xoves, 23 de marzo de 2017

RESPOSTA DO DECANATO DE OURENSE OS ESCRITOS DE AUXILIO XUDICIAL PRESENTADOS O 7 DE MARZO.


SOLICITUDE DE AUXILIO XUDICIAL. (feita o 7 de marzo)
Presentada en todos os Decanatos do Estado, nunha acción conxunta da PAH feita o día 7 de marzo. Relativa a petición de suspensión das execucións hipotecarias a espera da resolución polo TXUE da custión prexudicial plantexada polo Tribunal Supremos o 8 de febreiro sobre clausulas de rescisión anticipada. O documento adxunto corresponde a resposta do Decanato de Ourense: (NON PROCEDE ACCEDER O INTERESADO...) Expediente Gubernativo nº52/17.

ESTAS ERAN AS NOSAS DEMANDAS:
(Aparecen o final do escrito que aparece de seguido)

1) Reunión da xunta de xuíces deste partido xudicial a fin de darlles traslado e comunicarlles o contido do presente escrito.

2) Proposta de acordo á xunta de xuíces para a aplicación directa da sentenza de 26-1-2017, asunto C-421/14 do TJUE, e decretar a nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado por resolución contractual a un incumprimento, por ser do todo desproporcionada.

3) Subsidiariamente, proposta á xunta de xuíces para acordar como medida de garantía a suspensión cautelar dos procedementos executivos por prejudicialidad civil e pendencia das sentenza do TJUE, ata a completa resolución das cuestións prejudiciales formuladas polo Tribunal Supremo ao TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNION EUROPEA

.http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Organos-judiciales/Organos-judiciales-en-Madrid/Decanatos/


SOLICITUDE DE AUXILIO XUDICIAL:

Primeiro.- Que acorde coas funcións encomendadas por o Art. 168.1 da LOPJ, o xuíz decano ten entre as mesmas a de oír as queixas que lles fagan os interesados en causas ou preitos, adoptando as prevencións necesarias, e exercerán as restantes funcións que lles atribúa a lei.

Dirixímonos a vostede para solicitarlle o auxilio que na súa condición de Xuíz Decano poida ofrecernos en relación coa sentenza ditada polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea o pasado 26 de xaneiro de 2017, no asunto C-421/14, caso Banco Primus vs Jesús Gutiérrez García, no que no seu parte dispositiva atende a que A Directiva 93/13 debe interpretarse no sentido de que se opón a unha interpretación jurisprudencial dunha disposición de Dereito nacional relativa ás cláusulas de vencimiento anticipado dos contratos de préstamo, como o artigo 693, apartado 2, da Lei 1/2000, modificada polo Real Decreto-lei 7/2013, que prohibe ao xuíz nacional que constatou o carácter abusivo dunha cláusula contractual dese tipo declarar a súa nulidade e deixala sen aplicar cando, na práctica, o profesional non a aplicou, senón que observou os requisitos establecidos pola disposición de Dereito nacional.

A feixes, o Auto de Auto do 11 de xuño de 2015, caso Quintano Ujeta, asunto C-602/13, apartado 50, establece:
50 Por conseguinte, e a fin de garantir o efecto disuasorio do artigo 7 da Directiva 93/13, as prerrogativas do xuíz nacional que constata a existencia dunha «cláusula abusiva», no sentido do artigo 3, apartado 1, da mesma Directiva, non poden estar supeditadas a que a cláusula abusiva aplíquese ou non na práctica.

Segundo.- Que a consecuencia da devandita sentenza formulouse polo Tribunal Supremo mediante Auto de data 08 de febreiro de 2017 Cuestión prejudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea relativa á cláusula de vencimiento anticipado mediante Auto 271/17, do 8 de febreiro de 2017.
Que así mesmo o Tribunal Supremo, por Auto de data 22 de febreiro de 2017, expuxo tamén ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea nova cuestión prejudicial sobre os intereses de demora e os seus efectos.

Que a PLATAFORMA DE AFECTADOS POLA HIPOTECA (PAH), ante estes feitos novos xuridicamente relevantes para a prosecución de todos os procesos executivos e en virtude do art. 564 LEC, é polo que insta os Xulgados e Tribunais a decretar a abusividad da citada cláusula de vencimiento anticipado nos termos establecidos na sentenza do TJUE de 26-1-2017 e, en consecuencia, a decretar a nulidade e arquivo dos procedementos executivos.
Subsidiariamente, adopción de MEDIDA CAUTELAR, en base á Sentenza TJUE Monika Kusionová, de data 10 de setembro de 2014 (C-34/13), que permite a ese Xulgado para adoptar as medidas de garantía da efectividade que considere en protección do dereito fundamental á vivenda.

Máis subsidiariamente, solicita SUSPENSIÓN do presente procedemento en base ao art. 43 LEC, por canto a resposta do TJUE ás cuestións prejudiciales poderían afectar á continuación do procedemento a pesar de declarar a abusividad da cláusula de vencimiento anticipado.

Máis subsidiariamente solicita suspensión do presente procedemento por PENDENCIA das Sentenzas de TJUE.

Terceiro.- DA PRIMACÍA DO DEREITO COMUNITARIO E DO CARÁCTER VINCULANTE DAS SENTENZA DO TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA.-
O principio de primacía das normas comunitarias é unha configuración jurisprudencial creada polo TJUE, para liquidar o posible conflito entre as normas de dereito imperativo da Unión e a lexislación interna dun Estado membro.

En virtude do principio de primacía resulta obrigado, na hermenéutica das disposicións legais, realizar unha interpretación prol communitate das normas internas, sendo o TJUE o seu único intérprete e as súas resolucións de aplicación directa polos tribunais nacionais, tal e como dispón o art. 4 bis LOPJ: Artigo 4 bis 1. Os Xuíces e Tribunais aplicarán o Dereito da Unión Europea de conformidade coa xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.
E así mesmo o art. 280 TFUE que dispón: Artigo 280 (antigo artigo 244 TCE): As sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea terán forza executiva nas condicións que establece o artigo 299.

Por tanto, non cabe máis que apreciar a abusividad da cláusula de vencimiento anticipado en tanto que a resolución contractual a un incumprimento é do todo desproporcionada.
A feixes as Audiencias Provinciais de Barcelona, Xirona, Alacante, Castelló e Madrid xa acordaron a suspensión dos procedementos.

É polo exposto que,

Ao XUÍZ DECANO SOLICITAMOS que teña por presentado o escrito, e na súa virtude, teña para os efectos de preservar a orde pública e evitar máis prexuízos se cabe aos afectados, acorde:

1) Reunión da xunta de xuíces deste partido xudicial a fin de darlles traslado e comunicarlles o contido do presente escrito.

2) Proposta de acordo á xunta de xuíces para a aplicación directa da sentenza de 26-1-2017, asunto C-421/14 do TJUE, e decretar a nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado por resolución contractual a un incumprimento, por ser do todo desproporcionada.

3) Subsidiariamente, proposta á xunta de xuíces para acordar como medida de garantía a suspensión cautelar dos procedementos executivos por prejudicialidad civil e pendencia das sentenza do TJUE, ata a completa resolución das cuestións prejudiciales formuladas polo Tribunal Supremo ao TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNION EUROPEA.

A RESPOSTA: (adxunta)
Decanato de Ourense.
Expediente Gubernativo nº5217 (non procede, según o Decanato de Ourense)

POIS HAI OUTROS SITIOS ONDE SI PROCEDE !!!

As Audiencias de Castelló e Madrid suspenden as execucións hipotecarias ata que a Xustiza europea resolva as dúbidas do TS.

Á espera de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea pronúnciese acerca da cuestións expostas polo Tribunal Supremo sobre a aplicación da nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado, as Audiencias provinciais de Castelló e Madrid suspenden os procedementos relativos a execucións hipotecarias nos que se cuestione a nulidade das devanditas cláusulas.
Audiencia provincial de Castelló suspende os procedementos de execución

O 15 de febreiro a Audiencia Provincial de Castelló abriu a porta á suspensión dos desafiuzamentos que se producen a raíz do a falta de pagamento de varias cotas da hipoteca.

No seu auto suspendía os procedementos declarativos ou de execución relativos a contratos de préstamos, onde o prestatario teña a condición legal de consumidor, nos que se cuestionase o carácter abusivo da cláusula de vencimiento anticipado ou nos que o propio tribunal apreciase o seu abusividad, á espera de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea resolva as dúbidas expostas polo Tribunal Supremo.

Deste xeito decide non resolver os recursos contra as execucións hipotecarias ata que non chegue a solución do Tribunal europeo.
A Audiencia provincial de Madrid recomenda a suspensión das execucións hipotecarias

Pola súa banda, a Audiencia Provincial de Madrid tamén recomendou suspender temporalmente as execucións hipotecarias por vencimiento anticipado nos xulgados de Madrid ata que o pronunciamiento do TJUE.

Neste caso, o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 de Navalcarnero suspendeu hoxe unha vista relacionada con este asunto en base a instrucións dadas pola Audiencia madrileña.

No documento dáse conta do contido do acordo "non xurisdicional de Unificación de Criterios adoptado con data 14 de febreiro de 2017 na Xunta Sectorial de maxistrados das seccións civís xenerais e da sección mercantil da Audiencia Provincial de Madrid relativa á suspensión de procedementos de execución hipotecaria".

De igual modo, o Xulgado de Instrución número 32 de Madrid suspendía o pasado 24 de febreiro varios procedementos en base ao citado acordo da Xunta Sectorial, que unifica criterio nesta materia.

Todos estes procedementos quedan por tanto paralizados ata que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) aclare as dúbidas expostas polo Tribunal Supremo.
A cuestión prejudicial do Supremo ante o TJUE

Hai unhas semanas, o Tribunal Supremo pediu ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea aclaracións sobre como proceder nos casos de nulidade de cláusulas hipotecarias por mor dunha sentenza do propio tribunal europeo na que determinaba a ilegalidade de varios procesos en España ao non adecuarse á normativa europea.

En concreto, a sentenza do TJUE do 26 de xaneiro de 2017 aclaraba como deben actuar os xuíces para garantir aos consumidores o nivel de protección que lles outorga o Dereito da Unión a través da Directiva 93/13. Esta sentenza estableceu que en calquera caso resulta contraria ao dereito comunitario unha interpretación jurisprudencial dunha disposición de Dereito nacional relativa ás cláusulas de vencimiento anticipado, que prohiba ao xuíz nacional que constatou o seu carácter abusivo declarar a súa nulidade e deixala sen aplicar cando, na práctica, o profesional non a aplicou.

As cuestións prejudiciales expostas polo Alto Tribunal ante o TJUE no seu auto do 8 de febreiro de 2017 son dous: a primeira delas, sobre o alcance da nulidade dunha cláusula de vencimiento anticipado, e na segunda, expón se é posible que no caso de que dita cláusula declárese abusiva por un tribunal, este pode empregar o procedemento de execución hipotecaria se resulta máis favorable ao consumidor.

Ningún comentario:

Publicar un comentario