luns, 6 de marzo de 2017

Logo da sentenza emitida o 26 de xaneiro polo Tribunal de Xustiza Europeo (TEXUE) relativa a claúsula de vencemento anticipado dos contratos hipotecarios e da cuestión prexudicial plantexada polo Tribunal Supremo, o 8 de febreiro, relativa a aplicación desta sentenza. Faise imprescindible SUSPENDER TODOS OS PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN HIPOTECARIA.

Por iste motivo o vindeiro martes 7 de marzo ás 10 da mañá realizarase unha ACCIÓN CONXUNTA da PAH en TODO O ESTADO. Estop-Desafiuzamentos Ourense secundará a mesma nos xulgados de Ourense (Velázquez, s/n) as 10:00 da mañá. Previamente a entrega dos documentos realizaremos unha concentración pacifica diante do edificio xudicial. Facemos un chamamento a cidadanía de Ourense a dar apoio esta concentración. Esta acción consiste na entrega de 4 documentos co seguinte contido:

1) Un escrito onde solicitamos ao Xuíz Decano dos Xulgados da nosa localidade que se reúna con todos os xuíces para informarlles de que desde a PAH esiximos a nulidade da cláusula de vencimiento anticipado de todas as execucións hipotecarias e subsidiariamente a suspensión cautelar de todos os procedementos de execución hipotecaria ata que o TJUE volva pronunciarse sobre as cuestións prejudiciales expostas polo Tribunal Supremo.

2) Un escrito onde solicitamos ao Servizo Común de Notificacións e Embargos dos Xulgados da nosa localidade a suspensión inmediata de todos os lanzamentos derivados de procedementos de execución hipotecaria ata que se decrete a nulidade da cláusula de vencimiento e subsidiariamente, ata que se pronuncie o TJUE sobre as cuestións prejudiciales expostas polo Tribunal Supremo.

3) Un escrito onde solicitamos ao Consello Xeral do Poder Xudicial para que traslade a todos os órganos xudiciais nosa petición de aplicación directa das sentenzas do TJUE e acorden todos os organismos xudiciais a nulidade da clausula de vencimiento anticipado e subsidiariamente a suspensión ata que se pronuncie o TJUE sobre as cuestións expostas polo Tribunal Supremo.

4) Temos un modelo de escrito xudicial para que tod@s os afectados que teñan unha execución hipotecaria podan presentar no Rexistro dos Xulgados da nosa localidade (independentemente de que teñamos avogado e procurador) solicitando a nulidade da cláusula de vencimiento anticipado e subsiadiariamente a suspensión ata que se pronuncie o TJUE. Este escrito é para que o presente todo o mundo que teña un procedemento de execución hipotecaria (contactade coa plataforma da vosa cidade) Recomendamos que os que teñan avogado e procurador avisen ao seu avogade@ de que van presentalo, pois o normal é que o Xulgado logo devólvanolo para que o presentemos a través do noso avogado, igualmente pasará cos que non teñamos aínda avogado no procedemento e entón teremos que pedilo para volver presentalo asinado por avogado e procurador.
SENTENZA TXUE:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187170&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=611624

COMUNICADO CONXUNTO PAH-STOP GALEGAS:

EN RELACIÓN COA SENTENZA DO TJUE DO 26 DE XANEIRO SOBRE VENCIMIENTO
ANTICIPADO, E A RECENTE CUESTIÓN PREJUDICIAL QUE EXPUXO O TRIBUNAL SUPREMO Ao PROPIO TXUE, SOBRE SE DEBEN ARQUIVARSE Ou NON
As EXECUCIÓNS HIPOTECARIAS POR ESTA CLÁUSULA PRESENTE NO 99,99% DAS HIPOTECAS, E DESPOIS DE QUE As AUDIENCIAS PROVINCIAIS DE XIRONA, BARCELONA, CASTELLÓ E MADRID SOLICITASEN A SUSPENSIÓN DAS EXECUCIÓNS HIPOTECARIAS ATA QUE O TXUE RESOLVA.
O 7 DE MARZO, A PAH PLÁNTASE E LANZA Ao TXUE UNHA CUESTIÓN PREXUDICIAL:
O Goberno Español é contrario ao dereito da Unión Europea, no sentido de que se opón ao dereito Comunitario, cando lexisla a prohibición aos xuíces nacionais de investigar as cláusulas abusivas nun contrato hipotecario Evidentemente, é unha cuestión retórica. Non imos esperar máis que o TXUE siga dando a razón á PAHs/STOPs de Galiza !!
Opoñémonos Todas a Unha, presentando nos xulgados escritos de oposición
colectivos e individuais esixindo a paralización de todos os procesos de Execución Hipotecaria en marcha en no Estado Español!!

A sentenza do TXUE do 26 de Xaneiro sobre vencimento anticipado, e a recente cuestión prejudicial que expuxo o Tribunal Supremo ao propio TXUE, sobre se deben arquivarse ou non as execucións hipotecarias por esta cláusula presente no 99,99% das hipotecas, son o golpe definitivo a un sistema hipotecario inxusto, abusivo e, por tanto, ilegal.

Tras o repetido choque de trens entre a xustiza española e a comunitaria, despois das últimas 8 sentenzas do TXUE, que legalidade ten a leI hipotecaria española, Que norma impide ao Goberno lexislar que os xuíces deben examinar de oficio as cláusulas abusivas nos contratos hipotecarios pasados, presentes e futuros.

O TXUE aclárao: para os xuíces non hai unha norma que lles impida revisar de oficio as cláusulas abusivas, porque en realidade están obrigados a iso e para o Goberno tampouco hai norma que lles impida propoñer leis acordes coa lexislación europea. Non permitiremos que a vontade política do goberno de quenda convértase no fiel da balanza.

Se as leis hipotecarias que ditaron os políticos neste país non son compatibles co dereito da Unión Europea, o TXUE ratifícase nisto en cada sentenza ou pronunciamiento: son compatibles estes políticos coa Unión Europea Se o Dereito da Unión impón a un dos poderes do estado español, o xudicial, a
protección ao consumidor, non debe aplicar isto o poder lexislativo e, en consecuencia, o poder executivo, é dicir o goberno.

A lei debe ser a encargada de disuadir o delito, pero no terreo hipotecario isto non é así: o monopolio político/financeiro nin sequera permite que os xuíces investiguen, deixando ao consumidor indefenso.

Di o TXUE que o xuíz debe determinar se as cláusulas dun contrato hipotecario actúan en detrimento do consumidor, e se supoñen un desequilibrio importante entre os dereitos e obrigacións das partes do contrato. E sinala o carácter abusivo tanto da cláusula como dos prazos para recorrer.

ESIXIREMOS NOS XULGADOS QUE SE ARQUIVEN Os PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN
HIPOTECARIA! SI SE PODE!!
Fdo Grupos STOPs/PAHs de Galicia
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario