domingo, 27 de decembro de 2020

O Decreto Stop Desafiuzamentos sae descafeinado fronte á emerxencia habitacional; o lobby financeiro impón a dirección ao Goberno de Sánchez, amparados por Economía e Xustiza. 
 
  Unha vez analizado no BOE a Real Decreto-lei 37/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes para facer fronte ás situacións de vulnerabilidade social e económica no ámbito da vivenda, desde a PAH vemos, como aspectos negativos:
 
 A curta duración da súa vixencia, só ata o fin do vixente estado de alarma. Desde a PAH sabemos que as consecuencias socio-económicas da crise sanitaria vai ser máis prolongada, por iso seguiremos insistindo que debe ter vixencia, polo menos, ata o 31-12-2021 ou ata a publicación da Lei de Vivenda Estatal que responda as demandas da PAH. As compensacións que se establecen para grandes posidores, quen xamais nos compensaron do rescate na crise anterior.
 
 É unha inmoralidade e un disparate que se destine diñeiro público á banca rescatada pendente de devolver 65.000 millóns e a fondos voitre e socimis, quen se permite o luxo de non pagar impostos ao estar en paraísos fiscais ou ter un trato fiscal de favor. 
 
Non entendemos nin aceptamos esta cesión do Goberno a corporacións cuxo único obxectivo é gañar canto máis diñeiro mellor, permitindo que a vivenda sexa obxecto de especulación en lugar dun dereito con función social. Tamén alertamos que se caeron da protección algunhas das situacións de ocupación forzosa, á que por necesidade víronse obrigadas familias vulnerables, a quen ningunha Administración Pública foi capaz de ofrecerlles unha alternativa de vivenda digna e adecuada, e para as que, ao contrario que para os grandes posuidores, non se establece compensación algunha.
 
 As presións dos lobbies financeiro/inmobiliarios sobre os ministerios de Calviño e Campos, lograron en parte, os seus obxectivos. Con todo, como aspectos positivos a mobilización conseguiu a prohibición dos desafiuzamentos de alugueiro, tanto por falta de pagamento como por finalización de contrato (aínda que só sexa, de momento, ata a finalización do estado de alarma), ou os de precario ou recuperación da posesión por distintas vías do artigo 250.1 LAC (civís), para persoas cuxa vulnerabilidade comezase tamén antes da pandemia. E, aínda que con algunhas lagoas este decreto garante que non poidan ser cortados as subministracións básicas a moitas persoas vulnerables. 
 
Desde a PAH anunciamos que seguirá habendo desafiuzamentos tras este decreto, por iso seguiremos loitando por conseguir a extensión da prohibición a todas as familias vulnerables sen alternativa de vivenda digna e adecuada, e cunha duración temporal suficiente como para que as Administracións Públicas dispoñan de Parque Público para poder ofrecer esas alternativas e recuperen vivenda da banca para o alugueiro social. Empezamos xa, poñéndonos inmediatamente en contacto co Goberno para trasladar o noso absoluto rexeitamento a estas modificacións, ao obxecto de que se emenden nunha próxima corrección de erros no BOE. O contrario, será froito da presión da banca e grandes empresas ao Goberno, e vannos a ter totalmente enfronte.
 
 
Síntese xurídica do contido completo deste Decreto en materia de vivenda
 
 1. Desafiuzamentos de alugueiros Suspensión de desafiuzamentos. Novo prazo: 
 
desde a entrada en vigor do RDL ata o fin do estado de alarma (09/05/21). Agora, ata o 31/01/21). Vincúlase a suspensión á prórroga do estado de alarma do RD 956/2020. Se se prorrogase unha vez máis, deberíase engadir para estender o prazo. 
 
 Clarifica por primeira vez que afecta tanto a desafiuzamentos por falta de pagamento como finalización de contrato. Se non hai data de lanzamento, pódese pedir a suspensión da vista. 
 
 A parte demandada debe acreditar vulnerabilidade, de acordo ao artigo 5 do RDL 11/2020. O arrendatario debe acreditar ALGUNHA das situacións dos supostos das letras a) e b): Pase a estar en situación de desemprego (de forma extensiva, interpretamos que se xa se atopaba en paro, entra igual), ERTE, ou reducise a súa xornada por motivo de coidados, en caso de ser empresario, ou outras circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos, cumprindo uns límites de ingresos o mes anterior. Que a renda do alugueiro + gastos e subministracións básicas ≥ 35% dos ingresos netos do conxunto da unidade familiar. Gastos e subministracións básicos = subministracións de electricidade, gas, gasoil para calefacción, auga corrente, telecomunicación fixa e móbil, e contribucións á comunidade de propietarios, todos eles da vivenda habitual. Cando o demandado acredite a súa situación de vulnerabilidade, o LAJ (secretario xudicial) comunicarallo ao demandante en 10 días (2 semanas sen festivos), quen pode acreditar tamén vulnerabilidade ou risco de situarse nela. 
 
Unha vez recollidos todos os escritos, o LAJ comunicará a situación aos Servizos Sociais, quen en 10 días (2 semanas sen festivos) deberán valorar a vulnerabilidade das partes e indicar as medidas para tomar. O xuíz, unha vez dispoña de toda a documentación do caso, deberá ditar auto acordando a suspensión se a vulnerabilidade está acreditada. Se non o está, tirará adiante co procedemento. O auto debe indicar que unha vez deixe de estar en vigor o estado de alarma, os prazos renovaranse automaticamente. Se se acredita a vulnerabilidade, a Administración ten que adoptar as medidas que se indiquen no informe de Servizos Sociais (haberao?) durante o prazo de suspensión (é dicir, durante o estado de alarma). Cando se adopten as medidas (pasará algunha vez?), a Administración comunicarao ao Tribunal para que levante a suspensión en 3 días.
 
 
 
2. Suspensión doutros desafiuzamentos Prazo
 
desde a entrada en vigor do RDL ata o fin do estado de alarma (09/05/21). Abarca: precario, ocupación, execución de títulos xudiciais. Finalmente non entran procesos penais. Suxeitos afectados: persoas xurídicas e persoas físicas con máis de 10 vivendas. Redacción confusa: “pertenzan a persoas xurídicas ou a persoas físicas titulares de máis de dez vivendas”. Requírese que as xurídicas tamén sexan titulares de máis de 10 vivendas, Loitemos para que se interprete así en Xulgados.
 
 Persoas afectadas deben cumprir cos supostos da letra a) do art. 5 do RDL 11/2020: Pase a estar en situación de desemprego (de forma extensiva, interpretamos que se xa se atopaba en paro, entra igual), ERTE, ou reducise a súa xornada por motivo de coidados, en caso de ser empresario, ou outras circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos, cumprindo uns límites de ingresos o mes anterior. 
 
O Xuíz deberá tomar a decisión ponderando as seguintes circunstancias: Entrada ou permanencia motivada por situación de extrema necesidade, valorando o informe de Servizos Sociais. Cooperación dos ocupantes coa Administración para buscar unha alternativa. Ademais no fogar deberá atoparse algunha persoa que cumpra co seguinte: Dependente Vítima de violencia contra a muller Menor de idade O LAJ, unha vez recollida a documentación, trasladaraa ao demandante/denunciante e aos Servizos Sociais, quen deberá emitir informe en 15 días (3 semanas sen festivos). Se a situación de vulnerabilidade queda acreditada, o Xuíz ponderará as demais circunstancias e ditará auto no seu caso acordando a suspensión do lanzamento ata a finalización do estado de alarma. Se non se acredita a vulnerabilidade, non cumpren requisitos ou se dan outras circunstancias (que a continuación resumimos), o procedemento tira para adiante. 
 
 Durante a suspensión, a Administración deberá tomar as medidas indicadas no informe se se cumpren a situación de vulnerabilidade ou outras adecuadas para “satisfacer a necesidade habitacional” da persoa e “que garantan o seu acceso a unha vivenda digna”. 
 
Circunstancias que non permiten a suspensión: Vivenda de persoa física que sexa domicilio habitual ou segunda residencia. Vivenda de persoa xurídica cedida a persoa física para domicilio habitual ou segunda residencia. Entrada ou permanencia consecuencia de delito Indicios racionais de que se están realizando actividades ilícitas (narco-pisos, proxenetismo…). Ocupación posterior á entrada en vigor do RDL. Vivendas públicas ou privadas destinadas a vivenda social.
 

  3. Compensación para arrendadores (pequenos e grandes posuidores) afectados pola suspensión do desafiuzamento.

 Só se poderá pedir compensación se a Administración non tomou as medidas do informe de Servizos Sociais en 3 meses. 

 Valor medio de alugueiro de vivenda na contorna (vía índices de referencia ou outros criterios obxectivos). 

Súmanse gastos correntes acreditados (IBI, subministracións, comunidade…). 

Compensación desde a suspensión ata o seu levantamento ou fin do estado de alarma. Non ata a data do desafiuzamento.

  Se o prezo medio do alugueiro é superior á renda do alugueiro, compensarase coa renda do alugueiro. 

Non distingue entre pequenos ou grandes posuidores. 

 A solicitude poderá realizarse ata 1 mes despois do fin do estado de alarma e o arrendador deberá presentar escrito coa cantidade adecuada de acordo ao comentado antes. 

 Compensación a cargo do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 e xestionada polas CCAA.

 

4. Compensación para propietarios dos demais casos (ocupación) 
 
Só se poderá pedir compensación se a Administración non tomou as medidas do informe de Servizos Sociais en 3 meses. 
 
Só se poderá pedir compensación se o propietario acredita que a suspensión do lanzamento supuxo un prexuízo económico ao atoparse a vivenda ofertada en venda ou alugueiro antes da entrada no inmoble dos ocupantes.
 
 Valor medio de alugueiro de vivenda na contorna (vía índices de referencia ou outros criterios obxectivos). Súmanse gastos correntes acreditados (IBI, subministracións, comunidade…). 
 
Compensación desde a suspensión ata o seu levantamento ou fin do estado de alarma. Non ata a data do desafiuzamento.
 
 A solicitude poderá realizarse ata 1 mes despois do fin do estado de alarma e o arrendador deberá presentar escrito coa cantidade adecuada de acordo ao comentado antes.
 
 Compensación a cargo do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 e xestionada polas CCAA.

 

 

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16824&fbclid=IwAR0YhcLiv5tk-XNi17X57ugtMU_cRGlX4JTZchTijWpT3RL0xq0PDDRJ4Io

 

 

   A nova cuestión prejudicial sobre o IRPH pon ao Supremo na tesitura de poder ser demandado patrimonialmente 

 

 


                               A elevación dunha nova cuestión prejudicial sobre o Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios ( IRPH) #ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ( TJUE), por parte do maxistrado titular do Xulgado de Primeira Instancia 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana Zorraquino, o pasado 2 de decembro, introduciu unha nova variante legal inesperada: a de que a Sala do Civil do Tribunal Supremo poida ser demandada patrimonialmente por mal funcionamento da Administración de Xustiza. 

https://confilegal.com/20201213-la-nueva-cuestion-prejudicial-sobre-el-irph-pone-al-supremo-en-la-tesitura-de-poder-ser-demandado-patrimonialmente/https://confilegal.com/20201213-la-nueva-cuestion-prejudicial-sobre-el-irph-pone-al-supremo-en-la-tesitura-de-poder-ser-demandado-patrimonialmente/ 

 O maxistrado que elevou a primeira cuestión prejudicial ao TJUE sobre o IRPH repregunta ao tribunal de Luxemburgo.

https://confilegal.com/20201204-el-magistrado-que-elevo-la-primera-cuestion-prejudicial-al-tjue-sobre-el-irph-repregunta-al-tribunal-de-luxemburgo/ 

  

  TRIBUNAL SUPREMO - SALA CIVIL - GABINETE   TÉCNICO 

 Sentencias 595, 596, 597 y 598/2020, de 12 de noviembre. Control de transparencia y abusividad de la cláusula del préstamo hipotecario que incorpora el IRPH como índice de referencia del tipo de interés,

 

https://confilegal.com/wp-content/uploads/2020/11/NOTA-PRENSA-SSTS-595596597598-de-2020-IRPH.pdf                                         

 

  

Interesante entrevista José Ma. Erauskin sobre aa situación actual del IRPH, posterior a nota de prensa da sala do civil do T.S emitida o 21-outubro-2020.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0wGipNIhf8kj8EiZX7ZzBaQHOAHlia7jeFHSzStnG4TV10Ag2uoXolg_k&v=X66W2twnDV4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=96NJZ-jasmM

 

 

TRIBUNAL SUPREMO-  SALA CIVIL - GABINETE TÉCNICO -  NOTA DE PRENSA.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Sala-de-prensa/Notas-de-prensa/La-Sala-de-lo-Civil-del-Tribunal-Supremo-se-pronuncia-sobre-cuatro-recursos-de-casacion-en-relacion-con-el-indice-IRPH-de-las-hipotecas
 
El Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto cuatro recursos de casación en relación con la cláusula de interés variable IRPH. Un quinto recurso sobre IRPH también se deliberará hoy pero presenta perfiles diferentes, por versar sobre una vivienda de protección oficial.  


En los cuatro recursos resueltos, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, ha apreciado falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores.
No obstante, y siguiendo también la jurisprudencia del TJUE, ha procedido a hacer el análisis de abusividad concluyendo, en los casos enjuiciados, que no había abusividad.  

   
El fallo cuenta con el voto particular del magistrado D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.  


El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de la sentencia se redactará en los próximos días.  
 
Madrid, 21 de octubre de 2020

mércores, 3 de xuño de 2020

*Ante a reactivación dos desafiuzamentos a cidadanía responde*Segundo a normativa publicada en relación aos desafiuzamentos e na experiencia que temos tras anos de loita defendendo o dereito á vivenda digna debemos estar preparadas, non imos permitir de ningunha dos xeitos que volva "a curva da vergonza, a dos desafiuzamentos".
 
 Ate agora: Os prazos procesais [...]

Ler máis desta entrada na páxina da PAH.


 https://afectadosporlahipoteca.com/2020/06/03/ante-la-reactivacion-de-los-desahucios-la-ciudadania-responde/
*O medo cambia de lado. A partir de agora #LaPAHacecha aos fondos voitre*Ante a constante vulneración dos nosos dereitos por parte dos fondos voitre, a PAH cambiamos as regras do xogo. Imos a por vós, a partir de agora non son eles, somos nós #LaPAHacecha.

Hoxe martes 2 de xuño de 2020, a PAH lanzamos unha campaña para deixar claro que o medo cambia de lado.

A partir de agora a PAH axexa a todos aqueles bancos e fondos voitre que vulneran sistemáticamente os nosos dereitos e precarizan nosas vidas. Non podemos seguir permitindo este acoso constante ás familias, con total impunidade. Agora nós atacamos.

https://afectadosporlahipoteca.com/2020/06/02/la-pah-acecha-a-los-fondos-buitre/

luns, 1 de xuño de 2020

INGRESO MÍNIMO VITAL.Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf?fbclid=IwAR0wuJAVf5qnRulbMyUvlucU18cPGWjUO_KDisCnUqBu4h6gnjN8VC0B5Vs 


 El BOE nuestro de cada día.

https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2020/06/01/ingreso-minimo-vital-boe/?fbclid=IwAR2nS2-WzhDccZtXR0xCd-qeL8Ibv39P8swnEGs44kAqSSPTs6cFKSrtXPk


 *Simulador do Ingreso Mínimo Vital*
 Comproba se tes dereito ao ingreso mínimo vital.

Comparte para que outras persoas o comproben tamén.

Pásallo a quen creas que se poida beneficiar del.

Odia o fascismo.

https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador?fbclid=IwAR2h9fARuVNDp_eF56ewNQSDsPcIj0JftRBE-qf6kdalCK_fXwmjnctKZ3A

Reunión da PAH co Secretario Xeral de Vivenda, David Lucas.

 - Vinculada á campaña: "Vivenda Por Dereito" e facendo fincapé á situación actual provocada pola crise sanitaria, retoman as negociacións que se viron truncadas polo confinamento e o estado de alarma .


O resultado da reunión de hoxe, poderiamos valoralo de positivo xa que vimos unha clara predisposición a colaborar connosco e outras entidades sociais no desenvolvemento para garantir o Dereito á vivenda. alcanzamos o compromiso de manter reunións periódicas para a elaboración dunha Lei de Vivenda, que debería entrar en vigor nesta lexislatura, así como do próximo Plan Estatal de Vivenda e empezar a abordar como debe consolidarse o parque públicotendo en conta a vivenda baleira e en mans de SAREB.

Vinculada á campaña da PAH: "Vivenda Por Dereito" e facendo fincapé á situación actual provocada pola crise sanitaria, retoman as negociacións co Secretario Xeral de Vivenda que se viron truncadas polo confinamento e o estado de alarma.

O mércores 20 de maio, mantivemos unha reunión virtual co Secretario Xeral de Vivenda David Lucas. Convocáronnos a manter este encontro o 16 de marzo, para dar continuidade á campaña de "Vivenda por Dereito" que arrincamos en febreiro e da cal xa recolleramos algúns froitos como a ampliación e mellora da moratoria hipotecaria ou o anuncio dunha futura moratoria dos desafiuzamentos por alugueiro.

Desde entón a situación cambiou desfavorabelmente e aumentado a urxencia residencial. Son máis necesarias que nunca medidas valentes para asegurar o benestar das familias e que non aumente o número delas que se vexa forzada a perder o seu fogar ante unha situación de crise global.
Na reunión, tras unha análise da situación e de como chegamos ate aquí, mostramos o noso desacordo cos últimos decretos insuficientes e á práctica ineficaces, aprobados para axudar ás inquilinas e ás persoas hipotecadas.

Suscitamos as nosas emendas para a tramitación parlamentaria do Proxecto de Lei do RDL 11/2020 e saímos co compromiso dunha nova reunión en xuño para profundar nelas, tras recoñecer a insuficiencia dos decretos aprobados ate agora. Emendas recolleitas nun documento que xa fixemos chegar a todos os grupos parlamentarios, quedando por ver quen as defende e quen non. Ou o que é o mesmo, quen está ao lado das familias e quen non. O noso obxectivo é que non se repita o sucedido na crise do 2008, que realmente non se deixa a ninguén atrás e que non sexa a cidadanía a que acabe pagando os efectos da crise sanitaria. Á vez que non se tomen medidas só para as afectadas pola crise actual e se teña en conta ás familias que xa estaban en vulnerabilidade antes da pandemia.
As nosas emendas, que xa presentaremos en profundidade, céntranse en:

➤ Exoneracións do pago tanto de hipotecas como de alugueiros ate, como mínimo, o 31 de decembro do 2021, para as familias en situación de vulnerabilidade. Diferenciando claramente entre pequenos propietarios, grandes propietarios -a partir de máis de 5 vivendas- entidades financeiras, socimis e fondos de investimento e entidades públicas.

➤ Suspensión de todos os desafiuzamentos de unidades de convivencia sen alternativa residencial de forma indefinida ou, como mínimo, ate o 31 de decembro do 2021 e establecemento do xuízo de proporcionalidade que vén reclamando a España o Comité DESC.

➤ Extensión das medidas a todas aquelas familias que están en situación de vulnerabilidade, provocada previa ou durante a crise sanitaria

➤ Redución e modificación de requisitos que burocratizan o procedemento e que exclúen a moitas familias da aplicación das medidas.

➤ Alongar o tempo necesario a protección das medidas para facer fronte ás consecuencias da COVID-19, como mínimo ate 31 decembro do 2021, podendo adoptarse o criterio que permita obxectivar a recuperación económica (como o aumento do PIB ou do emprego).

➤ Obrigar á banca a revisar todas as solicitudes que fosen denegadas por incumprir os anteriores requisitos. Tanto en materia de hipotecas como de alugueiros, terán que ser revisadas por si cumprisen cos requisitos que aquí se inclúen.

➤ Parque público e función social da Vivenda. Desenvolvemento de medidas tendentes á utilización como Parque Público Temporal de vivendas inxustificadamente desocupadas en mans de grandes tenedores, como forma de corresponsabilidade social e compensación polo rescate anterior, para dar á Vivenda o tratamento que lle corresponde como ben social, apartándoa de ser un mero ben de consumo e especulación.

Estas emendas non deixan de ser unha reafirmación do que levamos esixindo fai anos. Medidas claras ante unha situación á que xa se podería poñer freo de haberse lexislado a nosa ILP Hipotecaria de 2013 ou a Lei Vivenda PAH que se viu truncada pola moción de censura ao goberno do PP. Neste sentido tamén falamos dunha lei integral de vivenda. Somos coñecedoras de que o PSOE ten redactada unha e insistimos na necesidade de que a PAH podamos revisar e incidir nese texto antes do seu futuro rexistro.

O resultado da reunión de hoxe, poderiamos valoralo de positivo xa que vimos unha clara predisposición a colaborar connosco e outras entidades sociais no desenvolvemento para garantir o Dereito á vivenda. alcanzamos o compromiso de manter reunións periódicas para a elaboración dunha Lei de Vivenda, que debería entrar en vigor nesta lexislatura, así como do próximo Plan Estatal de Vivenda e empezar a abordar como debe consolidarse o parque públicotendo en conta a vivenda baleira e en mans de SAREB.

Queda moito traballo por diante. Máis cando lamentablemente esta crise volveu a demostrar o que a PAH leva denunciando nos seus 11 anos de existencia: que a vivenda é un dereito humano e que se debe garantir o seu acceso a todos os cidadáns. De non facelo seguiremos tendo vidas en xogo e de habernos escoitado antes salvarían-se vidas humanas, truncadas ante a desesperación de quedarse sen fogar.

Desde a PAH recollemos a man tendida hoxe, pero non deixaremos de denunciar a situación ate que estea garantida, como fixemos sempre. Non imos permitir que se siga apoiando desde o Goberno á banca e fondos voitres a costa do sufrimento da cidadanía á que din representar. Seguiremos presionando e esixindo que se inclúan as nosas propostas para garantir o dereito á vivenda para todas. Non queremos máis parches de escaparate que sigan deixando a miles de familias na miseria. Queremos cambios estructurales que reviertan a situación.

Mentres, seguiremos traducindo a linguaxe humana as propostas do Goberno, visibilizando as súas carencias e defendéndonos ante elas nas nosas asembleas, para protexer e apoiar ás familias. fomos capaces de sobrevivir a última década e volverémolo a facer. Esta vez píllanos organizadas, coa experiencia necesaria e con máis motivos que nunca.
Porque si se pode non deixar a ninguén atrás.

https://afectadosporlahipoteca.com/2020/05/20/reunion-de-la-pah-con-el-secretario-general-de-vivienda/?fbclid=IwAR01Q4yGs_q8t4tAkv1nSesWAfIeZiBBAd1jBIterTTo9ZUlJudCQef-1Z0

martes, 31 de marzo de 2020


Se se para a produción faise para todo o mundo, tamén para as rendas de capital. A PAH protexeremos ás familias que non poida pagar a súa hipoteca, aluguer ou subministracións básicos este 1 de abril, se o Goberno renuncia a salvagardalas en favor da conta de beneficios das grandes empresas.

Golpeadas polo coronavirus, o Consello de Ministros de mañá é un momento crucial para lidar as consecuencias económicas que trae esta pandemia e non repetir os erros de 2008. A banca e fondos voitre sábeno e levan días tentando dividir e facer augas o escudo social, que o Goberno vende pero -para a nosa alarma- non o implementa:

1º. EN HIPOTECAS: Se non fóra xa insuficiente que a débeda hipotecaria pase íntegra ao final do préstamo (o decreto do 15 de marzo unicamente elimina o custo do interese moratorio), o Goberno cede aínda máis #ante a banca avalando que restrinxa a súa aplicación só a quen cumpre Á vez os 4 indicadores de vulnerabilidade #ante o coronavirus.

A PAH reclama que se exonere ás afectadas e elimínese esa restrición múltiple, para que poida aplicarse unha saída xusta a todos as hipotecadas con baixos ingresos. A banca rescatada débenos miles de millóns de diñeiro público e está a especular con vivendas arrebatadas ás familias.

Non se pode permitir que, tras desafiuzar a máis de 1 millón de fogares desde 2008, o ano que vén haxa execucións hipotecarias pisadas por máis acumulación de débeda por esta crise e novos desafiuzamentos sen alternativa habitacional. Ao contrario, debe obrigárselles a paralizar os desafiuzamentos máis aló do estado de alarma e a poñer vivenda en disposición das persoas empobrecidas.

2º. EN ALUGUERES: Está a venderse en prensa unha moratoria xeral financiada por microcréditos bancarios sen interese avalados polo Estado. É dicir, xustamente o que está a propoñer a banca e a patronal dos grandes posuidores para que a factura paguémola íntegra os de sempre, aínda que sexa a prazos.

Este venres, ASIPA, a recente patronal estatal dos grandes garfos (entre cuxos socios están as dúas SOCIMIS máis cotizadas do ladrillo español, MERLIN PROPERTIES e COLONIAL, ou colosos do sector a nivel europeo como UNIBAIL- RODAMCO- WESTFIELD, ou AZORA), fixo público un comunicado dirixido ao GOBERNO advertíndolle das consecuencias que tería obrigar a grandes garfos de vivenda a condonar durante dous meses as rendas de aluguer para colectivos vulnerables afectados polo coronavirus. Parécenos repugnante que os FONDOS VOITRE e as GRANDES FORTUNAS DO ALUGUER, que non pagan os impostos de sociedades debidos, que na súa maioría están radicadas en paraísos fiscais, que utilizan métodos mafiosos contra as familias vulnerables, e están vinculadas a portais inmobiliarios investigados por manipular os prezos do aluguer de miles de vivendas como IDEALISTA, estean a aproveitarse da actual crise derivada do coronavirus para chantajear ao GOBERNO.

A PAH reclama que se exonere ás afectadas e que non haxa nin un euro máis de diñeiro público que poida subvencionar alugueres especulativos. Hai que compensar ao pequeno propietario que ten unha vivenda alugada a un prezo alcanzable para poder vivir e non pode chegar a un arranxo co seu inquilino, pero non a fondos especuladores.

Esta crise non debe atrasar o control de prezos dos alugueres e unha normativa de vivenda que poña coto á burbulla inmobiliaria coa que estes garfos hanse lucrado. Hanse de renovar os contratos non só evitando novas subidas abusivas senón axustándoos aos ingresos das familias.

Doutra banda, cada CCAA e Concello está a dar solucións dispares para os afectados de vivenda pública. Esiximos, como algunha CCAA xa decidiu, exoneración do aluguer para todas as familias de todo o parque público correspondente, polo que non cabe acumular débeda para os máis vulnerables e un compromiso político claro de non facer caixa coa desgraza.

3º. EN SUBMINISTRACIÓNS: É notorio que as grandes subministradoras están a ter beneficios millonarios

A PAH reclama que as medidas non sexan restritivas e que non se acumule débeda ás familias en precari, de maneira aque sexan as grandes empresas enerxéticas quen, dos seus beneficios, exoneren as familias delas. Ao contrario, é necesario unha tarifa social para a recuperación económica das familias e unha renda básica.

Estas son as medidas que non deixarían a ninguén atrás para un rescate cidadán, dado que o Goberno non se atreve a intervir as empresas financeiras e subministradoras para poñelas en favor do interese xeral.

Se imos vencer a este virus será polo esforzo heroico dos traballadores da Sanidade e doutros traballadores esenciais. Pero non podemos caer derrotados despois por outro virus económico cando moitas aínda nin se recuperaron da última burbulla inmobiliaria. Todo mero aprazamento é esperar a que enterremos os nosos seres queridos para que o lobby bancario e inmobiliario volva ao seu proceso extractivo contra nós.

#Ante esta crise, desde a PAH vemos lóxico que se o Goberno non expuxo as solucións adecuadas ás familias afectadas polo coronavirus -como as expostas por tantos colectivos adheridos ao Plan de Choque Social-, a iniciativa de Folga de Alugueres, promovida inicialmente desde Estados Unidos para o 1 de abril, comezase a convocarse en España, apoiada por máis de 200 organizacións. Desde a PAH tamén saudamos a iniciativa e estamos a terminar de traballar a nivel estatal, dentro do noso proceso asembleario, para construír respostas unitarias que inclúan ao máximo de familias. A PAH levamos 11 anos protexendo e prestando apoio a quen non poden pagar por gozar de algo que é un Dereito básico e fundamental como a vivenda, logrando solucións axustadas a cada familia, incluíndo ás que perderon a súa vivenda ou nin sequera renóvanlles o aluguer.

Manifestamos que todas as PAHs protexeremos solidariamente ás miles de familias que non poidan pagar a súa hipoteca, aluguer ou subministracións básicos este 1 de abril, se o Goberno renuncia a salvagardalas en favor da conta de beneficios das grandes empresas.

https://afectadosporlahipoteca.com/2020/03/30/la-pah-exige-al-gobierno-ponerse-de-parte-de-la-ciudadania-frente-a-la-alarmante-presion-del-lobby-bancario-y-la-patronal-de-grandes-tenedores/
https://afectadosporlahipoteca.com/2020/03/30/la-pah-exige-al-gobierno-ponerse-de-parte-de-la-ciudadania-frente-a-la-alarmante-presion-del-lobby-bancario-y-la-patronal-de-grandes-tenedores/

venres, 27 de marzo de 2020


DECRETADO ESTADO DE ALARMA POR PANDEMIA CAUSADA POLO  COVI19Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434&fbclid=IwAR2B73opVrfbh0UEUyMmgh-G9Q93V0oNNROcj0tWXgPOkd9tjG7K0P5NERo

Di na exposición de motivos :
O artigo segundo modifica a Lei 1/2013, de 14 de maio, *amplía o prazo e o colectivo beneficiado da suspensión dos lanzamentos.* Neste sentido, *prolóngase a vixencia da suspensión dos lanzamentos por catro anos máis para persoas que se atopen en supostos de especial vulnerabilidade cando nun proceso xudicial ou extraxudicial de execución hipotecaria adxudicouse a vivenda a calquera persoa, non só ao acredor ou a un terceiro que actúe por conta de leste, como ocorría no texto modificado. 

Ao mesmo tempo, inclúese entre os colectivos vulnerábeis as familias monoparentais que teñan un só fillo a cargo. Para rematar, aumenta o límite de ingresos para poder beneficiarse de a medida, ao incrementarse por cada fillo a cargo dentro da unidade familiar en 0,15 veces o IPREM para as familias monoparentais ou en 0,10 veces o IPREM para o resto de familias.

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580&fbclid=IwAR2oDBxmnj0MbaAbmni205j8vmv2Lg4KQGm4O-gWqacYwn1ljeqFTkukJr4 


DE INTERESE PARA PAIS E NAIS QUE TEÑAN BECAS PARA COMEDORES ESCOLARES*
*Artigo 8. Dereito básico de alimentación de nenos e nenas en situación de vulnerabilidade que se atopan afectados pola pechadura de centros educativos.*

1. As familias dos nenos e nenas beneficiarias dunha beca ou axuda de comedor durante o curso escolar que se atopen afectados pola pechadura de centros educativos terán dereito a axudas económicas ou a prestación directa de distribución de alimentos.

2. *A xestión* destas medidas levarase a cabo por parte dos *servizos sociais de atención primaria en coordinación cos centros escolares e as respectivas consellerías de educación e de servizos sociais das Comunidades Autónomas,* Ceuta e Melilla.

3. Serán beneficiarias as familias con alumnado de educación infantil, educación primaria e educación secundaria obligatoria a quen as Comunidades Autónomas, Ceuta e Melilla ou os servizos sociais municipais concederon becas ou axudas para o comedor escolar durante o presente curso académico.

4. Estas medidas prolongaranse mentres permanezan clausurados os centros educativos, sen prexuízo do seu revisión en función da duración desta circunstancia.


Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824&fbclid=IwAR3MpQuCTQCAdq5Gt-rYh2yX2bOYLZGrNQ2dvIsG4GzJr3fJkUH8e_1qjZQ 


  Suspendido o pago de hipotecas nos casos de vulnerabilidade recollidos no R.D:

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 Dende o artículo 7 o 18 regula a moratoria de pago hipotecario


TEXTO ORIXINAL

O capítulo I articula unha serie de medidas de apoio a traballadores, familias e colectivos vulnerables, que ven particularmente afectados polas circunstancias actuais e, por iso, merecen unha atención destacada no presente real decreto-lei.

Artigo 4. Garantía de subministración de auga e enerxía a consumidores vulnerables.

Artigo 5. Carácter preferente do traballo a distancia.

Artigo 6. Dereito de adaptación do horario e redución de xornada.

Artigo 7. Moratoria de débeda hipotecaria para a adquisición de vivenda habitual.

Artigo 8. Ámbito de aplicación da moratoria de débeda hipotecaria para a adquisición de vivenda habitual.

Artigo 9. Definición da situación de vulnerabilidade económica.

Artigo 10. Fiadores, avalistas e hipotecantes non debedores.

Artigo 11. Acreditación das condicións subxectivas.

Artigo 12. Solicitude de moratoria sobre as débedas hipotecarias inmobiliarias.

Artigo 13. Concesión da moratoria.

Artigo 14. Efectos da moratoria.

Artículo 15. Inaplicación de intereses moratorios.

Artigo 16. Consecuencias da aplicación indebida polo debedor das medidas para a reestruturación da débeda hipotecaria inmobiliaria.

Artigo 17. Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Artículo 18. Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha.

Artigo 19. Garantía na prestación do servizo universal de telecomunicacións.

Artigo 20. Suspensión da portabilidad.

Artigo 21. Interrupción do prazo para a devolución de produtos durante vixencia do estado de alarma.O capítulo II establece as medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despedimentos.

O capítulo III establece diversas medidas de garantía de liquidez para soster a actividade económica #ante as dificultades transitorias consecuencia da situación xerada polo COVID-19.

O capítulo IV establece medidas de apoio á investigación sobre o COVID-19.

Finalmente, o capítulo V establece medidas adicionais para permitir unha resposta adecuada á situación excepcional
Logo dicimos que todos os políticos son iguais !

Parece que hai quen se lembra dos máis vulnerables dende o primeiro momento !
As maiorías absolutas non dan bo resultado as clases medias e baixas. So son boas para encubrir ladroadas do Rei emérito e da "corte" de políticos corrutos que viven do absolutismo derivado destas maiorías !

Non o esquezades e facedeo saber. Estas cousas hai que telas e conta antes de votar. A estafa inmobiliario-bancaria, derivada da reforma da lei do solo de 1998 feita po Aznar, pagouna o pobo porque a dereita o PP e moi sensible cos Bancos. E o PSOE xa esquecía que era de esquerdas !
Esto è parte do que significa ser de esquerdas, xusto o contrario do NEO-LIBERALISMO Privatizador conpetitivo-productivo das 3 dereitas!


Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692

 DECLARADO ESTADO DE ALARMA POR MOTIVOS DE PANDEMIA SANITARIA POR VIRUS COVI19

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

 

 Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828 

 Al amparo de la previsión contenida en la disposición final segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, resulta necesario introducir modificaciones orientadas a reforzar la protección de la salud pública y asegurar el funcionamiento de servicios públicos

 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4152 

 

 

 Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4162 

Primero. Desarrollo de soluciones tecnológicas y aplicaciones móviles para la recopilación de datos con el fin de mejorar la eficiencia operativa de los servicios sanitarios, así como la mejor atención y accesibilidad por parte de los ciudadanos.

1. Encomendar a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo urgente y operación de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha aplicación permitirá, al menos, realizar al usuario la autoevaluación en base a los síntomas médicos que comunique, acerca de la probabilidad de que esté infectado por el COVID-19, ofrecer información al usuario sobre el COVID-19 y proporcionar al usuario consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación.
 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, por o que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, con o fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19.

 O presente real decreto-lei regula un permiso retribuído recuperable para persoal laboral por conta allea, de carácter obrigatorio e limitado no tempo entre os días 30 de marzo e 9 debril (ambos os incluídos), para todo o persoal laboral por conta allea que preste servizos en empresas ou entidades do sector público ou privado que desenvolven as actividades non esenciais cualificadas como tal o anexo.

Quedan exceptuados de a aplicación do presente real decreto as persoas traballadoras que teñan o seu contrato suspendido durante o período indicado e aquelas que poidan continuar prestando servizos a distancia.


Artigo 1.Ámbito subxectivo de aplicación

Artigo 2.Permiso retribuído

Artigo 3.Recuperación das horas de traballo non prestadas durante o permiso retribuído

Artigo 4.Actividade mínima indispensable.

Artigo 5.Adaptación de actividades.

Disposición transitoria primeira.Garantías para a continuación de a actividade empresarial.

Disposición transitoria segunda.Continuidade dos servizos de transporte

Disposición adicional primeira.Empregados públicos

Disposición adicional segunda.Persoal con lexislación específica propia.

Ministerio do Interior, polo Ministerio de Xustiza, polo Centro Nacional de Intelixencia e polo Banco de España e o Fondo de Garantía de Depósitos.Disposición adicional terceira.Servizos esenciais na Administración de Xustiza

Disposición adicional cuarta.Continuación de actividade.

Disposición final única.Entrada en vigor.


Estado de alarma. Modelo de declaración responsable Orde SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación da Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e de traballo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf


Consello de Ministros Martes 31 de marzo 2020. O Goberno completa a protección e o apoio a colectivos vulnerables, empresas e autónomos con máis de 50 novas medidas.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2020/31032020_medidascovid.aspx

Martes 31 de marzo de 2020

O Consello de Ministros aprobou este martes un novo paquete de medidas económicas e sociais co que se completan e reforzan as medidas adoptadas nas tres últimas semanas polo Goberno para minimizar e contrarrestar o impacto do COVID-19
-Moratoria de alugueres.

-Esténdese a moratoria hipotecaria.

-Apoio en subministracións básicas.

-Novas axudas sociais.

-Outras medidas de apoio ás persoas.

-Apoio ao tecido produtivo.

-Outrasmedidas.

 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-1
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

 Real Decreto-lei estrutúrase en 3 capítulos, 54 artigos, 22 disposicións adicionais, 5 disposicións transitorias, 13 disposicións finais e 4 anexos.


CAPÍTULO I Medidas de apoio aos traballadores, consumidores, familias e colectivos vulnerables 
 
Sección 1.ª Medidas dirixidas a familias e colectivos vulnerables 
 
Artigo 1. Suspensión do procedemento de desafiuzamento e dos lanzamentos para fogares vulnerables sen alternativa habitacional
 
Artigo 2. Prórroga extraordinaria dos contratos de arrendamento de vivenda habitual.
 
Artigo 3. Moratoria de débeda arrendaticia
 
Artigo 4. Aplicación automática da moratoria da débeda arrendaticia en caso de grandes garfos e empresas ou entidades públicas de vivenda. 
 
 Artigo 5. Definición da situación de vulnerabilidade económica a efectos de obter moratorias ou axudas en relación coa renda arrendaticia da vivenda habitual.
 
 Artigo 6. Acreditación das condicións subxectivas. 
 
Artigo 7. Consecuencias da aplicación indebida pola persoa arrendataria da moratoria excepcional da débeda arrendaticia e das axudas públicas para vivenda habitual en situación de vulnerabilidade económica a causa do COVID-19.
 

Artigo 8. Modificación excepcional e transitoria das condicións contractuais de arrendamento no caso de arrendadores non comprendidos entre os recolleitos no artigo 4 como consecuencia do impacto económico e social do COVID-19. 
 
Artigo 9. Aprobación dunha liña de avais para a cobertura por conta do Estado do financiamento a arrendatarios en situación de vulnerabilidade social e económica como consecuencia da expansión do COVID-19. 
 
 Artigo 10. Novo programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-19 nos alugueres de vivenda habitual 
 
Artigo 11. Substitución do programa de axuda ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual polo novo programa de axuda ás vítimas de violencia de xénero, persoas obxecto de desafiuzamento da súa vivenda habitual, persoas sen fogar e outras persoas especialmente vulnerables regulado en artigo seguinte. 
 
Artigo 12. Modificación do programa de fomento do parque de vivenda en aluguer.
 
 Artigo 13. Autorización para transferir anticipadamente ás Comunidades Autónomas e ás Cidades de Ceuta e de Melilla os fondos comprometidos polo Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana nos convenios subscritos para a execución do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.
 
 Artigo 14. Autorización para a disposición inmediata dos fondos aínda non comprometidos polas Comunidades Autónomas e as Cidades de Ceuta e de Melilla para a concesión de axudas ao aluguer, mediante adxudicación directa, en aplicación do novo programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-19 nos alugueres de vivenda habitual. 
 
 Artigo 15. Non suxeición do novo programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-19 nos alugueres de vivenda habitual ao cofinanciamento autonómico establecido no artigo 6 do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. 
 
Artigo 16. Definición de vulnerabilidade económica para os efectos da moratoria hipotecaria e do crédito de financiamento non hipotecario. 
 
Artigo 17. Acreditación das condicións subxectivas. 
 
Artigo 18. Definición da situación de vulnerabilidade económica e acreditación derivadas dos contratos de crédito sen garantía hipotecaria.
 
 Artigo 19. Moratoria de débeda hipotecaria.
 
 Artigo 20. Aplicación do artigo 3 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, ás Entidades Locais. 
 
Artigo 21. Suspensión das obrigacións derivadas dos contratos de crédito sen garantía hipotecaria. 
 
Artigo 22. Fiadores ou avalistas.
 
 Artigo 23. Solicitude da suspensión. 
 
 Artigo 24. Concesión da suspensión. 
 
 Artigo 25. Efectos da suspensión. 
 
 Artigo 26. Consecuencias da actuación fraudulenta do debedor en relación coa suspensión das obrigacións derivadas dos contratos de crédito sen garantía hipotecaria. 
 
 Artigo 27. Réxime de supervisión e sanción. 
 
Artigo 28. Dereito a percepción do bono social por parte de traballadores autónomos que cesasen a súa actividade ou visen reducida a súa facturación como consecuencia do COVID-19. 
 
Artigo 29. Garantía de subministración de enerxía eléctrica, produtos derivados do petróleo, gas natural e auga. 
 
Artigo 30. Beneficiarios do subsidio extraordinario por falta de actividade para as persoas integradas no Sistema Especial de Empregados de Hogar do Réxime Xeral da Seguridade Social.
 
 Artigo 31. Contía do subsidio. 
 
Artigo 32. Compatibilidades e incompatibilidades do subsidio extraordinario. 
 
Artigo 33. Subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal.
 
 

Análisis-resumen del Real Decreto-ley 11/2020, de medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15016-analisis-resumen-del-real-decreto-ley-11-2020-de-medidas-urgentes-en-el-ambito-social-y-economico-para-hacer-frente-al-covid-19-/ 

 
Crisis Sanitaria COVID-19

BIBLIOTECA XURÍDICA.

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0&tab=2