venres, 27 de marzo de 2020


DECRETADO ESTADO DE ALARMA POR PANDEMIA CAUSADA POLO  COVI19Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434&fbclid=IwAR2B73opVrfbh0UEUyMmgh-G9Q93V0oNNROcj0tWXgPOkd9tjG7K0P5NERo

Di na exposición de motivos :
O artigo segundo modifica a Lei 1/2013, de 14 de maio, *amplía o prazo e o colectivo beneficiado da suspensión dos lanzamentos.* Neste sentido, *prolóngase a vixencia da suspensión dos lanzamentos por catro anos máis para persoas que se atopen en supostos de especial vulnerabilidade cando nun proceso xudicial ou extraxudicial de execución hipotecaria adxudicouse a vivenda a calquera persoa, non só ao acredor ou a un terceiro que actúe por conta de leste, como ocorría no texto modificado. 

Ao mesmo tempo, inclúese entre os colectivos vulnerábeis as familias monoparentais que teñan un só fillo a cargo. Para rematar, aumenta o límite de ingresos para poder beneficiarse de a medida, ao incrementarse por cada fillo a cargo dentro da unidade familiar en 0,15 veces o IPREM para as familias monoparentais ou en 0,10 veces o IPREM para o resto de familias.

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580&fbclid=IwAR2oDBxmnj0MbaAbmni205j8vmv2Lg4KQGm4O-gWqacYwn1ljeqFTkukJr4 


DE INTERESE PARA PAIS E NAIS QUE TEÑAN BECAS PARA COMEDORES ESCOLARES*
*Artigo 8. Dereito básico de alimentación de nenos e nenas en situación de vulnerabilidade que se atopan afectados pola pechadura de centros educativos.*

1. As familias dos nenos e nenas beneficiarias dunha beca ou axuda de comedor durante o curso escolar que se atopen afectados pola pechadura de centros educativos terán dereito a axudas económicas ou a prestación directa de distribución de alimentos.

2. *A xestión* destas medidas levarase a cabo por parte dos *servizos sociais de atención primaria en coordinación cos centros escolares e as respectivas consellerías de educación e de servizos sociais das Comunidades Autónomas,* Ceuta e Melilla.

3. Serán beneficiarias as familias con alumnado de educación infantil, educación primaria e educación secundaria obligatoria a quen as Comunidades Autónomas, Ceuta e Melilla ou os servizos sociais municipais concederon becas ou axudas para o comedor escolar durante o presente curso académico.

4. Estas medidas prolongaranse mentres permanezan clausurados os centros educativos, sen prexuízo do seu revisión en función da duración desta circunstancia.


Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824&fbclid=IwAR3MpQuCTQCAdq5Gt-rYh2yX2bOYLZGrNQ2dvIsG4GzJr3fJkUH8e_1qjZQ 


  Suspendido o pago de hipotecas nos casos de vulnerabilidade recollidos no R.D:

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 Dende o artículo 7 o 18 regula a moratoria de pago hipotecario


TEXTO ORIXINAL

O capítulo I articula unha serie de medidas de apoio a traballadores, familias e colectivos vulnerables, que ven particularmente afectados polas circunstancias actuais e, por iso, merecen unha atención destacada no presente real decreto-lei.

Artigo 4. Garantía de subministración de auga e enerxía a consumidores vulnerables.

Artigo 5. Carácter preferente do traballo a distancia.

Artigo 6. Dereito de adaptación do horario e redución de xornada.

Artigo 7. Moratoria de débeda hipotecaria para a adquisición de vivenda habitual.

Artigo 8. Ámbito de aplicación da moratoria de débeda hipotecaria para a adquisición de vivenda habitual.

Artigo 9. Definición da situación de vulnerabilidade económica.

Artigo 10. Fiadores, avalistas e hipotecantes non debedores.

Artigo 11. Acreditación das condicións subxectivas.

Artigo 12. Solicitude de moratoria sobre as débedas hipotecarias inmobiliarias.

Artigo 13. Concesión da moratoria.

Artigo 14. Efectos da moratoria.

Artículo 15. Inaplicación de intereses moratorios.

Artigo 16. Consecuencias da aplicación indebida polo debedor das medidas para a reestruturación da débeda hipotecaria inmobiliaria.

Artigo 17. Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Artículo 18. Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha.

Artigo 19. Garantía na prestación do servizo universal de telecomunicacións.

Artigo 20. Suspensión da portabilidad.

Artigo 21. Interrupción do prazo para a devolución de produtos durante vixencia do estado de alarma.O capítulo II establece as medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despedimentos.

O capítulo III establece diversas medidas de garantía de liquidez para soster a actividade económica #ante as dificultades transitorias consecuencia da situación xerada polo COVID-19.

O capítulo IV establece medidas de apoio á investigación sobre o COVID-19.

Finalmente, o capítulo V establece medidas adicionais para permitir unha resposta adecuada á situación excepcional
Logo dicimos que todos os políticos son iguais !

Parece que hai quen se lembra dos máis vulnerables dende o primeiro momento !
As maiorías absolutas non dan bo resultado as clases medias e baixas. So son boas para encubrir ladroadas do Rei emérito e da "corte" de políticos corrutos que viven do absolutismo derivado destas maiorías !

Non o esquezades e facedeo saber. Estas cousas hai que telas e conta antes de votar. A estafa inmobiliario-bancaria, derivada da reforma da lei do solo de 1998 feita po Aznar, pagouna o pobo porque a dereita o PP e moi sensible cos Bancos. E o PSOE xa esquecía que era de esquerdas !
Esto è parte do que significa ser de esquerdas, xusto o contrario do NEO-LIBERALISMO Privatizador conpetitivo-productivo das 3 dereitas!


Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692

 DECLARADO ESTADO DE ALARMA POR MOTIVOS DE PANDEMIA SANITARIA POR VIRUS COVI19

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

 

 Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828 

 Al amparo de la previsión contenida en la disposición final segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, resulta necesario introducir modificaciones orientadas a reforzar la protección de la salud pública y asegurar el funcionamiento de servicios públicos

 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4152 

 

 

 Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4162 

Primero. Desarrollo de soluciones tecnológicas y aplicaciones móviles para la recopilación de datos con el fin de mejorar la eficiencia operativa de los servicios sanitarios, así como la mejor atención y accesibilidad por parte de los ciudadanos.

1. Encomendar a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo urgente y operación de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha aplicación permitirá, al menos, realizar al usuario la autoevaluación en base a los síntomas médicos que comunique, acerca de la probabilidad de que esté infectado por el COVID-19, ofrecer información al usuario sobre el COVID-19 y proporcionar al usuario consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación.
 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, por o que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, con o fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19.

 O presente real decreto-lei regula un permiso retribuído recuperable para persoal laboral por conta allea, de carácter obrigatorio e limitado no tempo entre os días 30 de marzo e 9 debril (ambos os incluídos), para todo o persoal laboral por conta allea que preste servizos en empresas ou entidades do sector público ou privado que desenvolven as actividades non esenciais cualificadas como tal o anexo.

Quedan exceptuados de a aplicación do presente real decreto as persoas traballadoras que teñan o seu contrato suspendido durante o período indicado e aquelas que poidan continuar prestando servizos a distancia.


Artigo 1.Ámbito subxectivo de aplicación

Artigo 2.Permiso retribuído

Artigo 3.Recuperación das horas de traballo non prestadas durante o permiso retribuído

Artigo 4.Actividade mínima indispensable.

Artigo 5.Adaptación de actividades.

Disposición transitoria primeira.Garantías para a continuación de a actividade empresarial.

Disposición transitoria segunda.Continuidade dos servizos de transporte

Disposición adicional primeira.Empregados públicos

Disposición adicional segunda.Persoal con lexislación específica propia.

Ministerio do Interior, polo Ministerio de Xustiza, polo Centro Nacional de Intelixencia e polo Banco de España e o Fondo de Garantía de Depósitos.Disposición adicional terceira.Servizos esenciais na Administración de Xustiza

Disposición adicional cuarta.Continuación de actividade.

Disposición final única.Entrada en vigor.


Estado de alarma. Modelo de declaración responsable Orde SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación da Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e de traballo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf


Consello de Ministros Martes 31 de marzo 2020. O Goberno completa a protección e o apoio a colectivos vulnerables, empresas e autónomos con máis de 50 novas medidas.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2020/31032020_medidascovid.aspx

Martes 31 de marzo de 2020

O Consello de Ministros aprobou este martes un novo paquete de medidas económicas e sociais co que se completan e reforzan as medidas adoptadas nas tres últimas semanas polo Goberno para minimizar e contrarrestar o impacto do COVID-19
-Moratoria de alugueres.

-Esténdese a moratoria hipotecaria.

-Apoio en subministracións básicas.

-Novas axudas sociais.

-Outras medidas de apoio ás persoas.

-Apoio ao tecido produtivo.

-Outrasmedidas.

 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-1
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

 Real Decreto-lei estrutúrase en 3 capítulos, 54 artigos, 22 disposicións adicionais, 5 disposicións transitorias, 13 disposicións finais e 4 anexos.


CAPÍTULO I Medidas de apoio aos traballadores, consumidores, familias e colectivos vulnerables 
 
Sección 1.ª Medidas dirixidas a familias e colectivos vulnerables 
 
Artigo 1. Suspensión do procedemento de desafiuzamento e dos lanzamentos para fogares vulnerables sen alternativa habitacional
 
Artigo 2. Prórroga extraordinaria dos contratos de arrendamento de vivenda habitual.
 
Artigo 3. Moratoria de débeda arrendaticia
 
Artigo 4. Aplicación automática da moratoria da débeda arrendaticia en caso de grandes garfos e empresas ou entidades públicas de vivenda. 
 
 Artigo 5. Definición da situación de vulnerabilidade económica a efectos de obter moratorias ou axudas en relación coa renda arrendaticia da vivenda habitual.
 
 Artigo 6. Acreditación das condicións subxectivas. 
 
Artigo 7. Consecuencias da aplicación indebida pola persoa arrendataria da moratoria excepcional da débeda arrendaticia e das axudas públicas para vivenda habitual en situación de vulnerabilidade económica a causa do COVID-19.
 

Artigo 8. Modificación excepcional e transitoria das condicións contractuais de arrendamento no caso de arrendadores non comprendidos entre os recolleitos no artigo 4 como consecuencia do impacto económico e social do COVID-19. 
 
Artigo 9. Aprobación dunha liña de avais para a cobertura por conta do Estado do financiamento a arrendatarios en situación de vulnerabilidade social e económica como consecuencia da expansión do COVID-19. 
 
 Artigo 10. Novo programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-19 nos alugueres de vivenda habitual 
 
Artigo 11. Substitución do programa de axuda ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual polo novo programa de axuda ás vítimas de violencia de xénero, persoas obxecto de desafiuzamento da súa vivenda habitual, persoas sen fogar e outras persoas especialmente vulnerables regulado en artigo seguinte. 
 
Artigo 12. Modificación do programa de fomento do parque de vivenda en aluguer.
 
 Artigo 13. Autorización para transferir anticipadamente ás Comunidades Autónomas e ás Cidades de Ceuta e de Melilla os fondos comprometidos polo Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana nos convenios subscritos para a execución do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.
 
 Artigo 14. Autorización para a disposición inmediata dos fondos aínda non comprometidos polas Comunidades Autónomas e as Cidades de Ceuta e de Melilla para a concesión de axudas ao aluguer, mediante adxudicación directa, en aplicación do novo programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-19 nos alugueres de vivenda habitual. 
 
 Artigo 15. Non suxeición do novo programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-19 nos alugueres de vivenda habitual ao cofinanciamento autonómico establecido no artigo 6 do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. 
 
Artigo 16. Definición de vulnerabilidade económica para os efectos da moratoria hipotecaria e do crédito de financiamento non hipotecario. 
 
Artigo 17. Acreditación das condicións subxectivas. 
 
Artigo 18. Definición da situación de vulnerabilidade económica e acreditación derivadas dos contratos de crédito sen garantía hipotecaria.
 
 Artigo 19. Moratoria de débeda hipotecaria.
 
 Artigo 20. Aplicación do artigo 3 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, ás Entidades Locais. 
 
Artigo 21. Suspensión das obrigacións derivadas dos contratos de crédito sen garantía hipotecaria. 
 
Artigo 22. Fiadores ou avalistas.
 
 Artigo 23. Solicitude da suspensión. 
 
 Artigo 24. Concesión da suspensión. 
 
 Artigo 25. Efectos da suspensión. 
 
 Artigo 26. Consecuencias da actuación fraudulenta do debedor en relación coa suspensión das obrigacións derivadas dos contratos de crédito sen garantía hipotecaria. 
 
 Artigo 27. Réxime de supervisión e sanción. 
 
Artigo 28. Dereito a percepción do bono social por parte de traballadores autónomos que cesasen a súa actividade ou visen reducida a súa facturación como consecuencia do COVID-19. 
 
Artigo 29. Garantía de subministración de enerxía eléctrica, produtos derivados do petróleo, gas natural e auga. 
 
Artigo 30. Beneficiarios do subsidio extraordinario por falta de actividade para as persoas integradas no Sistema Especial de Empregados de Hogar do Réxime Xeral da Seguridade Social.
 
 Artigo 31. Contía do subsidio. 
 
Artigo 32. Compatibilidades e incompatibilidades do subsidio extraordinario. 
 
Artigo 33. Subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal.
 
 

Análisis-resumen del Real Decreto-ley 11/2020, de medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15016-analisis-resumen-del-real-decreto-ley-11-2020-de-medidas-urgentes-en-el-ambito-social-y-economico-para-hacer-frente-al-covid-19-/ 

 
Crisis Sanitaria COVID-19

BIBLIOTECA XURÍDICA.

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0&tab=2 

Ningún comentario:

Publicar un comentario