xoves, 30 de marzo de 2017AUTO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE XUSTIZA EUROPEO SOBRE PROCEDEMENTO DE RESOLUCIÓN ACELERADO DA CUESTIÓN DE PREXUDICIALIDADE PLANTEXADA POLO T. SUPREMO SOBRE AS CLÁUSULAS DE RESCISIÓN ANTICIPADA o 8 de febreiro de 2017. 
(Esta cláusula "DE RESCISIÓN ANTICIPADA" é un abuso total que permite o banco reclamar o total do prestamo por unha cota ou un número pequeno de cotas impagadas. Todos os procedementos de exeución se fan en base esta cláusula).

Poderíase pensar que o Tribunal Supremo tiña presa en seguir coas execucións hipotecarias promovidas polos bancos. Estaría ben que tiveran a mesma presa en solicitar o Goberno do Pp un cambio urxente da lexislación hipotecaria para adaptala a normativa europea.

O TEXUE ANTE ATANTA PRESA DO SUPREMO REMATA DECINDO:
AUTO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE XUSTIZA EUROPEO.
do 16 de marzo de 2017 (*)
«Procedemento acelerado»
No asunto C 70/17,
que ten por obxecto unha petición de decisión prejudicial exposta, con arranxo ao artigo 267 TFUE, polo Tribunal Supremo, mediante resolución do 8 de febreiro de 2017, recibida no Tribunal de Xustiza o 9 de febreiro de 2017, no procedemento entre
Abanca Corporación Bancaria, S.A., anteriormente NCG Banco, S.A.
 14 Finalmente, a inseguridade xurídica á que teñan que facer fronte as partes no asunto principal e as partes nos litixios similares non pode constituír unha circunstancia excepcional que xustifique a aplicación do procedemento acelerado (véxase, neste sentido, o auto do Presidente do Tribunal de Xustiza do 5 de outubro de 2012, Abdullahi, C?394/12, non publicado, EU:C:2012:623, apartado 14 e xurisprudencia citada). O mesmo cabe afirmar sobre o interese lexítimo do devanditas partes en coñecer á maior celeridade o alcance dos dereitos que o Dereito da Unión recoñécelles (véxase, neste sentido, o auto do Presidente do Tribunal de Xustiza do 8 de setembro de 2011, Ou. e outros, C?356/11 e C?357/11, non publicado, EU:C:2011:566, apartado 14 e xurisprudencia citada).
15 Dadas estas circunstancias, non cabe aceptar a solicitude do órgano xurisdicional remitente de que o presente asunto tramítese mediante un procedemento acelerado.
En virtude de todo o exposto, o Presidente do Tribunal de Xustiza resolve:
Denegar a solicitude do Tribunal Supremo de que o asunto C 70/17 tramítese mediante o procedemento acelerado establecido no artigo 105, apartado 1, do Regulamento de Procedemento do Tribunal de Xustiza.
Ditado en Luxemburgo, ao 16 de marzo de 2017.
O Secretario O Presidente
A. Calot EscobarK. Lenaerts

***Iste Auto danos tempo e argumentos as familias e a PAH e Colectivos Antidesafiuzamentos para poder pedir a SUSPENSIÓNS DE TODOS SOS PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN ATA QUE SE RESOLVA ESTA CUESTIÓN.venres, 24 de marzo de 2017

 CAMPAÑA DE ADHESIÓNS EN APOIO Á LEI DE VIVENDA DA PAH.
Sumate á campaña de apoio á Lei de Vivenda da PAH

A vivenda é un dereito e non unha mercadoría. Levamos anos nunha situación que miles de familias en todo o estado están a padecer os estragos da "crise", como demostran os 166 desafiuzamentos ao día, que se seguiron producindo no 2016. Todas coñecemos a alguén próximo que se atopa nalgunha destas situacións ou unha mesma:

    Non chegar a fin de mes

    Estar no dilema de recuperar unha vivenda baleira dos bancos ou quedarme    na rúa

    Non renovarche o contrato de aluguer, a propósito que van especular co piso

    Pedirche 200 euros máis no aquiler de hai 3 anos

    Aínda sen traballo e con poucas axudas sociais

    Vergoña, rabia e indignación

Se tivésemos políticas de vivenda valentes, que antepuxesen os dereitos das familias ante a especulación, non estariamos nestas situacións e ante o ataque sistemático a dereitos fundamentais. A ilegalidade da lei hipotecaria española xa foi ditaminada polo Tribunal Supremo de Xustiza Europeo, agora toca actuar.

Xa basta de leis inxustas! Chegou o momento de cambiar as cousas e por iso, a PAH promove unha lei de vivenda, a #LeyViviendaPAH, poñendo uns cimentos sólidos para garantir o Dereito á vivenda.

Logremos entre todas que se lexisle, antes de agosto, a Lei de Vivenda da PAH!. 

Queres que 166 familias sigan sendo despexadas todos os días? Queres que a banca devolva o roubado nas cláusulas chan , IRPH, e outras clusulas asbusivas?
A PAH presentamos os partidos do Congreso #LeyViviendaPAH: 5 medidas de mínimos para para garantir o dereito á vivenda para todas:

1. Dación en Pago Retroactiva.
2. Aluguer Alcancable.
3. Stop-desafiuzamentos
4. Vivenda Social
5. Suministros garantidos.


 Precisamos do teu apoio para presionar o Congreso, pois esta lei é para todas. Firma na nosa lista de adhesións e sen parte da campaña para #LeyViviendaPAH que rematarácos desafiuzamentos .

>>>http://las5delapah.com/adhesiones_ley-de-vivienda-de-la-pah/

Temos un mes ata que o Congreso decida se aproba ou non.
Únete, asina e difunde; Entre todas coseguirémolo!
#LeyViviendaPAH # SíSePuede

xoves, 23 de marzo de 2017

RESPOSTA DO DECANATO DE OURENSE OS ESCRITOS DE AUXILIO XUDICIAL PRESENTADOS O 7 DE MARZO.


SOLICITUDE DE AUXILIO XUDICIAL. (feita o 7 de marzo)
Presentada en todos os Decanatos do Estado, nunha acción conxunta da PAH feita o día 7 de marzo. Relativa a petición de suspensión das execucións hipotecarias a espera da resolución polo TXUE da custión prexudicial plantexada polo Tribunal Supremos o 8 de febreiro sobre clausulas de rescisión anticipada. O documento adxunto corresponde a resposta do Decanato de Ourense: (NON PROCEDE ACCEDER O INTERESADO...) Expediente Gubernativo nº52/17.

ESTAS ERAN AS NOSAS DEMANDAS:
(Aparecen o final do escrito que aparece de seguido)

1) Reunión da xunta de xuíces deste partido xudicial a fin de darlles traslado e comunicarlles o contido do presente escrito.

2) Proposta de acordo á xunta de xuíces para a aplicación directa da sentenza de 26-1-2017, asunto C-421/14 do TJUE, e decretar a nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado por resolución contractual a un incumprimento, por ser do todo desproporcionada.

3) Subsidiariamente, proposta á xunta de xuíces para acordar como medida de garantía a suspensión cautelar dos procedementos executivos por prejudicialidad civil e pendencia das sentenza do TJUE, ata a completa resolución das cuestións prejudiciales formuladas polo Tribunal Supremo ao TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNION EUROPEA

.http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Organos-judiciales/Organos-judiciales-en-Madrid/Decanatos/


SOLICITUDE DE AUXILIO XUDICIAL:

Primeiro.- Que acorde coas funcións encomendadas por o Art. 168.1 da LOPJ, o xuíz decano ten entre as mesmas a de oír as queixas que lles fagan os interesados en causas ou preitos, adoptando as prevencións necesarias, e exercerán as restantes funcións que lles atribúa a lei.

Dirixímonos a vostede para solicitarlle o auxilio que na súa condición de Xuíz Decano poida ofrecernos en relación coa sentenza ditada polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea o pasado 26 de xaneiro de 2017, no asunto C-421/14, caso Banco Primus vs Jesús Gutiérrez García, no que no seu parte dispositiva atende a que A Directiva 93/13 debe interpretarse no sentido de que se opón a unha interpretación jurisprudencial dunha disposición de Dereito nacional relativa ás cláusulas de vencimiento anticipado dos contratos de préstamo, como o artigo 693, apartado 2, da Lei 1/2000, modificada polo Real Decreto-lei 7/2013, que prohibe ao xuíz nacional que constatou o carácter abusivo dunha cláusula contractual dese tipo declarar a súa nulidade e deixala sen aplicar cando, na práctica, o profesional non a aplicou, senón que observou os requisitos establecidos pola disposición de Dereito nacional.

A feixes, o Auto de Auto do 11 de xuño de 2015, caso Quintano Ujeta, asunto C-602/13, apartado 50, establece:
50 Por conseguinte, e a fin de garantir o efecto disuasorio do artigo 7 da Directiva 93/13, as prerrogativas do xuíz nacional que constata a existencia dunha «cláusula abusiva», no sentido do artigo 3, apartado 1, da mesma Directiva, non poden estar supeditadas a que a cláusula abusiva aplíquese ou non na práctica.

Segundo.- Que a consecuencia da devandita sentenza formulouse polo Tribunal Supremo mediante Auto de data 08 de febreiro de 2017 Cuestión prejudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea relativa á cláusula de vencimiento anticipado mediante Auto 271/17, do 8 de febreiro de 2017.
Que así mesmo o Tribunal Supremo, por Auto de data 22 de febreiro de 2017, expuxo tamén ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea nova cuestión prejudicial sobre os intereses de demora e os seus efectos.

Que a PLATAFORMA DE AFECTADOS POLA HIPOTECA (PAH), ante estes feitos novos xuridicamente relevantes para a prosecución de todos os procesos executivos e en virtude do art. 564 LEC, é polo que insta os Xulgados e Tribunais a decretar a abusividad da citada cláusula de vencimiento anticipado nos termos establecidos na sentenza do TJUE de 26-1-2017 e, en consecuencia, a decretar a nulidade e arquivo dos procedementos executivos.
Subsidiariamente, adopción de MEDIDA CAUTELAR, en base á Sentenza TJUE Monika Kusionová, de data 10 de setembro de 2014 (C-34/13), que permite a ese Xulgado para adoptar as medidas de garantía da efectividade que considere en protección do dereito fundamental á vivenda.

Máis subsidiariamente, solicita SUSPENSIÓN do presente procedemento en base ao art. 43 LEC, por canto a resposta do TJUE ás cuestións prejudiciales poderían afectar á continuación do procedemento a pesar de declarar a abusividad da cláusula de vencimiento anticipado.

Máis subsidiariamente solicita suspensión do presente procedemento por PENDENCIA das Sentenzas de TJUE.

Terceiro.- DA PRIMACÍA DO DEREITO COMUNITARIO E DO CARÁCTER VINCULANTE DAS SENTENZA DO TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA.-
O principio de primacía das normas comunitarias é unha configuración jurisprudencial creada polo TJUE, para liquidar o posible conflito entre as normas de dereito imperativo da Unión e a lexislación interna dun Estado membro.

En virtude do principio de primacía resulta obrigado, na hermenéutica das disposicións legais, realizar unha interpretación prol communitate das normas internas, sendo o TJUE o seu único intérprete e as súas resolucións de aplicación directa polos tribunais nacionais, tal e como dispón o art. 4 bis LOPJ: Artigo 4 bis 1. Os Xuíces e Tribunais aplicarán o Dereito da Unión Europea de conformidade coa xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.
E así mesmo o art. 280 TFUE que dispón: Artigo 280 (antigo artigo 244 TCE): As sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea terán forza executiva nas condicións que establece o artigo 299.

Por tanto, non cabe máis que apreciar a abusividad da cláusula de vencimiento anticipado en tanto que a resolución contractual a un incumprimento é do todo desproporcionada.
A feixes as Audiencias Provinciais de Barcelona, Xirona, Alacante, Castelló e Madrid xa acordaron a suspensión dos procedementos.

É polo exposto que,

Ao XUÍZ DECANO SOLICITAMOS que teña por presentado o escrito, e na súa virtude, teña para os efectos de preservar a orde pública e evitar máis prexuízos se cabe aos afectados, acorde:

1) Reunión da xunta de xuíces deste partido xudicial a fin de darlles traslado e comunicarlles o contido do presente escrito.

2) Proposta de acordo á xunta de xuíces para a aplicación directa da sentenza de 26-1-2017, asunto C-421/14 do TJUE, e decretar a nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado por resolución contractual a un incumprimento, por ser do todo desproporcionada.

3) Subsidiariamente, proposta á xunta de xuíces para acordar como medida de garantía a suspensión cautelar dos procedementos executivos por prejudicialidad civil e pendencia das sentenza do TJUE, ata a completa resolución das cuestións prejudiciales formuladas polo Tribunal Supremo ao TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNION EUROPEA.

A RESPOSTA: (adxunta)
Decanato de Ourense.
Expediente Gubernativo nº5217 (non procede, según o Decanato de Ourense)

POIS HAI OUTROS SITIOS ONDE SI PROCEDE !!!

As Audiencias de Castelló e Madrid suspenden as execucións hipotecarias ata que a Xustiza europea resolva as dúbidas do TS.

Á espera de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea pronúnciese acerca da cuestións expostas polo Tribunal Supremo sobre a aplicación da nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado, as Audiencias provinciais de Castelló e Madrid suspenden os procedementos relativos a execucións hipotecarias nos que se cuestione a nulidade das devanditas cláusulas.
Audiencia provincial de Castelló suspende os procedementos de execución

O 15 de febreiro a Audiencia Provincial de Castelló abriu a porta á suspensión dos desafiuzamentos que se producen a raíz do a falta de pagamento de varias cotas da hipoteca.

No seu auto suspendía os procedementos declarativos ou de execución relativos a contratos de préstamos, onde o prestatario teña a condición legal de consumidor, nos que se cuestionase o carácter abusivo da cláusula de vencimiento anticipado ou nos que o propio tribunal apreciase o seu abusividad, á espera de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea resolva as dúbidas expostas polo Tribunal Supremo.

Deste xeito decide non resolver os recursos contra as execucións hipotecarias ata que non chegue a solución do Tribunal europeo.
A Audiencia provincial de Madrid recomenda a suspensión das execucións hipotecarias

Pola súa banda, a Audiencia Provincial de Madrid tamén recomendou suspender temporalmente as execucións hipotecarias por vencimiento anticipado nos xulgados de Madrid ata que o pronunciamiento do TJUE.

Neste caso, o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 de Navalcarnero suspendeu hoxe unha vista relacionada con este asunto en base a instrucións dadas pola Audiencia madrileña.

No documento dáse conta do contido do acordo "non xurisdicional de Unificación de Criterios adoptado con data 14 de febreiro de 2017 na Xunta Sectorial de maxistrados das seccións civís xenerais e da sección mercantil da Audiencia Provincial de Madrid relativa á suspensión de procedementos de execución hipotecaria".

De igual modo, o Xulgado de Instrución número 32 de Madrid suspendía o pasado 24 de febreiro varios procedementos en base ao citado acordo da Xunta Sectorial, que unifica criterio nesta materia.

Todos estes procedementos quedan por tanto paralizados ata que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) aclare as dúbidas expostas polo Tribunal Supremo.
A cuestión prejudicial do Supremo ante o TJUE

Hai unhas semanas, o Tribunal Supremo pediu ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea aclaracións sobre como proceder nos casos de nulidade de cláusulas hipotecarias por mor dunha sentenza do propio tribunal europeo na que determinaba a ilegalidade de varios procesos en España ao non adecuarse á normativa europea.

En concreto, a sentenza do TJUE do 26 de xaneiro de 2017 aclaraba como deben actuar os xuíces para garantir aos consumidores o nivel de protección que lles outorga o Dereito da Unión a través da Directiva 93/13. Esta sentenza estableceu que en calquera caso resulta contraria ao dereito comunitario unha interpretación jurisprudencial dunha disposición de Dereito nacional relativa ás cláusulas de vencimiento anticipado, que prohiba ao xuíz nacional que constatou o seu carácter abusivo declarar a súa nulidade e deixala sen aplicar cando, na práctica, o profesional non a aplicou.

As cuestións prejudiciales expostas polo Alto Tribunal ante o TJUE no seu auto do 8 de febreiro de 2017 son dous: a primeira delas, sobre o alcance da nulidade dunha cláusula de vencimiento anticipado, e na segunda, expón se é posible que no caso de que dita cláusula declárese abusiva por un tribunal, este pode empregar o procedemento de execución hipotecaria se resulta máis favorable ao consumidor.

martes, 21 de marzo de 2017

Maite Ortiz e José María Erauskin acompañaranos mañá na charla coloquio "Cláusulas abusivas, Desafiuzamentos e Estado de Dereito".
O seu despacho foi galardoado co premio "De Ley" 2017 por Guipúscoa pola súa especial dedicación na defensa dos dereitos dos animais e na loita contra os desafiuzamentos.

Tamén levaron o IRPH (Índice de referencia Prestamos Hipotecarios) o parlamento Europeo o 16 de abril de 2015.


https://www.youtube.com/watch?v=s7cjFrBvzJU

http://www.irphstop.plazan.net/es/prentsa-oharra-irph-stop-gipuzkoaren-agerraldia-europako-parlamentuan/

 Os servizos xurídicos orientados especialmente a consumidores son a esencia do labor diario en Avogados Res, despacho integrado por un equipo de dilatada experiencia profesional e unha gran sensibilidade social.

http://abogadosres.com/

E así, os letrados Maite Ortiz Pérez e José María Erauskin Vázquez dirixen un bufete especializado na loita contra os abusos bancarios e a defensa dos dereitos dos animais.

Destacan por obter a primeira sentenza que no estado Español declaraba nulo o IRPH Caixas dun préstamo hipotecario tanto nun Xulgado do Mercantil como nunha Audiencia Provincial; a primeira sentenza de nulidade do IRPH Entidades; a primeira sentenza de nulidade dun contrato de fianza por abusividad das renuncias impostas aos fiadores, ademais de infinidade de sentenzas de nulidade de cláusulas adoito, de contratos swap, de cesións de créditos, de taxacións hipotecarias, de intereses moratorios, de comisións e dos gastos derivados da constitución da hipoteca.

Igualmente, conseguiron sentenzas condenatorias por malos tratos animais en diversas partes de España.

Non podemos prometer resultados, pero si o máximo agarimo e dedicación para tentar o mellor para o noso clientes e/ou afectados, pois os seus obxectivos son tamén os nosos obxectivos, afirman os letrados que traballan en todo o territorio nacional, tamén colaborando con plataformas de afectados por hipotecas.

Desde Avogados Res, despacho situado en San Sebastián, aseguran desenvolver a profesión como unha forma de participación no cambio, co obxectivo de mellora da calidade de vida das persoas e os animais da súa contorna, por iso é polo que co mesmo compromiso co que se dedican á loita contra os desafiuzamentos, dedíquense igualmente á defensa dos dereitos dos animais fronte ás variadas formas de malos tratos animais.

Polos seus logros nas distintas áreas da profesión e a súa implicación social, Avogados Res recibe o Premio de Lei 2017 como despacho de referencia en Gipuzkoa.

Como proxecto de futuro apostan por manter a actividade e avanzar sobre a área que traballamos na actualidade.

O que algún día será un dereito consiguese polo compromiso, dedicación, altruismo e loita de xente como Maite e Josema.

Moitas e sinceiras grazas !

venres, 17 de marzo de 2017

CHARLA COLOQUIO:

CLÁUSULAS ABUSIVAS, DESAFIUZAMENTOS E ESTADO DE DEREITO.Nesta charla pretendemos analizar como se vulnerou o estado de dereito para propiciar o enriquecemento dunha minoría , levándonos a maioría a situación crítica actual. Tendo que asumir a cidadanía a responsabilidade das decisións tomadas por elites políticas corruptas.

A PAH naceu en Barcelona no Ano 2009 un ano despois do estoupido da burbulla inmobiliaria. No ano 2010 xorden en todo o estado colectivos antidesafiuzamentos que se suman a PAH.

O longo distes 8 anos Presentamos no congreso dos deputados unha ILP avalada con 1.500.000 sinaturas pola DACIÓN EN PAGO e o ALUGUER SOCIAL. O Pp coa súa maioría absolutista impediu que saíra adiante.

Presentáronse Leis autonómicas por unha Vivenda Digna e contra a pobreza enerxética en 7 comunidades autónomas todas recorridas e suspendidas polo Pp no Tribunal Constitucional.

Mentres isto sucedía cantidades inxentes de diñeiro público son dedicadas a rescatar entidades financeiras.

O partido popular chegou a tratar a PAH de terroristas.
Dende o ano 2013 o TXUE emitiu 8 sentenzas que nos dan a razón. O partido popular sigue defendendo os intereses da Banca no canto de mudar a actual Lei Hipotecaria e ADAPTALA A NORMATIVA EUROPEA.

Faise imprescindible unha análise retrospectiva dos desafiuzamentos dende a perspectiva legal para poder comprender que motivou a a actual situación crítica. E propiciar unha lei de posta a cero e segunda oportunidade que permita as 600.000 familias desafiuzadas retomar as súas vidas.

E preciso comprender a especulación que a día de hoxe sigue producíndose, dende o BANCO MALO (SAREB), para poder garantir unha vivenda digna.
A reforma da lei do chan feita por José María Aznar no ano 1998 abriu o chan a especulación inmobiliaria.

A constitución trata con claridade o dereito a vivenda, determinando no articulo 10.2 como se debe interpretar este dereito, conforme á Declaración Universal dos Dereitos Humanos, e deixa ben claro quen esta obrigada a facelo efectivo.
No Título I.

- Título I. Dós dereitos e deberes fundamentais:

-Artigo 10.

1.A dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre desenvolvemento da personalidade, o respecto á lei e aos dereitos dos demais son fundamento da orde política e da paz social.

2.As normas relativas aos dereitos fundamentais e ás liberdades que a Constitución recoñece interpretaranse de conformidade coa Declaración Universal de Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias ratificados por España.

-Artículo 47.

Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes públicos.

-Artículo 3.

1. Os poderes públicos aseguran a protección social, económica e xurídica da familia.
4. Os nenos gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que velan polos seus dereitos.

Como deixa claro o articulo 47 a especulación é contraria o dereito constitucional.

En outubro de 2008 rebentou a burbulla especulativa iniciada no mandato de José María Aznar que gobernou dende o ano 1996 ata o 2004. Jaime Caruana La corte foi nomeado por José María Aznar no ano 2000 e mantivo o cargo ata a chegada o poder do PSOE. No ano 2006 foi substituído por Miguel Fernadez Ordoñez que hoxe presta declaración pola saída da bolsa de Bankia. Aznar o seu Ministro de Economía, Rodrigo Rato e o actual Secretario de Estado de Economía na época Aznar hoxe ministro de economía Montoro. Foron os artífices desta burbulla especulativa.

Foron advertidos con tempo suficiente da situación gravísima que traería o altísimo nivel de titulización de débeda que alimentaba o ciclo especulativo.
Dende stop Desafiuzamentos Ourense temos claro que a situación crítica que atravesamos foi consecuencia desta omisión de obrigacións do Gobernador do Banco de España (Jaime Caruna La Corte) e dos responsables políticos que o situaron o posto e que tendo a obrigación de velar polo interese xeral, preservado no articulo 128 da C.E, propiciaron o enriquecemento dunha minoría e de Grandes Bancos en Construtoras.

-articulo 128. Toda a riqueza do país nas súas distintas formas e sexa cal for a súa titularidade está subordinada ao interese xeral.

Este ciclo especulativo non sería posible si a Lei hipotecaria Española fora adaptada a normativa europea do ano 1993.

podemos afirmar sen ningún temor que todas as execucións hipotecarias e desafiuzamentos habidos desde o 1 de xaneiro de 1995, data en que deberon ser implantadas as medidas contidas na directiva 93/13/CE, fórono mediante a aplicación dunha lexislación que ademais de inxusta, inhumana e criminal, era tamén ilegal. Unha lexislación que, a día de hoxe, segue sendo contraria á normativa UE en materia de dereitos dos consumidores, e que afecta tamén a unha necesidade fundamental como a vivenda.

Consideramos que o ciclo especulativo inmobiliario vulnerou varios mandatos constitucionais a sabéndas de diferentes responsables políticos. Analizar como se produciu este ciclo de especulación con un ben Básico amparado na constitución coma un dereito fundamental. Coñecer como se Titulizou débeda de xeito desproporcionado a sabendas e con consentimento político e fundamental para facer xustiza e conseguir que o dereito a vivenda se trate como un dereito fundamental non puro ben de mercado.

A AIECA A Primeira pregunta sobre la crises de España !!
ler cando menos as dúas primeiras páxinas do pdf diste enlace:

https://ataquealpoder.files.wordpress.com/2012/12/informe-i.pdf


Enviada por la AIECA (Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banca de España). En abril de 2005.
A don Pedro Solbes (Ministro de Economía y Facenda) el 22 de abril de 2005. (non se esqueza que Jaime Caruna La Corte foi nomeado por José María Aznar e estivo como gobernador do Banco de España dende o ano 2000 ata o 2006).

https://gl.wikipedia.org/wiki/Jaime_Caruana


Lembramos as 5 demandas de mínimos da PAH:

.-Dación en pago retroactiva
.-Aluguer alcanzable.
.-Stop Desafiuzamentos.
.-Vivenda Social .
.-Subministros garantidos.

As demandas da plataforma contra os cortes de luz:

.-Prohibición legal dos cortes de luz as familias con problemas económicos.
.-Fin os abusos tarifarios.
.-Creación dunha auténtica tarifa social.
.-Recoñecemento e devolución das grandes eléctricas dos 3.500 millóns de euros que cobraron indebidamente en conceptos de custos de Transición á Competencia (CTCs).
.-Auditoría o sistema eléctrico.
.-Aplicación do tipo de IVE superreducido á electricidade, pasando do 21% actual ao 4% por ser considerado un servizo esencial para a cidadanía.

luns, 13 de marzo de 2017

ACLARACIÓN:

-DESAFIUZAMENTOS POR IMPAGO DE ALUGUER A PARTICULARES.
-DESAFIUZAMENTOS POR IMPAGO DE COTA HIPOTECARIA.Stop-desafiuzamentos Ourense acordou, no seu momento, en asemblea a maneira de actuar nos casos de desafiuzamentos por impago de aluguer.

Cando un propietario particular despexa a unha familia dunha vivenda por impago de aluguer. Propietario e inquilino confrontan dous dereitos. Por un banda o dereito a propiedade e pola outra o dereito fundamental a unha vivenda digna. Como e lóxico non corresponde os particulares garantir este dereito. Tendo claro o colectivo stop-desafiuzamentos Ourense que o dereito a vivenda e irrenunciable forzamos as administracións a proporcionar unha alternativa habitacional e sinalamos o despexo. Non forzamos unha ocupación da vivenda do propietario que en algúns casos é a única fonte de ingresos familiares dos que dispón. Si for preciso ocuparíase unha vivenda da SAREB ou de banco intervídos con diñeiro público, nunca vivendas de propietarios particulares.

Cando se trata de despexos promovidos por entidades financeiras, moitas delas rescatadas con diñeiro público, por impagos de cotas hipotecarias, o xeito de actuar do colectivo e distinto. Primeiro fréase o desafiuzamento, si fose o caso. Logo negociase un acordo coa entidade financeira para un aluguer social ou para reducir as cotas e seguir pagando. Si chegado o caso o banco intentase tomar posesión da vivenda impídese ata que as administracións proporcionen alternativa habitacional. En situacións determinadas a obra social da PAH ocupou vivenda da SAREB ante a falta de resposta das administracións.

A constitución trata con claridade o dereito a vivenda, determinando no articulo 10.2 como se debe interpretar iste dereito, conforme á Declaración Universal dos Dereirtos Humanos, e deixa ben claro quen esta obrigada a facelo efectivo. No Título I.

- Título I. Dós dereitos e deberes fundamentais:

-Artigo 10.

1.A dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre desenvolvemento da personalidade, o respecto á lei e aos dereitos dos demais son fundamento da orde política e da paz social.

2.As normas relativas aos dereitos fundamentais e ás liberdades que a Constitución recoñece interpretaranse de conformidade coa Declaración Universal de Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias ratificados por España.

-Artículo 47. 
Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes públicos.
-Artículo 3. 
1. Os poderes públicos aseguran a protección social, económica e xurídica da familia.
4. Os nenos gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que velan polos seus dereitos.mércores, 8 de marzo de 2017
DIA INTERNACIONAL DA MULLER.

A loita día a día é a que nos fai libres a todas. Pero hoxe parece xusto lembrar as que conquistaron o que hoxe son dereitos . Queda moito por facer ata acadar a igualdade efectiva entre mulleres e homes. Unha verdadeira praga FIMINICIDA  estaba agochada no disimulo costumista do patriarcado machista , sacala a luz e o primeiro paso na toma de consciencia para desfacerse de xeito definitivo das desigualdades cultivadas polo machismo patriarcal institucionalizado.
 
 
Lembremos e celebremos hoxe, loitemos todos os días !!!
 

Muller.
https://www.youtube.com/watch?v=fBfF6dhzBPk

Freedom.
-Queremosvos libres !
 https://www.youtube.com/watch?v=fH-sevuctJs&app=desktop

 Lisistrata.(Sempre no noso corazón Gata, descansa en Paz).
https://www.youtube.com/watch?v=0RXbS9US1G8

Non son fada.
 https://www.youtube.com/watch?v=Hfl-J3WX_g8

Maybe
 https://www.youtube.com/watch?v=cM0T9fumD5k

Gloria.
https://www.youtube.com/watch?v=xxygqSTO1lQ

E moitas outras mulleres libres  !


A VERDADEIRA ORIXE DO DIA INTERNACIONAL DA MULLER
8 de Marzo 2017.

O  8 de marzo celébrase o Día Internacional da Muller, pero contrariamente ao que se cre en moitos círculos sociais, o seu nacemento non radica nun acontecemento illado, sobre o que nin tan sequera existía consenso, senón que ha de encadrarse nun contexto histórico e ideolóxico moito máis amplo.

A conmemoración do 8 de marzo vincúlase, de forma equivocada, ao incendio ocorrido o citado día do ano 1908 nunha fábrica téxtil de Nova York, provocado polo propio empresario ante as obreiras declaradas en folga e encerradas no inmoble.

Na historiografía estadounidense vincúlase, tamén de forma incorrecta a orixe do 8 de marzo a unha manifestación de traballadoras do sector téxtil na cidade de Nova York que reivindicaban melloras laborais.

Segundo o Dicionario Ideolóxico Feminista de Vitoria Sau, considérase unha xornada de loita feminista en todo o mundo en conmemoración do día 8 de marzo de 1908 en que as traballadoras dunha fábrica téxtil de Nova York chamada Cotton declararon unha folga en protesta polas condicións insoportables de traballo. O dono non aceptou a folga e as obreiras ocuparon a fábrica. O dono pechou as portas e prendeu lume morrendo abrasadas as 129 traballadoras que había dentro.

As referencias sobre a orixe da celebración do 8 de marzo que se basean no incendio da fábrica en Nova York ou na manifestación das traballadoras son falsas debido á manipulación de querer silenciar a verdadeira orixe desta festividade. En relación ao incendio, basta con mirar o calendario para facer cambalear esta teoría. O 8 de marzo de 1908 era domingo, un día un tanto estraño para declararse en folga sen prexudicar ao empresario.

Si que houbo un incendio na fábrica da Triangle Shirtwaist Company onde morreron moitas mulleres, a maioría mozas inmigrantes de entre os 17 e 24 anos, pero non foi o 8 de marzo de 1908, senón o 25 de marzo de 1911, dous días antes á primeira celebración do Día Internacional da Muller.

En relación á manifestación, aínda que esta tivo lugar, non foi nin o 8 de marzo de 1857, nin o 8 de marzo de 1908 como se adoita referenciar. Foi o 27 de setembro de 1909 cando os/as empregado/as do téxtil fixeron unha folga de trece semanas ata o 15 de febreiro de 1910, en demanda de melloras laborais, pero este acontecemento tampouco é a orixe da celebración do 8 de marzo.

As historiadoras Liliane Kandel e François Picq afirman que o mito que sitúa a manifestación no ano 1857 foi creado en 1955 para eliminar o carácter comunista que máis tarde adquiriría o Día Internacional da Muller.

A decisión de converter esta celebración nunha festividade internacional correu a cargo de Clara Zetkin (Sajonia, Alemaña  1857), líder do movemento alemán de mulleres socialistas. Pero a proposta presentada por Zetkin na II Conferencia Internacional de Mulleres Socialistas, celebrada en Copenhague os días 26 e 27 de agosto de 1910, para organizar a celebración dun Día Internacional da Muller non era do todo orixinal. Tiña un antecedente no que inspirarse, o Wome's Day que as socialistas estadounidenses levaban celebrando desde 1908, cuxa finalidade era a reivindicación do dereito ao voto para as mulleres. O Partido Socialista Americano designou o último domingo do mes de febreiro, día 28 de 1909, como Woman's Day, para reivindicar o dereito das mulleres ao sufraxio. E ata o 1920 non foi aprobada a Decimonovena Emenda da Constitución Estadounidense pola que se outorgaba ás mulleres o dereito ao sufraxio.

O Día Internacional da Muller, que ten as súas orixes indiscutiblemente no movemento internacional de mulleres socialistas de finais do século XIX, tiña como finalidade exclusiva promover a loita polo dereito ao voto feminino, sen ningún tipo de restrición baseada no nivel de riqueza, propiedades ou educación.

Desta forma, a primeira celebración do Día Internacional da Muller produciuse o 19 de marzo de 1911, e foi seguido en Austria, Alemaña, Dinamarca e Suecia.

Nos primeiros anos, o esta efeméride festexábase en datas diferentes segundo os países, pero en 1914, a proposta das feministas alemás, celebrouse por primeira vez o 8 de marzo en Alemaña, Suecia e Rusia. A única autora que se aventura a dar unha explicación sobre a elección desta data é Renée Côté, quen só apunta como posibilidade o feito de que o mes de marzo estaba cargado de contido revolucionario, pero sen dar ningún argumento sólido sobre por que ese día en particular e non outro.

Tamén a Revolución Rusa de 1917 tivo unha gran influencia a todos os niveis na elección deste día internacional. Aínda que o 8 de marzo levaba celebrando en Rusia desde 1914, no ano 1917 as mulleres rusas se amotinaron ante a falta de alimentos, dando inicio ao proceso revolucionario que acabaría no mes de outubro dese mesmo ano. Os acontecementos do 8 de marzo de 1917 (23 de febreiro no seu calendario) son importantes, non só porque deron orixe á revolución e porque foron protagonizados por mulleres, senón porque, segundo todo parece apuntar, eses sucesos foron os que fixeron que o Día Internacional da Muller pasásese ao celebrar sen máis cambios ata a actualidade o 8 de marzo.

Nacións Unidas, con ocasión da celebración en 1975 do Ano Internacional da Muller, ofreceu unha versión dos feitos que conduciran ao nacemento desta conmemoración feminina. Segundo Ana Isabel Álvarez, é moi interesante resaltar que nese breve informe siléncianse de maneira absoluta os sucesos vividos en Rusia en 1917, que precisamente foron os que farían do 8 de marzo o día elixido para celebrar o Día Internacional da Muller: O Día Internacional da Muller foi proposto por primeira vez por Clara Zetkin, unha representante da Conferencia de Mulleres Socialistas, celebrada en Copenhague en 1910.

Segundo Álvarez, a proposta chegou ao comezo dun período de gran transformación social e política no mundo. Europa estaba ao bordo da I Guerra Mundial, os imperios coloniais de Asia e África estaban a sufrir as primeiras conmocións da revolta nacionalista, e en Norteamérica o movemento polo sufraxio feminino estaba a cuestionar algunhas das presuncións das relacións humanas. A chamada de Clara Zetkin ás mulleres para unir a súa loita pola igualdade de dereitos coa loita por preservar a paz mundial topou cun coral sensible.

Cando se celebrou o primeiro Día Internacional da Muller en 1911, máis dun millón de mulleres participou publicamente nel. Ademais do dereito a voto e a ocupar cargos públicos, demandaban o dereito para traballar, ao ensino vocacional e o fin da discriminación no traballo...

Aínda queda moito por facer !!!!martes, 7 de marzo de 2017
Esta mañá nos xulgados.
Poucas, moi poucas, demasiado poucas, ningún medio...chsss SILENCIO !
O dereitos non os regalan !!
O TXUE da a razón a nosa loita en 8 sentenzas contra da lei hipotecaria Española.
Tivemos un pequeniño problema técnico na entrega dos escritos. O que ia dirixido os "servizos de execución e embargo" cando os presentamos dixeronnos que era na ventaniña do Decanato os administrativos do Decanato que era na ventaíña de "Servizos de execución e embargo" e volta a mesma (lembramonos do Proceso de kafka). Finamente tivo que acudir o Xuíz Decano para aclararnos que para ser admitido tiña que ir dirixido a il o Decano. Previamente fíxonos saber que ise escrito NON tería transcendencia que solo era si se facía caso a caso. Nos como nos outros 206 nodos, en todo o estado, da PAH, que non é un simple acrónimo, son familias, si familias, que decidiron loitar, cumprimos, con moito esforzo, co noso compromiso de LEMBRARLLES A TODOS OS DECANATOS DO ESTADO que coñecemos os nosos dereitos e que simplemente queremos que se cumpran conforme o PACTO SOCIAL QUE TEMOS ACORDADO e que temos razón e que é o propio TXUE quen nos da a razón. A PAH e estop-desafiuzamentos levan dende o 2009 loitando caso a caso, familia a familia e VENDO COMO O DIÑEIRO DE TODAS RESCATA A BANQUEIROS E POLÍTICOS CORRUPTOS todos xuntos non un a un, todos xuntos. Sabemos e somos conscientes que ten que ser caso a caso. Pero temos tempo e viñemos para quedarnos. E será caso a caso con un traballo de ananiños como daremos o seguinte paso en desmarañar e dar a coñecer a ESTAFA PIRAMIDAL na que se baseou a venda de créditos hipotecarios, a TITULIZACIÓN DE DÉBEDA. Non deixaremos de recordar que foi a reforma da lei do chan feita por José María Aznar no ano 1998 a que abriu o chan a especulación prohibida no articulo 47 da constitución o mesmo que GARANTE O DEREITO (nun estado de dereito?) A UNHA VIVENDA DIGNA.


FRAGMENTO DE EL PROCESO, de Franz Kafka
––¿Cómo te imaginas el final? ––preguntó el sacerdote.
Al principio pensé que terminaría bien ––dijo K––, ahora hay veces que hasta yo mismo lo dudo. No sé cómo terminará. ¿Lo sabes tú?
––No ––dijo el sacerdote––, pero temo que terminará mal. Te consideran culpable. Tu proceso probablemente no pasará de un tribunal inferior. Tu culpa, al menos provisionalmente, se considera probada.
––Pero yo no soy culpable ––dijo K––. Es un error. ¿Cómo puede ser un hombre culpable, así, sin más? Todos somos seres humanos, tanto el uno como el otro.
––Eso es cierto ––dijo el sacerdote––, pero así suelen hablar los culpables.
––¿Tienes algún prejuicio contra mí? ––preguntó K.
––No tengo ningún prejuicio contra ti ––dijo el sacerdote.
––Te lo agradezco ––dijo K––. Todos los demás que participan en mi proceso tienen un prejuicio contra mí. Ellos se lo inspiran también a los que no participan en él. Mi posición es cada vez más difícil.
––Interpretas mal los hechos ––dijo el sacerdote––, la sentencia no se pronuncia de una vez, el procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia.
(…)

luns, 6 de marzo de 2017

Logo da sentenza emitida o 26 de xaneiro polo Tribunal de Xustiza Europeo (TEXUE) relativa a claúsula de vencemento anticipado dos contratos hipotecarios e da cuestión prexudicial plantexada polo Tribunal Supremo, o 8 de febreiro, relativa a aplicación desta sentenza. Faise imprescindible SUSPENDER TODOS OS PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN HIPOTECARIA.

Por iste motivo o vindeiro martes 7 de marzo ás 10 da mañá realizarase unha ACCIÓN CONXUNTA da PAH en TODO O ESTADO. Estop-Desafiuzamentos Ourense secundará a mesma nos xulgados de Ourense (Velázquez, s/n) as 10:00 da mañá. Previamente a entrega dos documentos realizaremos unha concentración pacifica diante do edificio xudicial. Facemos un chamamento a cidadanía de Ourense a dar apoio esta concentración. Esta acción consiste na entrega de 4 documentos co seguinte contido:

1) Un escrito onde solicitamos ao Xuíz Decano dos Xulgados da nosa localidade que se reúna con todos os xuíces para informarlles de que desde a PAH esiximos a nulidade da cláusula de vencimiento anticipado de todas as execucións hipotecarias e subsidiariamente a suspensión cautelar de todos os procedementos de execución hipotecaria ata que o TJUE volva pronunciarse sobre as cuestións prejudiciales expostas polo Tribunal Supremo.

2) Un escrito onde solicitamos ao Servizo Común de Notificacións e Embargos dos Xulgados da nosa localidade a suspensión inmediata de todos os lanzamentos derivados de procedementos de execución hipotecaria ata que se decrete a nulidade da cláusula de vencimiento e subsidiariamente, ata que se pronuncie o TJUE sobre as cuestións prejudiciales expostas polo Tribunal Supremo.

3) Un escrito onde solicitamos ao Consello Xeral do Poder Xudicial para que traslade a todos os órganos xudiciais nosa petición de aplicación directa das sentenzas do TJUE e acorden todos os organismos xudiciais a nulidade da clausula de vencimiento anticipado e subsidiariamente a suspensión ata que se pronuncie o TJUE sobre as cuestións expostas polo Tribunal Supremo.

4) Temos un modelo de escrito xudicial para que tod@s os afectados que teñan unha execución hipotecaria podan presentar no Rexistro dos Xulgados da nosa localidade (independentemente de que teñamos avogado e procurador) solicitando a nulidade da cláusula de vencimiento anticipado e subsiadiariamente a suspensión ata que se pronuncie o TJUE. Este escrito é para que o presente todo o mundo que teña un procedemento de execución hipotecaria (contactade coa plataforma da vosa cidade) Recomendamos que os que teñan avogado e procurador avisen ao seu avogade@ de que van presentalo, pois o normal é que o Xulgado logo devólvanolo para que o presentemos a través do noso avogado, igualmente pasará cos que non teñamos aínda avogado no procedemento e entón teremos que pedilo para volver presentalo asinado por avogado e procurador.
SENTENZA TXUE:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187170&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=611624

COMUNICADO CONXUNTO PAH-STOP GALEGAS:

EN RELACIÓN COA SENTENZA DO TJUE DO 26 DE XANEIRO SOBRE VENCIMIENTO
ANTICIPADO, E A RECENTE CUESTIÓN PREJUDICIAL QUE EXPUXO O TRIBUNAL SUPREMO Ao PROPIO TXUE, SOBRE SE DEBEN ARQUIVARSE Ou NON
As EXECUCIÓNS HIPOTECARIAS POR ESTA CLÁUSULA PRESENTE NO 99,99% DAS HIPOTECAS, E DESPOIS DE QUE As AUDIENCIAS PROVINCIAIS DE XIRONA, BARCELONA, CASTELLÓ E MADRID SOLICITASEN A SUSPENSIÓN DAS EXECUCIÓNS HIPOTECARIAS ATA QUE O TXUE RESOLVA.
O 7 DE MARZO, A PAH PLÁNTASE E LANZA Ao TXUE UNHA CUESTIÓN PREXUDICIAL:
O Goberno Español é contrario ao dereito da Unión Europea, no sentido de que se opón ao dereito Comunitario, cando lexisla a prohibición aos xuíces nacionais de investigar as cláusulas abusivas nun contrato hipotecario Evidentemente, é unha cuestión retórica. Non imos esperar máis que o TXUE siga dando a razón á PAHs/STOPs de Galiza !!
Opoñémonos Todas a Unha, presentando nos xulgados escritos de oposición
colectivos e individuais esixindo a paralización de todos os procesos de Execución Hipotecaria en marcha en no Estado Español!!

A sentenza do TXUE do 26 de Xaneiro sobre vencimento anticipado, e a recente cuestión prejudicial que expuxo o Tribunal Supremo ao propio TXUE, sobre se deben arquivarse ou non as execucións hipotecarias por esta cláusula presente no 99,99% das hipotecas, son o golpe definitivo a un sistema hipotecario inxusto, abusivo e, por tanto, ilegal.

Tras o repetido choque de trens entre a xustiza española e a comunitaria, despois das últimas 8 sentenzas do TXUE, que legalidade ten a leI hipotecaria española, Que norma impide ao Goberno lexislar que os xuíces deben examinar de oficio as cláusulas abusivas nos contratos hipotecarios pasados, presentes e futuros.

O TXUE aclárao: para os xuíces non hai unha norma que lles impida revisar de oficio as cláusulas abusivas, porque en realidade están obrigados a iso e para o Goberno tampouco hai norma que lles impida propoñer leis acordes coa lexislación europea. Non permitiremos que a vontade política do goberno de quenda convértase no fiel da balanza.

Se as leis hipotecarias que ditaron os políticos neste país non son compatibles co dereito da Unión Europea, o TXUE ratifícase nisto en cada sentenza ou pronunciamiento: son compatibles estes políticos coa Unión Europea Se o Dereito da Unión impón a un dos poderes do estado español, o xudicial, a
protección ao consumidor, non debe aplicar isto o poder lexislativo e, en consecuencia, o poder executivo, é dicir o goberno.

A lei debe ser a encargada de disuadir o delito, pero no terreo hipotecario isto non é así: o monopolio político/financeiro nin sequera permite que os xuíces investiguen, deixando ao consumidor indefenso.

Di o TXUE que o xuíz debe determinar se as cláusulas dun contrato hipotecario actúan en detrimento do consumidor, e se supoñen un desequilibrio importante entre os dereitos e obrigacións das partes do contrato. E sinala o carácter abusivo tanto da cláusula como dos prazos para recorrer.

ESIXIREMOS NOS XULGADOS QUE SE ARQUIVEN Os PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN
HIPOTECARIA! SI SE PODE!!
Fdo Grupos STOPs/PAHs de Galicia
 

domingo, 5 de marzo de 2017 Os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) falan por si sós: 166 desafiuzamentos ao día


Cada vez que o Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) saca os datos dun trimestre, saltan mil lecturas sobre os desafiuzamentos. O 3 de marzo saíron os que pechan o ano 2016, deixando un panorama desolador. En 2016 executáronse máis de 60.000 desafiuzamentos, dos cales o 56% son por falta de pagamento de aluguer e o outro 44% de hipoteca, é dicir, A Banca. A estes datos hai que sumar os miles de desafiuzamentos, invisibilizados, de familias que se viron obrigadas a escoller entre a rúa ou ocupar unha vivenda baleira.

Poderiamos poñer o acento na porcentaxe que aumentaron ou diminuíron os desafiuzamentos, pero non o imos a facer. Poderiamos escribir liñas de números, como os 166 desafiuzamentos diarios que se produciron durante 2016, pero tampouco o imos a facer. Hoxe, oito anos despois de empezar a nosa andaina, imos volver a insistir en exceder a frialdade dos números. Hoxe, como cada día, imos lembrar que detrás de cada desafiuzamento hai unha familia, uns nenos, maiores ou anciáns que son sometidos a un proceso tortuoso, sobre os que recae o estigma do empobrecimiento, persoas que ven como os seus soños, os seus proxectos de vida, rompen en mil pedazos mentres a administración abandónaas.

Ao escoitar 166 desafiuzamentos ao día, queremos que pensedes en Irene, como podería ser Maria, Isha, Paco ou Mohammed, uns pais e nais que as noites previas ao desafiuzamento non van poder durmir, aterrorizados, inseguros sen saber que farán despois do desafiuzamento ou onde irán parar.

Pero ao escoitar 166 desafiuzamentos ao día tamén queremos que penses que rol tes ti, nós. Organizadas podemos desobedecer leis inxustas e parar os desafiuzamentos, podemos facer que Maria, Isha, Paco ou Mohammed, todas xuntas, consigamos parar o desafiuzamento e conseguir unha solución habitacional, desactivar o estigma da pobreza, a culpa e o fracaso e activar do da solidariedade, o apoio mutuo, o compañeirismo.

En definitiva, non queremos entrar ata o último decimal dos números, queremos pedirche que che organices coas túas veciñas, que participes da túa PAH máis próxima, que baixes a parar o desafiuzamento da que tes á beira, porque se algunha cousa aprendemos nestes 8 anos, é que xuntas podemos facer posible o imposible.

E para acabar, imos pedir algo máis, que nos apoies para cambiar as leis inxustas e criminais que apisonan 166 veces ao día os dereitos humanos e da infancia no estado español cada día. Pronto, pedirémosche  apoio para facer realidade as 5 propostas da PAH para poñer fin a nivel estatal aos desafiuzamentos, as débedas para sempre, os cortes de subministracións, para ampliar o parque público de vivendas e para facer do aluguer unha opción de vida alcanzable, segura e estable.

Xuntas sabemos, que Si se pode!


mércores, 1 de marzo de 2017


COMUNICADO  SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL DE VIVENDAS DE EMERXENCIA E PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS. SOBRE O DEREITO A VIVENDA.

O veres 24 de febreiro comisión do pleno do Concello de Ourense daba o visto bo definitivo a ordenanza municipal sobre vivendas baleiras. Fixéronse 9 alegacións nas que o colectivo participou, nunha mesa de traballo organizada por Ourense en Común. A primeira delas foi unha emenda a totalidade da exposición de motivos, por afrontar o dereito a vivenda dende unha perspectiva de mercado mal intencionada e inconstitucional. O partido popular parte a súa interpretación do Capitulo III dos Principios Reitores da Política social e Económica. Está diste xeito omitindo a obrigatoriedade da interpretación que indica o artigo 10.2 conforme os dereitos fundamentais recollidos no Titulo Primeiro. Polo tanto entendese que está declarando a súa intención de actuar baixo os criterios do mercado da vivenda deixando nun segundo plano a garantía dun dereito básico.

Finalmente solo se recollen 2 emendas:
A 1ª- relativa o tempo de permanencia nas mesmas. Deixa de estar limitado a 3 meses e pasan a ser os servizos sociais, logo de avaliar o situación, os que determinen o tempo de permanencia nas mesmas.

A 2ª Relativa os gastos dos subminístros da vivenda. Pretendía o partido popular que correran a cargo da familia que habitara esas vivendas. Non parece razoable cargar os subminístraos a familias en transito en con dificultades económicas.

O programa de vivendas baleiras, na mesma liña de mercado, vai encamiñado a garantir os cobros dos propietarios chegando ofrecerlles seguros de impago de aluguer mentres non fai propostas para aquelas familias que non dispoñan dos recursos básicos necesarios, esixidos no propio convenio.

O colectivo stop-desafiuzamentos considera imprescindible a creación dun observatorio galego da vivenda así como observatorios municipais nas cidade e vilas de maior tamaño. O obxectivo do mesmo sería o coñecemento detallado dos demandantes de vivenda e a determinación das posibles ofertas os servizos sociais de cara a afondar no cumprimento efectivo do dereito a mesma.

O partido Popular sigue poñendo parches e facendo unha interpretación do dereito a vivenda dende a posición de mercado que no ano 1998 levou a reforma da lei do chan feita por José María Aznar e que abriu un período de especulación inmobiliaria , prohibida na constitución no artigo 47, que remataría 10 anos máis tarde en 2008.

Na actualidade teñen aberto outro ciclo especulativo coa vivenda. Fondos voitres acoden o Banco Malo a SAREB, sostida con diñeiro público, a mercar paquetes de vivendas a prezos que lle son negados a cidadanía. Chegando a ser tal o abuso, que venden vivendas de protección oficial.

Sistematicamente e co único obxectivo de manter o libre-mercado e especulación inmobiliaria para permitir o enriquecemento dunha minoría, estase vulnerando todo o ordenamento xurídico que regula o dereito a a mesma.

O articulo 47 da C.E garante o dereito a vivenda no Titulo Primeiro como un dereito fundamental:

-Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes públicos.Así os artículos 10.1 e 10.2 da Constitución determina a interpretación que se debe facer do articulado recollido neste Titulo I e di:


-10.1 A dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre desenvolvemento da personalidade, o respecto á lei e aos dereitos dos demais son fundamento da orde política e da paz social.

-10.2 As normas relativas aos dereitos fundamentais e ás liberdades que a Constitución recoñece interpretaranse de conformidade coa Declaración Universal de Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias ratificados por España.


Como dita a constitución neste artigo 10.2 dende o ano 93 o estado Español viña obrigado a adaptar o ordenamento xurídico español a normativa 93/13 CE de protección os consumidores. O feito de no facelo trouxo especulación inmobiliaria e o enriquecemento duns poucos e a actual situación crítica que hoxe estanos a vivir a maioría consecuencia da mesma.


O articulo 39.1 da Constitución di os poderes públicos asegurarán a protección social económica e xurídica da familia.


O estatuto de autonomía de Galicia non seu articulo 27.3 determina que corresponde a Comunidade Autónoma Galega a competencia exclusiva en materia de Vivenda. No territorio galego sigue habendo preto de 300.000 vivendas baleiras mentras hai xente sin casas


Ten que ser o TXUE o Tribunal de Xustiza Europeo o que nos da a razón en 8 sentenzas consecutivas que de facto invalidan a lei hipotecaria española do século XIX, refundida por Franco en 1946.

podemos afirmar sen ningún temor que todas as execucións hipotecarias e desafiuzamentos habidos desde o 1 de xaneiro de 1995, data en que deberon ser implantadas as medidas contidas na directiva 93/13/CE, fórono mediante a aplicación dunha lexislación que ademais de inxusta, inhumana e criminal, era tamén ilegal. Unha lexislación que, a día de hoxe, segue sendo contraria á normativa UE en materia de dereitos dos consumidores, e que afecta tamén a unha necesidade fundamental como a vivenda.

Desde o colectivo stop-desafiuzamentos denunciamos unha vez máis a violación sistemática dos dereitos humanos e da propia Constitución española con todas e cada unha das execucións hipotecarias e os desafiuzamentos que sufrimos nos últimos anos. Denunciamos a anomalía e ilegalidade da lei hipotecaria española, alertamos de que hai vidas en xogo e desenmascaramos a estafa hipotecaria.

Este 2016 conseguimos centenares de pequenas grandes vitorias! Paralizamos centenares de desafiuzamentos, arrincado dacións en pago e alugueres sociais ás entidades financeiras, recuperamos vivendas baleiras en mans dos bancos e démoslles unha función social para familias sen alternativa habitacional, asesoramos de forma colectiva a miles de persoas en todo o territorio nos nosos máis de 200 nodos, denunciamos que o Partido Popular de Mariano Rajoy, continúan defendendo os intereses da banca e deixando na cuneta a miles de familias.

Lembramos que desde 2007 ata o 2n trimestre do 2016, segundo datos do CGPJ, executáronse 485.171 desafiuzamentos. Esta cifra representa a 485.171 familias con nome e apelidos, que coas demandas da PAH (dación en pago retroactiva, stop desafiuzamentos, aluguer alcanzable, vivenda alcanzable e subministracións garantidas) houbérase garantido o dereito a unha vivenda e evitaríanse estes desafiuzamentos.