venres, 19 de outubro de 2018


INSEGURIDADE XURÍDICA MANIFESTA !

O TRIBUNAL SUPREMO CONTRADISE TRES VECES SOBRE QUEN DEBE PAGAR O IMPOSTO DE TRASNMISIÓNS PATRIMONIAIS E ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS.


1º) - 28 DE FEBREIRO DE 2018.

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2018-02-28/gastos-hipotecas-impuesto-actos-juridicos-documentos_1528694/

Boas noticias para o sector financeiro español e malas noticias para miles de hipotecados. O fallo ao seu favor libra ao sector financeiro dun novo revés xudicial comparable ao que sufriu co das cláusulas adoito. O pleno da Sala Primeira do Civil ditaminou que o imposto de actos xurídicos documentados ( AJD) debe ser asumido polo cliente.

 O Tribunal Supremo pronunciouse sobre dous recursos de casación presentados contra dúas sentenzas da Audiencia Provincial de Oviedo que condenaban a dous clientes a abonar o imposto de actos xurídicos documentados ( AJD) derivado da hipoteca. Estes reclamaban que devandito imposto debía abonalo o banco. O fallo refírese unicamente a este imposto, non aos demais gastos relacionados coa constitución da hipoteca.2º) - 18 DE OUTUBRO DE 2018.

O Supremo rectifica: o banco é quen debe pagar o 'imposto das hipotecas' O alto tribunal modifica a súa xurisprudencia sobre o tributo de Actos Xurídicos Documentados ( AJD), que ata agora pagaba sempre o cliente.

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2018-10-18/hipotecas-gastos-hipotecas-bancos-tribuna-supremo_1632069/?fbclid=IwAR2NrNatghPB5x3ENXMkYwc8PHfPY40sALCS48Oos4UdjxgfNnrPWo0O8vUSentencia completa do Tribunal Supremo:
https://www.ecestaticos.com/file/915d42a46c77c706868d7c099efc353c/1539863374.pdf


O Tribunal Supremo cambia de criterio respecto a quen debe abonar os impostos derivados da constitución da hipoteca.
O Alto Tribunal, que no principio do ano eximía ao banco do pago do mesmo e ditaminaba que debía ser o cliente quen o asumise, acaba de sinalar que quen debe abonar o imposto sobre actos xurídicos documentados nas escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria é a entidade prestamista, non quen recibe o préstamo.
Nunha sentenza do 16 de outubro, da que foi relatora o maxistrado Jesús Cudero, a Sala Terceira do Tribunal Supremo (Sección Segunda) modifica a súa xurisprudencia anterior e, interpretando o texto refundido da lei do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e o seu regulamento, conclúe que "non é o prestatario o suxeito pasivo deste último imposto nas escrituras notariais de préstamo con garantía hipotecaria (como aquela xurisprudencia sostiña) senón a entidade que presta a suma correspondente".


Todo unha gran estafa Inmobiliaria !!

Cláusulas Chan, Gastos de Constitución hipoteca, Cláusula de rescisión anticipada. Todo unha gran estafa para enriquecer as elites extractivas.

Si se cumprira a Normativa Europea 93/13 de Protección o Consumidor, que debería estar implantada no ordenamento xurídico Español dende o ano 95 esta inseguridade xurídica non se estaría dando. Pero no 96 chegou Aznar e o que fixo o contrario, reformar a Lei do chan. Deixouna a dispor da especulación financeira promovida polas elites extractivas.

O T.Supremo está cagado porque xa van 9 sentenzas do TXUE corrixindo o SUPREMO (INSEGURIDADE XURÍDICA).

Na retroactividade das cláusulas Chan esgrimiu argumentos de índole económica, os mesmos que utiliza agora. Isto nos se pode facer, o pago diste imposto polo banco e conforme a Lei ou non é .

Pero si esa lei non está adaptada a Normativa europea como obriga o 10.2 da Constitución o TXUE volverá avergoñar o T.Supremo, iste é o medo do SUPREMO.

Os argumentos económicos corresponden o Ministerio de Economía o T.SUPREMO debe dicir si o pago do imposto de Transmisións Patrimoniais é Actos Xurídicos Documentados é conforme a Lei ou non.

Si volve a usar argumentos económicos para evitar unha sentenza xusta, o meu xeito de ver, estaría prevaricando:

- Ditar unha sentencia inxusta a sabendo !

- Reforma urxente la Lei hipotecaria !
- Adaptación do ordenamento xurídico do Estado Español a Normativa 93/13 de protección o    consumidor (fonte do problema).
- Aprobación Urxente da Lei de vivenda da PAH.

INSEGURIDADE XURÍDICA !

DE SUPREMO TEN MOI POUCO a sociedades vai por diante !!!!!!3º) - 19 DE OUTUBRO DE 2018
Terao que ratificar o pleno da Sala:
O Supremo dá marcha atrás e paraliza a aplicación da sentenza de hipotecas:
 Deixa sen efecto todos os señalamientos sobre os recursos de casación pendentes cun obxecto similar, o que impedirá que sente xurisprudencia.
 O medo á repercusión social e económica da sentenza que obriga aos bancos para pagar o imposto de Actos Xurídicos Documentados na concesión de hipotecas, fixo que o Tribunal Supremo decida deixar sen efecto a aplicación da sentenza que lanzou onte mesmo.
 O Alto Tribunal paraliza procesos similares na sala do Contencioso, para non sentar xurisprudencia, e eleva a decisión final ao Pleno da sala para que decida se se debe facer o cambio de xurisprudencia ou non.
  O Tribunal reformularase se os bancos deben asumir os impostos de escrituración das hipotecas, de acordo cunha nota informativa de urxencia difundida este venres na que anuncia que se avocará ao Pleno da Sala Contencioso-Administrativa o coñecemento dalgún de recursos pendentes relacionados con este asunto "a fin de decidir se devandito xiro xurisprudencial debe ser ou non confirmado”.
 O alto tribunal explica que se produciu"un xiro radical no criterio xurisprudencial ata agora sustentado", e, tendo en conta "a enorme repercusión económica e social" da devandita decisión, o presidente da Sala do contencioso-administrativo do alto tribunal, Luís María Díez- Picazo, acorda con carácter urxente avocar ao Pleno os casos que cheguen relativos a quen corresponde pagar os gastos da hipoteca.

 venres, 19 de outubro de 2018 O Pleno da Sala Terceira do Tribunal Supremo decidirá se confirma o xiro xurisprudencial da sentenza sobre o imposto das hipotecas.
 Nota informativa do Presidente da Sala Terceira:

Ningún comentario:

Publicar un comentario