venres, 21 de decembro de 2018

A PAH estala no Congreso contra a nova Lei de crédito inmobiliario Os servizos de seguridade expulsaron da sala aos militantes da Plataforma de Afectados pola Hipoteca que acudiron para protestar ante a aprobación do Proxecto de Lei reguladora de contratos de crédito inmobiliario, que tachan de continuista coa política do PP e de ignorar a xurisprudencia europea.  
https://www.elsaltodiario.com/vivienda/pah-estalla-congreso-ley-reguladora-contratos-credito-inmobiliario?fbclid=IwAR348ez7h7T5-wJGrDtrMly8DqFJG5y44zGJMuvSaUixVWYsvYGwZ_EBlA4 Vergoña de País !!!!

No canto de adaptar a Lei hipotecaria a Directiva 93/13 de protección o consumidor o que van facer é que deixes claro ante notario que comprendes o que asinas para que non poidas alegar descoñecemento si tes algún problema económico. Pero estarás firmando cláusulas abusivas. É dicir o asinar o coñecemento expreso destas cláusulas abusivas e asumirás por escrito o abuso, daraste por enterado asumirás ese abuso. Ademais será ilegal, xa que o articulo 10.2 da Constitución Española obriga a cumprir os tratados asinados polo Estado Español, entre os que está o Tratado da Unión Europea, que inclúe a a Directiva Europea 93/13 de Protección o Consumidor. Apoiado nesta Normativa o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ven dándonos a a razón en 9 sentenzas declarando abusivas a maioría das cláusulas dos contratos hipotecarios dende o ano 1993, e coincide coa PAH que a Lei hipotecaria Española e contraria o estándar e o DEREITO Europeo de obrigado cumprimento polo que seguirá sendo ilegal. Si non a adaptan seguiremos acudindo o Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

Pódese ser máis miserables ???

Consumase unha "sutil" ILEGALIDADE no Parlamento, ,diante dos ollos do Pobo, entretido con todo tipo de "números circenses" !!!

Esta é a súa Lei, a dos oligarcas da banca e da dereita Neoliberal que sigue calando no PSOE. Onde queda a tan venerada CONSTITUCIÓN ???

Isto non sae no telexornal de hoxe !!?

PSOE, cómplice da banca e marca branca do PP e Cidadáns, retrátase como o novo partido dos desafiuzamentos. Ante o secuestro sistemático do dereito á vivenda esiximos a retirada e rectificación desta reforma hipotecaria xunto a unha maior contundencia no decreto sobre os alugueres

Hoxe 20 de decembro de 2018, o Congreso dos deputados vota a lei de crédito Inmobiliario, unha lei que non respecta o espírito das sentenzas do Tribunal Xustiza da Unión Europea, xa que segue dándolle á Banca beneficios fronte ao consumidor, non respectando o principio de proporcionalidade entre partes e deslegitima o suposto apoio do PSOE á Lei Vivenda PAH, desvirtuando toda a esencia desta.

  Non podemos entender como o PSOE, despois de poñer en primeira liña da súa vontade política o dereito á vivenda, mantén unhas políticas continuistas coas do Partido Popular e lonxe de solucionar as cláusulas abusivas legalízaas, como deixa a milleiros de familias con débedas contraídas coa anterior lei que Europa declarou ilegal, lei que permite seguir ás familias adquirindo débedas impagables, nun momento en que a saída da crise é á conta de traballos eventuais e precarios.

 A reforma que avala o partido de Pedro Sánchez, copia e pega da redactada polo banqueiro e exministro Luís de Guindos:

 Non recolle a responsabilidade limitada ao ben, mantendo como ata agora a responsabilidade do debedor, que deberá responder con todos os seus bens presentes e futuros; é dicir, o horizonte, en situación de falta de pagamento, continuará sendo o sobreendeudamiento para sempre das familias e a súa ruína

  Os intereses de demora serán o interese remuneratorio máis 3 puntos, cando o Tribunal Supremo di que non deben superar en máis de dous puntos o tipo de interese do préstamo.

Legalización das cláusulas abusivas, un novo gran favor á Banca, facendo que sexa máis difícil que os tribunais lles obriguen a facer reembolsos como os derivados das cláusulas adoito e dos gastos hipotecarios, que lles custaron centos de millóns de euros, deixando sen efecto as sancións aos bancos que deixen de incorporalas. Cláusulas xa declaradas abusivas polo TJUE, como o vencimiento anticipado, o IRPH ou a renuncia á notificación de cesión do crédito a un fondo de investimento cando se produce a titulización. Permitindo que a banca poida seguir iniciando procedemento tras o vencimiento de 12 cotas ou o 3% do capital vencido, facéndoa retroactiva sen máis miramiento e con todo o descaro, porque nada se dixo de pagar retroactivamente cando os beneficiarios son as consumidoras no caso dos gastos hipotecarios.

  Non impide a venda vinculada a outros produtos, permitindo ás entidades financeiras ofrecelos, cando proporcionen á consumidor información sobre os produtos, presentando dous orzamentos diferenciados, un con eses produtos e outro sen eles, sobre os que o prestatario terá a última palabra, pero deixa a última palabra ao Banco de España, e todas sabemos onde estivo mirando esta entidade nos anos máis salvaxes da venda inmobiliaria.

 Esta reforma, non só non mellora en absoluta as condicións dos debedores hipotecarios, deixa fose calquera tipo de ferramenta contra os desafiuzamentos. Séguese obviando en Ditame DESC da Nacións Unidas e grazas ao novo vencimiento anticipado que comporta o arquivo dos procedementos de execución hipotecaria.

 Tras do escándalo do Supremo nas cláusulas adoito e no imposto hipotecario, aforrando miles de millóns á Banca á conta dos consumidores, é agora o lexislativo, co PSOE á fronte, o que facilita que a Banca siga estafando e desahuciando coas súas políticas criminais. Por que non declaran a retroactividade do vencimiento anticipado para os centos de miles de familias que foron desafiuzadas debendo menos de 12 cotas hipotecarias.

 A PAH non vai consentir que sigan sen asumirse responsabilidades sobre os miles de desafiuzamentos producidos na última década e que non se adopten medidas radicais para a súa eliminación.

 Coa votación de hoxe, avalada por toda a dereita conservadora española (Partido Popular, Cidadáns, Partido Nacionalista Vasco, PDeCAT, Unión do Pobo Navarro, Coalición Canaria, Foro de Asturias e Nova Canaria) e a abstención de Esquerra Republicana, o PSOE de Pedro Sánchez o único que demostra son as súas verdadeiras cores máis aló dos falsos titulares que usaron para lavar a súa imaxe desde que entraron de novo no Goberno. Para alimentar unha política continuista a anos de vexación de dereitos fundamentais non era necesaria unha moción de censura.

 Se realmente, Pedro Sánchez quería garantir o dereito á vivenda, nunca debería promover unha lei hipotecaria como esta ou un decreto para modificar a LAU, que tamén queda curto e a medio gas. Un decreto que non vale para picar a burbulla de aluguer que xa é a culpable do 65% dos desafiuzamentos a día de hoxe.

 Por todo isto, fala a PAH e esiximos que se lexisle na liña marcada pola Lei Vivenda PAH, bloqueada semana tras semana polo PP e Cidadáns. A única Lei que adopta medidas urxentes para garantir unha segunda oportunidade ás familias e os alugueres sociais, acabar cos desafiuzamentos e crear un auténtico parque público de vivendas, apostando realmente pola vivenda social e que a banca devolva en vivendas o rescate impagado coa cesión obrigatoria das que estean baleiras, incluídas o 100% das vivendas da SAREB.

 Mentres se siga vulnerando o dereito ao fogar, calquera Goberno ou partido que non mostre un compromiso claro coas demandas históricas, que se están esixindo hai anos desde a cidadanía, terannos en fronte, nas rúas, reclamando ante as Institucións e en Europa denunciando que en España, segue habendo vidas en xogo por culpa dunha leis criminais.


Fala a PAH sobre o decreto lei para reformar a LAU Sobre o decreto aprobado ou venres 14 de decembro polo Consello de Ministros en relación cos alugueres, a PAH manifesta o seguinte: Confirma a falta de ambición por parte do Goberno dun grave problema que está a impedir a miles de familias o acceso á vivenda, ao non atacar directamente os prezos, nin intervir directamente no mercado. 
 
  
 
 
 
Non ten retroactividade, polo que todos os contratos en vigor rexeranse pola lexislación actual, e os seus posibles efectos positivos tardarán anos en notarse, xa que partimos duns prezos especulativamente inflados.
 
 Carece de medidas para mobilizar millóns de casas desocupadas, que os seus propietarios manteñen fóra do mercado co fin de encarecer os prezos de aluguer e de compra, especialmente fondos voitre, socimis e bancos.
 
 Non permite aos concellos establecer índices de referencia de prezos, para moderar e rebaixar os abusivos prezos actuais.
 
 Non modifica a lexislación para que as inquilinas demandadas polos seus caseiros poidan defenderse no proceso xudicial, en contra do ditame do Comité DESC de Nacións Unidas. 
 
Non inclúe medida algunha para a xeración do Parque Público de Vivenda para aluguer alcanzable e social, a pesar de que en España devandito parque, apenas excede o 1% do total, mentres que, en países como o Reino Unido, Francia, Alemaña, Austria e outros se sitúa en torno ao 20%. 
 
 En consecuencia, a PAH considera que, para picar a actual burbulla dos prezos de aluguer, son necesarias medidas como as que sinalamos, xa que sen elas os prezos non van baixar, e que para afrontar a actual situación de emerxencia habitacional que sofre o noso país, é imprescindible a aprobación urxente das medidas contidas na Lei de Vivenda da PAH, que está a sufrir o bloqueo fraudulento de PP e Cs, que semana tras semana andan pedindo prórroga do prazo de presentación de emendas. 
 
 Desde a PAH sinalamos como culpables da emerxencia habitacional ao empobrecimiento xeral da cidadanía, a falta de vivenda pública de aluguer que impide modular o mercado especulativo, aos fenómenos de turistificación, a unha ausencia de compromiso co dereito á vivenda para favorecer os beneficios impresentables da banca e capital especulativo e, recentemente para a carradas ao imcomprensible teimosía do PSOE por manter os contidos da Lei de Crédito Inmobiliario, absolutamente continuístas coas leis do PP, aprobada no relatorio coa complicidade de PP, Cs, PDeCat e PNV, e ao PP e Cs que cada semana impiden que se inicie o debate da Lei de Vivenda da PAH.

xoves, 6 de decembro de 2018


HOXE DÍA DA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Nada que celebrar !
MÁIS PRONTO QUE TARDE DEBERÁ PESAR SOBRE AS CONCIENCIAS DE MOITOS POLÍTICOS QUE SE DIN CONSTITUCIONALISTAS A SANGUE DE MOITAS INOCENTES POR INCUMPRILA SISTEMATICAMENTE!!!


CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10

1.La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2.Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.


Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 24

1.Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2.Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

3.La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica.

Artículo 47 (ir a articulo 10.2)

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.


Artículo 128

1.Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2.Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

ESTA É A REALIDADE:

Directiva Europea 93/13 de Protección o Consumidor. (ir a articulo 10:2 C.E)
Incumprida polo Estado Español dende o ano 1995. Todos os desafiuzamentos dende o ano 1995 son contrarios a dereito, reclamable nos xulgados. Notario e xuíces deberían sabelo.

Ano 1998 Aznar Reforma lei do Suelo comeza a especulación Inmobiliaria.

No ano 2000 unha lei de Desahucios Expres creada polo PSOE para abreviar os procedementos dos desafiuzamentos Favorece os bancos pero non se cumpre o dereito a tutela xudicial efectiva 24.1 C.E deixase as familias en desamparo constitucional, deberían sabelo e ponderar non o fixeron.

Ano 2008 Rescate Bancario con 200.000 millóns€ diñeiro Público e 700.000 familias desafiuzadas con unha lei Hipotecaria Pre-constitucional e manifestamente ilegal Por incumprir a normativa vixente.

Ano 2009 nace a PAH e Stop Desafiuzamentos as familias comezan a empoderarse.

Ano 2012 Crease a SAREB Sociedade de xestion de Activos para a Reestruturación Bancaria, chamada "Banco Malo" a maior inmobiliaria de Europa con Metade do Capital Público. Apalanca vivendas a espera de inversores privados e sostén os valences equivalentes eses activos nos bancos con diñeiro público 65.000 millóns euros.

Ano 2013 O Txue en resposta a cuestión Prexudicial no Caso Mohamed Aziz declara que o Código Civil Español non ten motivos suficientes de oposición os Desafiuzamentos e que o estado Español está vulnerando a súa propia Constitución no articulo 24.1 DEREITO A TUTELA XUDICIAL EFECTIVA.
Desde este momento a PAH e os colectivos anti-desafiuzamentos comezamos a reclamar xustiza caso a caso nos xulgados, conforme a Directiva Europea de protección o consumidor 93/13. Dende o ano 1995 dous anos despois de que se debería implementar no dereito Español esta normativa os Bancos despexan familias sin que tiveran oportunidade de defenderse. Os notarios xuíces deberían sabelo.

Ano 2014 Mariano Rajoy reforma as SOCIMI Sociedades de Inversión Inmobiliaria condicións tributarias óptimas. Non pagan Imposto de sociedades, tributan a o 19% calquer beneficio de renta tributa o 21% deben repartir dividendo. Rajoy acompaña esta reforma con unha reformada Lei de Arrendamentos Urbanos baixa a duracións dos contratos de aluguer 5 anos a 3 anos.
Escenario óptimo para os fondos Voitres en forma de SOCIMI Mercan edificios inteiros expulsan as familias pois os contratos duran de aluguer duran menos e realugan subindo os prezos. Isto crea unha suba disparada do prezo dos alugueres que beneficia estes fondos voitre. O fillo de Jose María Aznar dirixe Black Estone en España o maior fondo do planeta adicado e especulación inmobiliaria.

Outubro de 2018 a sociedade observa o Tribunal Supremo Divido, "DIVIDE ET IMPERA 10 anos de loita caso a caso comezan a dar resultados. Evidéncianse as contradicións no dereito a vivenda e hipotecario do Estado Español que ven desmadexando a PAH dende o ano 2009, dándonos a razón e 9 sentenzas o Tribunal de Xustiza da Unión Europea . Argumenta o T.S alegando graves repercusións sociais e económicas 13 maxistrados fronte a 12 que o imposto de Transmisións Patrimoniais o debe pagar a a cidadanía e non a Banca.
Durante 23 anos o T.Supremo e o Consello Xeral do Poder Xudicial non usaron o argumento de Graves Repercusións económicas e sociais vendo que máis de 1.000.000 de familias eran despexadas pola BANCA, e perdían as súas vivendas quedando con débedas de por vida, apoiada nunha lei pre-constitucional e contraria a dereito sen que nin os suicidios abrandaran a súa conciencia. Tampouco ven graves repercusións sociais e económicas na suba constante dos alugueres propiciada especulación cos alugueres contraria a Constitución.


TODO ESTE PROCEDER CONTRARIO A CONSTITUCIÓN CAUSA SUFRIMENTO E SUICIDIOS, para nos son asasinatos !!
LOGO DINSE CONSTITUCINALISTAS !!!!

Neste momento o PSOE e as formacións políticas que o sosteñen están reformando a Lei Hipotecaria A PAH e os colectivos Stop-Desafiuzamentos estamos pendentes a detalle desta reforma para que se cumpra o que ordena a constitución.

A PAH Presentou no congreso a Lei de Vivenda da PAH con 5 medidas básicas que esperamos sexan atendidas polo PSOE e as formacións políticas que lle dan apoio.

1. DACION EN PAGO RETROACTIVA

2. ALQUILER ASEQUIBLE Y ESTABLE


3. STOP DESAHUCIOS4. VIVIENDA SOCIAL


5. SUMINISTROS GARANTIZADOS

mércores, 5 de decembro de 2018


 
ACENDIDO ALUMEADO DE NADAL 2018.

Aproveitamos este día do acendido, do alumeado decorativo, que da comezo a o período comercial das festas da Natividade e convidamos a cidadanía a ir máis alá do consumismo e do mero decorado e entrar no fondo da cuestión que encerra o mesmo, e que debería implicar a toda a sociedade.

Cremos  que xa vai sendo hora de POR FREO OS ABUSOS DO MERCADO ENERXÉTICO, mentres  uns se inflan a gañar diñeiro, CON RECURSOS NATURAIS DE TODAS, moitas familias non teñen auga nin luz. Chegando a producirse mortes directamente relacionadas coa falta diste recuro básico.

Especialmente grave é o abuso cometido con Galiza Abundante en recursos naturais, hídricos, eólicos e con 3 centrais térmicas. Capaz de xerar un excedente enerxético que supera o seu consumo nun 40%, sín deixar beneficio algún económico nin social en territorio galego.

Nos últimos 18 anos o prezo da electricidade para os consumidores domésticos subiu un 80%. levamos entregado preto de 80.000 millóns€, pagados nos recibos, en varios conceptos, un deles o chamado déficit tarifario, do cal intencionadamente non se nos informa. Mentres as grandes subministradoras estatais, Iberdrola, Gas Natural Fenosa e Endesa teñen 56.000 millóns € de ganancias anuais.


Despois da crise enerxética dos anos 70 creouse o que se coñece como Marco Legal Estable un conxunto de normas e leis que regularon o sector eléctrico dende o ano 1988 ata o ano 1997. Coa lei 54/97 de liberalización do mercado eléctrico feita por José María Aznar eliminase iste Marco e comeza a privatización do sector enerxético creando grandes corporacións abertas a capitais privados na busca de inversións. Dende este momento os consumidores vimos soportando subas continuas e inxustificadas dos recibos, que van destinadas o pago de dividendos destas corporacións.

O Título VII da Constitución Española que trata sobre Economía e Facenda no Artigo 128 determina o seguinte:
1)-Toda a riqueza do país nas súas distintas formas e sexa cal for a súa titularidade está subordinada ao interese xeral.
2)-Recoñécese a iniciativa pública na actividade económica. Mediante lei poderase reservar ao sector público recursos ou servizos esenciais, especialmente en caso de monopolio e así mesmo acordar a intervención de empresas cando así o esixir o interese xeral.

Inmersos de feito nun cambio de paradigma enerxético en concordancia co articulo 128 da Constitución faise imprescindible e urxente unha unha auditoría e posterior reforma do sector enerxético que opte por un modelo de enerxías 100% renovables e descentralizado, que facilite os consumidores o auto abastecemento. Este modelo debe permitir a participación pública na explotación dos recursos naturais destinados a produción enerxética de tal maneira que unha porcentaxe razoable do beneficio vai destinada as arcas públicas.

Resulta urxente que España respecte os compromisos adquiridos no marco internacional e garanta o cumprimento do artigo 25 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Observación xeral Número 4 do Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, segundo as cales un nivel de vida digno require dunha vivenda adecuada con acceso a subministracións básicas como luz, auga e calefacción.

Do mesmo xeito necesitamos que se cumpra a lexislación europea sobre subministración eléctrica, que obriga aos Estados membros a protexer aos usuarios vulnerables e a prohibir os cortes de luz en períodos críticos (artigo 3 da Directiva 2009/72/CE, do 13 de xullo de 2009).


Polo exposto reclamamos:

1. Auditoría e posterior reforma do sistema eléctrico . Realización dunha análise dos custos do sistema desde que se puxo en marcha a liberalización do sector co obxectivo de determinar o prezo real das tarifas eléctricas. Reforma da lexislación enerxética que opte por un modelo 100% renovable e sostible que garanta produción descentralizada e a auto-produción así como o interes xeral na explotación de recursos naturais disposto no articulo 128 da constitución.

2. Prohibición legal de todos os cortes de luz a familias con problemas económicos. As eléctricas deberán dirixirse á administración para comprobar a situación das familias que non abonen os seus recibos. Se sofren vulnerabilidade económica, non poderán cortarlles a subministración e o custo será asumido polas compañías.

3. Fin aos abusos tarifarios. Aprobación dunha tarifa alcanzable, regulada polo Goberno, á que poderán acollerse todos os consumidores domésticos na súa primeira residencia.

4. Creación dunha auténtica tarifa social. Substitución do actual bono social por unha tarifa reducida dirixida ás familias con baixos niveis de renda, sufragada polas eléctricas.

5. Recoñecemento e devolución por parte das grandes eléctricas do que cobraron indebidamente en conceptos de Custos de Transición á Competencia (CTCs).

6. Aplicación do tipo de IVE superreducido á electricidade, pasando do 21% actual ao 4% por ser considerado un servizo esencial para a cidadanía.

NON CESAREMOS ATA CONSEGUIR UN MARCO LEGAL ESTABLE QUE GARANTA A SUBMINISTRACIÓNS BÁSICAS CONFORME O INTERESE XERAL RECOLLIDO NO ARTICULO 128 DA CONSTITUCIÓN.

NIN UN PASO ATRÁS !!!


Non te esqueceremos, non será en vano !

VERGONZA. Onte Sindy deixou-nos.
Quitouse a vida ás portas dun desafiuzamento. A burbulla e a especulación cobráronse outra vida. Solidariedade co barrio da Villa de Cracia e moi especialmente aos @HabitatgeGracia. Porque non son suicidios, son Asesinatos.

*Este era o proxecto de La Jahnela*

https://pahbarcelona.files.wordpress.com/https://pahbarcelona.files.wordpress.com/…/informe-jahnela.…

https://youtu.be/jTlcZpkUlwU

Dor e rabia. Trataba-se dunha ocupación da Obra Social da PAH. Unha Solución residencial e demandando un alugueiro social...

Obra Social da PAH

Un proxecto da PAH de Barcelona.

ALGÚN DÍA DEBERÁ PESAR SOBRE AS CONCIENCIAS DE MOITOS POLÍTICOS QUE SE DIN CONSTITUCIONALISTAS A SANGUE DE MOITAS INOCENTES, POR INCUMPRILA SISTEMATICAMENTE!!!

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:
Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 128
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.