Economía e Facenda no Artigo 128 determina o seguinte:
1)-Toda a riqueza do país nas súas distintas formas e sexa cal for a súa titularidade está subordinada ao interese xeral.
2)-Recoñécese a iniciativa pública na actividade económica. Mediante lei poderase reservar ao sector público recursos ou servizos esenciais, especialmente en caso de monopolio e así mesmo acordar a intervención de empresas cando así o esixir o interese xeral.

Inmersos de feito nun cambio de paradigma enerxético en concordancia co articulo 128 da Constitución faise imprescindible e urxente unha unha auditoría e posterior reforma do sector enerxético que opte por un modelo de enerxías 100% renovables e descentralizado, que facilite os consumidores o auto abastecemento. Este modelo debe permitir a participación pública na explotación dos recursos naturais destinados a produción enerxética de tal maneira que unha porcentaxe razoable do beneficio vai destinada as arcas públicas.

Resulta urxente que España respecte os compromisos adquiridos no marco internacional e garanta o cumprimento do artigo 25 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Observación xeral Número 4 do Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, segundo as cales un nivel de vida digno require dunha vivenda adecuada con acceso a subministracións básicas como luz, auga e calefacción.

Do mesmo xeito necesitamos que se cumpra a lexislación europea sobre subministración eléctrica, que obriga aos Estados membros a protexer aos usuarios vulnerables e a prohibir os cortes de luz en períodos críticos (artigo 3 da Directiva 2009/72/CE, do 13 de xullo de 2009).


Polo exposto reclamamos:

1. Auditoría e posterior reforma do sistema eléctrico . Realización dunha análise dos custos do sistema desde que se puxo en marcha a liberalización do sector co obxectivo de determinar o prezo real das tarifas eléctricas. Reforma da lexislación enerxética que opte por un modelo 100% renovable e sostible que garanta produción descentralizada e a auto-produción así como o interes xeral na explotación de recursos naturais disposto no articulo 128 da constitución.

2. Prohibición legal de todos os cortes de luz a familias con problemas económicos. As eléctricas deberán dirixirse á administración para comprobar a situación das familias que non abonen os seus recibos. Se sofren vulnerabilidade económica, non poderán cortarlles a subministración e o custo será asumido polas compañías.

3. Fin aos abusos tarifarios. Aprobación dunha tarifa alcanzable, regulada polo Goberno, á que poderán acollerse todos os consumidores domésticos na súa primeira residencia.

4. Creación dunha auténtica tarifa social. Substitución do actual bono social por unha tarifa reducida dirixida ás familias con baixos niveis de renda, sufragada polas eléctricas.

5. Recoñecemento e devolución por parte das grandes eléctricas do que cobraron indebidamente en conceptos de Custos de Transición á Competencia (CTCs).

6. Aplicación do tipo de IVE superreducido á electricidade, pasando do 21% actual ao 4% por ser considerado un servizo esencial para a cidadanía.

NON CESAREMOS ATA CONSEGUIR UN MARCO LEGAL ESTABLE QUE GARANTA A SUBMINISTRACIÓNS BÁSICAS CONFORME O INTERESE XERAL RECOLLIDO NO ARTICULO 128 DA CONSTITUCIÓN.

NIN UN PASO ATRÁS !!!


Non te esqueceremos, non será en vano !

VERGONZA. Onte Sindy deixou-nos.
Quitouse a vida ás portas dun desafiuzamento. A burbulla e a especulación cobráronse outra vida. Solidariedade co barrio da Villa de Cracia e moi especialmente aos @HabitatgeGracia. Porque non son suicidios, son Asesinatos.

*Este era o proxecto de La Jahnela*

https://pahbarcelona.files.wordpress.com/https://pahbarcelona.files.wordpress.com/…/informe-jahnela.…

https://youtu.be/jTlcZpkUlwU

Dor e rabia. Trataba-se dunha ocupación da Obra Social da PAH. Unha Solución residencial e demandando un alugueiro social...

Obra Social da PAH

Un proxecto da PAH de Barcelona.

ALGÚN DÍA DEBERÁ PESAR SOBRE AS CONCIENCIAS DE MOITOS POLÍTICOS QUE SE DIN CONSTITUCIONALISTAS A SANGUE DE MOITAS INOCENTES, POR INCUMPRILA SISTEMATICAMENTE!!!

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:
Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 128
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

martes, 27 de novembro de 2018


 
NOVO ASASINATO A MANS DO SISTEMA
Unha nova morte ante unha orde de desafiuzamento pesa sobre a política continuista das leis criminais en materia de vivenda do PSOE.

Onte a sociedade española volvía a convulsionarse fronte á noticia dun novo suicidio ante unha orde de desafiuzamento. Unha muller de 65 anos, do barrio de Chamberí, Madrid, lanzábase ao baleiro desde un quinto piso, mentres a comitiva xudicial chamaba á porta para desahuciala por non poder facer fronte á especulación dos prezos do aluguer que viven as inquilinas. Canto imos seguir permitindo que as persoas decidan quitarse a vida ante a desesperación e o horror de verse na rúa sen ningunha alternativa?

Desde a PAH levamos anos denunciando as leis criminais deste país e poñendo sobre a mesa cambios lexislativos para que sucesos como este non se repitan. Cambios como os recollidos na Lei de Vivenda que está a ser bloqueada de forma sistemática cada martes, por PP e Cidadáns, para evitar o seu debate e acabar facéndose realidade. Esiximos explicacións e responsabilidade a todos os grupos parlamentarios, que esta situación de bloqueo xa lles vai ben como están a demostrar ao non traballar as emendas que deberían estar a se debater hai un mes. Esiximos explicacións e responsabilidades ao goberno de Pedro Sánchez, que se enche a boca con titulares de lavado de cara, pero á práctica o único que está a levar adiante é unha reforma da Lei Hipotecaria, para seguir protexendo os intereses da banca por encima do benestar das familias.

Hai que chamar as cousas polo seu nome, non son suicidios, son asasinatos a mans dun sistema que só se preocupa de contar os billetes, sen importarlles a vida das persoas, sentado nun cadaleito. Onte foi Alicia, en xuño Jordi, non son casos illados. Por moito que se esforcen en silenciar a realidade, esta é que se seguen producindo 180 desafiuzamentos diarios, dos cales o 80% xa é de aluguer. Un procedemento moito máis rápido que as execucións hipotecarias, que amplía a angustia, que non adoita dar tempo a que a xente se empodere e que a maioría sofren en silencio. A causa é a alfombra vermella que o PP puxo á especulación e que PSOE non está a ter ningunha présa en retirar, ben por falta de interese ou por exceso de intereses.

Esiximos que dunha vez por todas aplíquense medidas estruturais para acabar con esta traxedia social.

Moratoria indefinida dos desafiuzamentos

Debate e aprobación urxente da Lei Vivenda PAH, por ser a única que recolle todos os mecanismos para acabar dunha vez por todas coa usura dos bancos e fondos voitre, a especulación dos nosos dereitos máis fundamentais e gañar unha lei que garanta o dereito á vivenda para todas sen excepción.

Son máis que palabras, é unha realidade, hai vidas en xogo e non podemos permitir que se acabe con ningunha máis


mércores, 7 de novembro de 2018


 COMUNIACADO STOP-DESAFIUZAMENTOS OURENSE.

Ante  decisión tomada polo Tribunal Supremo Stop-desafiuzamentos fai pública a súa posición e esixencias.

1º)-
Parécenos vergoñenta e insoportable a situación de INSEGURIDADE XURÍDICA creada polo Tribunal Supremo e o silencio cómplice mantido o longo de 23 anos, especialmente nos últimos 10 anos, mentres os bancos despexaban a 700.000 familias apoiados nunha lei preconstitucional e manifestamente contraria a normativa vixente sin que o Poder Xudicial alegara “ Enorme Repercusión Social e económica”
-o 28 de xaneiro o Tribunal Supremo adoptaba a posición dos bancos e ditaba que eran os consumidores quen debían pagar o Imposto e Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos documentados,

-O 18 outubro de corrixe a súa propia xurisprudencia e decide que serán os bancos quen asuman o pago diste imposto. Esta é a posición favorabel o consumidor  argumentadana en sentenza do 16 de outubro :
https://www.ecestaticos.com/file/915d42a46c77c706868d7c099efc353c/1539863374.pdf

-O día seguinte o 19 de Outubro Día Picazo suspende a decisión tomada o día anterior  e emite unha nota dende o Consello Xeral do Poder Xudicial dicindo que se tomará unha decisión en Pleno o día 5 de Novembro. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Pleno-de-la-Sala-Tercera-del-Tribunal-Supremo-decidira-si-confirma-el-giro-jurisprudencial-de-la-sentencia-sobre-el-impuesto-de-las-hipotecas?fbclid=IwAR11nAWEX7_ve6PyAQ52K50-ihfIsjWu7625ZW8RhfoHsgvDPF3RF4N4lKo

-Onte día 6 de Novembro volve a posición inicial de xaneiro e dita que serán os consumidores quen asuman o pago diste imposto, si é certo con fonda división na toma desta decisión 15 votos a favor e 13 en contra.

Parece que a presións exercida pola Banca xurdiron o seu efecto na toma de decisións. Pois é moi difícil xustificar a corrección da sentenza que deron a coñecer o 18 de outubro que estaba moi ben argumentada.

Ante evidente falta de imparcialidade do Tribunal Supremo sumámonos a petición feita pola asociación Xuíces Pola Democracia e esiximos as dimisións inmediatas do:

-Presidente do Tribunal Supremo e do Poder Xudicial Carlos Lesme Serrano.

-Presidente da Sala Terceira do Contencioso-Administrativo Luís María Díez Picazo.


Alegou agora o señor Díez Picazo para suspender a sentenza do día 16 de outubro “ Enorme Repercusión Social e económica” cando os seus argumentos solo deberían ser xurídicos.

Para os Colectivos que defendemos o dereito a vivenda resulta indígnate e evidente a submisión dunha parte do Poder Xudicial os intereses da Banca. O feito de utilizar este argumento no momento que se toma unha decisión que prexudica os Bancos non deixa dúbida.

Dende o ano 1995 O Estado Español tiña que ter implementada no Ordenamento Xurídico a Directiva Europea 93/13 de Protección o Consumidor nistes 23 anos o Poder xudicial mantivo un silencio que favorecía os bancos.

Ata o ano 2013 no Estado Español Vulnerouse o dereito a tutela xudicial efectiva, recollido no articulo 24.1 da constitución, despexando a Familias sin que se puideran opoñer os desafiuzamentos foi o TXUE na Sentenza Mohamed Aziz do ano 2013 quen dixo que o Código Civil Español non ofrecía motivos suficientes para opoñerse os despexos. Perdendo as as familias as vivendas sin poder defenderse dos abusos bancarios.

Iste é o punto de partida que nos permitiu que o longo de 10 anos de situación crítica, logo da gran estafa inmobiliaria,  permitiu  ver que o Tribunal Supremo mantiña unha posición contraria os consumidores. Como se puido ver en varias sentenzas que corrixían a xurisprudencia do Tribunal Supremo unha destas foi a Sentenza do TXUE que corrixe o Supremo en decembro de 2016 declarando que as Cláusulas Chan son retroactivas e se deben anular do contrato, non solo ata o 2013 como pretendía o Tribunal Supremo. Tamén Esta Cuestionada Neste momento A cláusula de  vencemento anticipado e o índice IRPH o cal o Tribunal Supremo dixo que era un índice Legal.Nos e moitos consumidores consideramos que é abusivo e de momento o Avogado Xeral xa se posicionou e considera o IRPH abusivo. En breve coñeceremos as Sentenzas sobre estes 2 temas do TXUE de maior peso económico que o Imposto de Transmisións Patrimoniais.

A PAH e o colectivo Stop-Desafiuzamentos fixémoslle saber o Consello xeral do Poder Xudicial En escritos presentados en Todos os Decanatos do Estado que se deberían suspender todos os despexos mentres non se tome unha decisión sobre a Cláusula Abusiva de Rescisión anticipada que permite despexar familias por impago de unha cota hipotecaria e que lle reclame o total do crédito hipotecario.

Consideramos por tanto que todos os desafiuzamentos dende o ano 1995 se fixeron apoiados nunha lei pre-constitucional e moitos casos, en moitos outros contrarios a normativa vixente.

Fai dez anos que naceu a Plataforma de Afectados Pola hipoteca e os Colectivos Stop-Deafiuzamentos o longo diste Tempo o Consello Xeral do Poder Xudicial presenciou como en todos os Xulgados do Estado se despexaban a 700.000 familias con unha lei pre-constitucional de dubidosa legalidade,

Como podemos seguir confiando os cidadáns na Cuspide do Poder Xudicial cando durante estes anos de sufrimento de familias. Chegando a haber suicidios a diario,  non alegara “ Enorme Repercusión Social e económica”  e xusto agora que os bancos se ven minimamente ameazados os seus intereses sae na súa axuda nunha descarada parcialidade a favor dos bancos.

Tampouco podemos esquecer  que o o Xefes do Estado o longo distes anos os monarcas Juan Carlos  Primeiro e Felipe Sexto que abren o ano Xudicial permitiran semellante desprezo e abuso Bancario.

2º)-Esiximos que se inicie unha reforma lexislativa que garanta a separación de poderes e impida que o poder executivo interferir e os poderes non democráticos como o financeiro poidan suplantar os poderes lexítimos e democraticamente escollidos.

3º)-
Celebramos a contundencia do Presidente do Goberno na decisión tlomada. A partir de agora serán os bancos os que corran co pago do imposto de Transmisións pero considerámola absolutamente insuficiente.

 Esiximos que se inicie unha reforma lexislativa que garanta a separación de poderes e impida que o poder executivo e poderes non democráticos como o financeiro poidan interferir ou suplantar o poder xudicial e os poderes lexítimos e democraticamente escollidos.

Non se trata de quen paga ou deixa de pagar un determinado imposto. O goberno do PSOE debe separarse da liña ideolóxica Neoliberal marcada polo Ministro Banqueiro De Guindos do  Partido Popular que comezou a tramitación da nova Lei Hipotecaria Con Ciudadanos.

Esixímoslle o goberno do PSOE que Adapte a lexislación hipotecaria e o Código Civil  a Directiva Europea 93/13 de protección o Consumidor. Reformar a Lei de Arrendamentos Urbanos que permita estabilidade nos alugueres e medidas urxente que freen a voracidade de fondos Voitres, que xa dende o 2014 están Especulando coa Vivenda. Despois da reforma das SOCIMI e da Lei de Arrendamentos Urbanos feita polo Partido Popular para facilitar os despexo de familias para logo subir os alugueres. Unha Lei de segunda oportunidade que permita que miles de familias, que foron despexadas da súa única vivenda con unha lei pre-constitucional e ilegal,   poidan recuperar as súas vidas e condonar as súas débedas.

Esiximos a Aprobación da lei de vivenda da PAH  na que se recollen as 5 demandas Básicas da PAH.

1. DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA

2. ALUGUER ALCANZABLE E ESTABLE

3. STOP DESAFIUZAMENTOS

4. VIVENDA SOCIAL.

5. SUBMINISTRACIÓNS GARANTIDAS

martes, 6 de novembro de 2018

O TRIBUNAL SUPREMO ESTÁ ATASCADO !!

Chegou a contradición o SUPREMO antes ou despois tiña que pasar. Vinte e tres anos DE SUFRIMENTO DE MILES DE FAMILIAS e de silencio cómplice co poder financeiro. Dende o ano 1995 tiña que estar incluída a Directiva Europea 93/13 de protección o consumidor e non se fixo. 10 anos de loita da PAH advertindo da anomalía da lexislación hipotecaria do Estado Español.

Non miremos o dedo cando o listo sinale a lúa !

Vaimos máis alá do imposto de Transmisións Patrimoniais e actos xurídicos documentados.
Por qué en xaneiro non e agora si?

Como en xaneiro o Tribunal Supremo dita sentenza declarando que paguen este imposto os consumidores e logo dunha moción de censura en outubro se di que paguen os bancos. Esta decisión descadra as contas publicas. Pode algún membro do tribunal supremo estar facendo política dende o poder xudicial ?

Isto podería descadrar o déficit antes de aprobar os presupostos. Con Rajoy deixaban as cousas como estaban, UN ABUSO, e agora pagan os consumidores o ser un imposto reclamaráselle en ultima instancia as facendas públicas, o pobo, non os bancos pero OS PRESUPOSTOS quedarían desacadrados.

A DEMOCRACIA E O ESTADO DE DEREITO OS PES DA BANCA !

CLARO QUE HAI unha “enorme repercusión económica e social” e o TRIBUNAL SUPREMO ESTÁ OBRIGADO a facer saír a luz, dunha ver por todas, que a lexislación hipotecaria do Estado Español permitiu a maior Estafa Inmobiliaria de Europa, e unha das máis brutais do planeta e todo por que o PODER XUDICIAL o longo de varios anos mirou para outro lado e permitiu que as elites extractivas fixeran o seu negocio a conta de aproveitarse dos seus cidadás que si estaban protexidos polas normas europeas dende o ano 1993 e negóuselle con silencio cómplice esta protección. Todo baixo a mirada do monarca Felipe sexto que preside a apertura do ano xudicial e tampouco observou que 700.000 familias Españolas se quedaban sen casa sen que iso supuxera unha “enorme repercusión económica e social”

CHEGOU A HORA DE VERDADE XA NON PODE HABER MÁIS SILENCIO A CIDADANÍA, NO SEU CONXUNTO, VAI SABER COMO A ESTAFARON !!!

Quén debe pagar este imposto?
Cada imposto que se crea xa determina a lei quén é o obrigado tributario, neste caso é un dereito real que pose o banco sobre a vivenda polo tanto correspóndelle o banco o pago do mesmo.
O problema xurdiu por que o regulamento que desenrrola esta lei di que os impostos con garantía pagarano os prestatarios a isto acollíanse os banco para cargarnos o custe do mesmo.

Onde está a solución:
O ser o regulamento de inferior orde xurídica que a lei hai que seguir o ditado da lei. O Supremo en xaneiro escolleu a opción dos bancos, o regulamento, e pagaban os consumidores e en outubro escolleu a dos consumidores a lei e concluíu que pagarían o imposto os bancos. Anulou este artículo do regulamento por ser contrario a lei, ISO É O CORRECTO, e conforme a lei o xusto. O 19 nunha nota emitida dende a web o Consello do Poder Xudicial anúlase a sentenza do día anterior. Alegando “enorme repercusión económica e social”. Podería interpretarse como prevaricación. Xa que ditou 2 sentenzas unha en sentido contrario da outra, unha das dúas é inxusta, algunha pode ser prevaricación xudicial.

Nota informativa do Presidente da Sala Terceira:
http://www.poderjudicial.es/…/El-Pleno-de-la-Sala-Tercera-d…
Os notarios de todo o estado non dan fe pública de que o asinado en sede notarial e conforme a Lei ?
Non coñecían os colexios de notarios a Lei Tributaria e o seu Regulamento e Lei hipotecaria.
Serán cómplices diste xigantesca ESTAFA?

COMO SAÍR DESTA SEN PREVARICAR ???
pode ser parte do atasco do supremo ?

VAIMOS MÁIS ALÁ E MIREMOS A LÚA NON O DEDO !

Si o Tribunal Supremo, o Poder Xudicial en definitiva que imparte xustiza en nome do Rei que a súa vez preside a apertura do ano xudicial, suspende unha sentenza alegando “enorme repercusión económica e social” como é posible que logo de despexar 700.000 familias e rescatar o sistema financeiro non alegase o mesmo argumento ?

Alega o presidente da Sala do contencioso “enorme repercusión económica e social” cando a sentenza é contraria os intereses dos bancos !
A situación lexislativa e polo tanto xurídica en materia hipotecaria e de vivenda é insostible, irracional !

Pronto se celebrará o aniversario da Constitución e vivirase inmersa no esperpento creado por 10 anos de silencio cómplice do poder xudicial, que supostamente era independente do poder lexislativo dirixido polo PP de Aznar e Mariano Rajoy.
O fin cobra visibilidade o que durante 10 anos levamos intentando sacar a luz a PAH e os colectivos STOP-DESAFIUZAMENTOS. A mal chamada crise é produto dunha gran estafa inmobiliaria secundada apoiándose nunha lei hipotecaria decimonónica refundida en 1946 polo tanto preconstitucional e absolutamente contraria a lexislación europea que garante o dereito dos consumidores.

A NORMATIVA 93/13 de protección o consumidor.

A PAH e os Colectivos Stop-Desafiuzamentos aseguramos que dende o ano 1995 todos os contratos hipotecarios son ilegais polo tanto todos as execucións hipotecarias son contrarias a dereito !
O contratos hipotecarios son Títulos Executivos. Baixo o principio "Pacta sunt servanda", cúmprase o pactado, despexáronse preto de un millón de familias SEN PIEDADE. No ano 2009 nace a PAH e familias coa axuda de activistas comezan a empoderarse e enfrontarse as entidades financeiras. Toda a alarma social creada pola PAH non despertou o interese do Poder Lexislativo nin do poder Xudicial non houbo ningunha reunión para coñecer que estaba pasando non había “enorme repercusión económica e social”. O PP tratounos de terroristas !

o 14 de marzo de 2013 a Sentenza Mohamed Aziz abre a brecha no sistema xudicial do Estado Español e por ela entramos TODAS AS QUE TEMOS FAME DE XUSTIZA. Sería demasiado longo explicar que quero dicir con isto pero xa sabedes que rescatamos o sistema financeiro e parece que non hai responsables. Vou facer un simplismo que abrangue toda a estafa, non hai desafiuzamentos en masa sen débeda subordinada e preferentes. Imaxino que vos soa todo.
Sigo coa sentenza Mohamed Aziz e 14 de marzo de 2013 en resposta a unha cuestión prexudicial (antes de ditar sentenza pregunta a instancia superior neste caso o TXUE Tribunal de Xustiza da Unión Europea) plantexada polo Xuíz José María Fernández Seijo a instancia do avogado Dionisio Moreno, defensor do caso Mohamed Aziz.

Ante a imposibilidade de paralizar un desafiuzamento que presenta a lexislación Española. lembrade "pacta sunt servanda" e fora da casa. Da o mesmo que houbera abuso deixa e intenta reclamar cando xa a mercara outro. Así se despexou milleiros de familias que ademais quedaron con débedas despois de pagar os intereses do préstamo. O capital xa esta na vivenda e a volver a vendela. Por isto tanta presa, USURA.

Según esta sentenza OS PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN HIPOTECARIA PODERÁN PARALIZARSE POLO XUÍZ EN CUMPRIMENTO DA NORMATIVA EUROPEA. Por non haber suficientes motivos de oposición a execución hipotecaria que fagan posible o exercicio de accións e recursos xudiciais que GARANTAN A TUTELA EFECTIVA DOS DEREITOS DOS CONSUMIDORES.

Ademais de estar vulnerando o articulo 47 da constitución que garante o dereito a vivenda. Con dobre garantía o ser o articulo 10.2 da mesma CE, para evitar outras interpretacións, a que di que se debe interpretar conforme a Declaración Universal de Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias ratificados por España.
Sistematicamente vulnerouse o DEREITO A TUTELA XUDICIAL EFECTIVA recollida no articulo 24.1 da Constitución, familias expulsadas das súas casas e sen dereito a que se investigara si había algún abuso por parte dos bancos.

Para o consello do poder Xudicial QUE DEBERÍA ADVERTIR O LEXISLATIVO DE RAJOY isto non tivo “enorme repercusión económica e social” pero para nos si e seguimos...
o 1 de xullo de 2015 entra en vigor a Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Coñecida como Lei Mordaza. O PP que dispón do poder Lexislativo desprezando as familias empoderadas na PAH no canto de escoitalas, tratas de terroristas e saca esta lei para atemorizarnos e silenciar as nosas propostas na rúa. Non houbo ningunha reunión en pleno dende a independencia do poder Xudicial nin do monarca que seguiu presidindo a apertura de varios anos xudiciais silenciando un drama causado por unha gran estafa sen que alegaran “enorme repercusión económica e social”.

Pero nos seguimos...

O 19 de novembro de 2015 a sala sexta do TXUE.
Pon límite a execución dos avalistas cando estas sexan familiares ou particulares que non buscan lucro co aval. Antes inflaban os prezos da vivenda,a sobretasación, o créditos inflábanse. Estala a burbulla as familias vense con vivendas que non teñen comprador e non poden seguir pagando. O banco volve tasar (a baixa) e quedase coa casa do morosos e a dos pais avalistas.

A SAREB a maior inmobiliaria de Europa sostida con diñeiro público a espera de que os voitres veña a pola carroña. Agora especula cos alugueres de vivendas que mercando á SAREB edificios enteiros expulsando as familias para a continuación subirlles o aluguer. Facilitando esta operación especulativa contraria o dereito constitucional pola a reformas feitas das SOCIMI (sociedades de inversión inmobiliaria) mellorando as condicións tributarias das mesmas e da LAU (Lei de arrendamentos Urbanos), baixando a duración dos contratos de 5 a 3 anos para favorecer o incremento dos alugueres. Feitas por mariano Rajoy e o PP.

Ninguén alegou “enorme repercusión económica e social” e xa estamos inmersos nunha burbulla especulativa Protagonizada por fondos voitres como Black Estone dirixido José María Aznar Botella, que casualidade, que veñen a pola renda dos alugueres empuxando o prezo do mesmos o alza sen que os salarios dean para garantir ises prezos.

o 23 de decembro de 2015 o Tribunal Supremo declara nulas as cláusulas de gastos e constitución de hipoteca por abusivas. Estes gastos deben ser compartidos entre prestamista e prestatario, actualmente algunhas entidades non corren cos gastos a medias. Escollen gastos, si notario registrado e taxación deben ir todos a 50% eles pagan rexistrador que son 100€, ti pagas Notario que son 500€. Collendo o que sae máis económico. TROLEIROS. Os notarios non teñen nada que dicir a isto ???
Nos seguimos...

o 21 de decembro de 2016 o TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA pronunciase sobre a retroactividade das cláusulas chan CORRIXE O TRIBUNAL SUPREMO que declara a retroactividade parcial. Agora si argumenta "Danos a orde económica". Que casualidade como no imposto de Actos xurídicos, cando prexudica os bancos argumentan “enorme repercusión económica e social”.

Moi simple o TXUE dille o Supremo declaren nos seus tribunais si unha cláusula é ou non abusiva, agora ben si se declara abuso debe ser eliminada de todos os contratos que a contiñan polo tanto a retroactividade é total.

O 20 de xaneiro de 2017 Goberno de Mariano Rajoy que non ve “enorme repercusión económica e social” no despexo de 700.000 familias o amparo dun ordenamento xurídico hipotecario preconstitucional en moitos casos e manifestamente contrario a normativa vixente e outros.
Promulga o Real Decreto Ley 1/2007 .http://noticias.juridicas.com/…/589568-rdl-1-2017-de-20-ene…

  Si anlizamos mínmamente iste Real Decreto comprenderemos que o poder Lexislativo se alinea con intereses da banca, con descaro e pouca intelixencia.

Artículo 1 Objeto
El presente real decreto-ley tiene como objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades "indebidamente satisfechas por el consumidor" a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Quedemonos con iste texto:
" la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor" traslada a acción o consumidor cando iste é o abusado. O que comete a acción de abusar é o banco polo tanto debería decir "AS CANTIDADES INDEBIDAMENTE COBRADAS POLAS ENTIDADES FINANCEIRAS". Queda calro de que lado está o executivo do Partido Popular e Ciudadanos o triste é que o PSOE tamén apoiou iste R.D. Esperemos que cambie de actitude.

Tamanén obligaba o consumidor de tal maneira que debeía buscar un acordo coa entidade, si iste non se producía e ia a xuizo e as cantidades que ofrecía o xulgado eran iguais ou inferiores o ofertado pola entidade as costas procesais pagarías o Consumidor. O lóxico e razoable sería que as pague que cometeu o abuso. Así se frenaron multiples demandas.


Despois de que Nunha acción conxunta da PAH en todo o Estado o 7 de marzo de 2017 presentamos escritos dirixidos o Consello Xeral do Poder Xudicial, os Xuíces Decanos e O servizo Común de Execucións e Embargos advertindo o Consello Xeral do Poder Xudicial sobre a gravidade da situación xa que TODOS OS DESPEXOS se executan en base a unha cláusula abusiva e contraria o dereito. Pedimos a suspensión das execucións ata a resposta do TXUE a cuestión feita polo SUPREMO.

Como é posible que non alegaran “enorme repercusión económica e social”.
En breve o TXUE respostará o Supremo sobre esta cláusula e teremos outro problema nos tribunais.
Tamén está pendente a cuestión Feita sobre o IRPH o TXUE, planteada polo avogado de Stop Desahucios Guipúscoa que percorre o estado axudando a familias con escasos recursos. Plantea unha cuestión o Xulgado de Barcelona que coñece dun caso que el leva sobre IRPH.
Este índice chamado entre os banqueiros o índice do Tontos e destinado a clase media a cal se lle ofrecía con enganos de seguridade no canto do EURIBOR. As familias que teñen ese índice pagan de media 60.000 euros máis que unha familia con índice EURIBOR. Este índice encerra o abuso actuando como unha cláusula chan manipulada por Bancos, Caixas e Entidade según o caso de tal maneira que incluíndo os Gastos TAE da constitución dos contratos hipotecarios cando solo debería ser o TIN (Tipo de Interese Nominal) o dato que deberían trasladar o Banco de España manipulando o descenso do mesmo e actuándo como unha cláusula chan.

O Tribunal Supremo declarou o 14 de decembro de 2017 que era un índice legal e que os consumidores deberían coñecer o que facían non alegou “enorme repercusión económica e social” do lado dos bancos unha vez máis.

En setembro de 2018 o Avogado Xeral da UE declara que o IRPH é abusivo por tanto confiamos que o TXUE en breve se pronuncie no mesmo sentido.
Podíamos falar de seguros SWAP que atrapaban a familias en hipotecas variables cando estas estaban subindo actuando por 5 ou 6 anos como cláusulas chan.

Podemos falar de hipotecas multidivisa, de hipotecas que se vendían como hipotecas tranquilidade que impedían que o capital apenas descendía mentres pagabas máis tempo do debido solo intereses
etc etc etc...

E todo sin que ningún dos poderes do estado independentes entre si observaran que iso traería unha “enorme repercusión económica e social”.

Desgraciadamente nesta ocasión non evitaremos que de un xeito ou de outro nos trasladen o custo a cidadanía.

Pero non roubarán co noso silencio e faremos que algúns paguen por semellante estafa !!
SEGUIMOS NIN UN PASO ATRÁS !

sábado, 3 de novembro de 2018"ENORME REPERCUSIÓN SOCIAL E ECONÓMICA"


Con este argumento suspendeu por segunda vez o Tribunal Supremo a Sentenza ditada sobre quen debe pagar o imposto de Transmisións Patrimoniais é Actos Xurídicos Documentados.
Esta é segunda vez que o Tribunal Supremo comete unha suposta prevaricación.

Mobilizacións nos xulgados galegos o 5 de novembro !!

O luns día 5 o Tribunal Supremo reunirase en Pleno para decidir si corrixe a Sentenza do 18 de outubro que determinaba que este imposto corría a conta dos Bancos.
Mobilizacións diante dos xulgados o 5 de novembro en varias cidades do Estado e Galegas, en Ourense será no novo edificio xudicial as 12 da mañá.
Difundide e acudide todas as que poidades.

Hai moito en xogo, non solo na parte económica, o máis grave é a INSEGURIDADE XURÍDICA sistémica e as súas consecuencias, debemos mandar unha mensaxe clara e contundente o poder xudicial. Todos os poderes emanan da CIDADANÍA e débense a esta !!!

 "ENORME REPERCUSIÓN SOCIAL ECONÓMICA"
Non se utilizou o mesmo argumento, nin se reuniu en pleno, nin emitiu ningún informe, o Consello Xeral do Poder Xudicial. Tampouco na Apertura do Año Xudicial, que preside o Monarca Felipe Sexto, se fixo ningún comentario sobre os Delitos Contra a Orde Socioeconómica, cando "fixeron quebrar" as Caixas de Aforros de todo o Estado, para logo vendelas a Banca Privada por un Euro. Agora reparten ganancias en forma de dividendo.

Tampouco tivo ENORME REPERCUSUÓN SOCIAL E ECONÓMICA para o Tribunal Supremos cando se tivo que rescatar o Sistema Financeiro con 200.000€ millóns de Euros públicos, nin a teñen os 36.000€ millóns que pagamos de intereses, que se podían destinar a pensións, sanidade, educación, Salarios dignos etc etc, e van parar as mans das ELITES EXTRACTIVAS.

“VERGOÑA SUPREMA”.
Da a impresión de que o poder financeiro erixísese sin complexos como absoluto e con capacidade para someter o sistema democrático e os poderes elixidos pola cidadanía. Sendo a independencia do poder xudicial o garante do cumprimento das leis que emanan do Poder Lexislativo.

Aséntanlle outro golpe o Estado de Dereito, volve quedar gravemente danado !!!!!!!

FAI UN ESFORZO, MOBILÍZATE E ACOMPÁÑANOS, O NOSO SILENCIO FAINOS CÓMPLICES DA INXUSTIZA !!!!!!


Máxima difusión por favor !!!

Video fragmento da Concentración:
https://www.youtube.com/watch?v=00ShTtNYAKM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR158v9TIITFKkXhBWUQmohHtvL0lDVjFDSsBM4gLAXf7gQNJoVURw85cgU