domingo, 13 de outubro de 2019


ESTA É A PROBA DEFINITIVA QUE NOS DA A RAZÓN A 10 ANOS DE LOITA e 24 ANOS DE VULNERACIÓN SISTÉMICA DO ESTADO DE DEREITO !

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido:SENTENZA COMPLETA PUBLICADA NO BOE:
ttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4446

A Gravidade e de tal magnitude que DEBERÍA ABRIR TODOS OS XORNAIS DO REINO DE ESPAÑA dende o momento da súa publicación. Nunca van a descubrir esta gran estafa, son cómplices, son parte da plutocracia. Por isto vos pedimos que difundades para que a cidadanía comprenda A GRAN ESTAFA que se cometeu coa anuencia dunha parte do poder xudicial e do conxunto do poder lexislativo que coñecendo non fixo ren.

POR FAVOR PEDIMOS, SUPLICAMOS, QUE VOS PAREDES A LER E COMPRENDER O QUE HOXE COMPARTIMOS E QUE O FAGADES CHEGAR E COMPRENDER A CADA UNHA DAS VOSAS AMIZADES. Si vades asinar un crédito hipotecarios asesorádevos, van estafarvos, case seguro, e non vos daredes conta.


 Pleno. Sentencia 31/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de amparo 1086-2018. Promovido por doña Cruz Ximena Gaiborquiroz respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Voto particular.


FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido:

Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Cruz Ximena Gaiborquiroz y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la providencia de 16 de enero de 2018 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 1134-2013.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la citada resolución para que el órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Vense vulnerando o Dereito a Tutela Xudicial efectiva Recoñecido no articulo 24.1 da C.E dende o ano 1995.  http://www.congreso.es/…/cons…/indice/titulos/articulos.jsp…

No ano 1995 que se tiña que adaptar a lexislación Española a DIRECTIVA EUROPEA 93/13 DE PROTECCIÓN O CONSUMIDOR QUE É A QUE NOS AMPARA, todos os procedementos de execución hipotecaria e desafiuzamentos se inicaron coa CLÁUSULA DE VENCEMENTO ANTICIPADO.

Dende o ano 1995 a o ano 2019 van 24 ANOS que os BANCOS PRACTICARON A USURA, EXPULSARON FAMILIAS E DEIXÁRONAS NA RÚA CON DÉBEDA DE POR VIDA para que unha PLUTOCRACIA CORRUPTA FIXERA NEGOCIO VULNERANDO VARIOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES sen que o PODER LEXISLATIVO NIN O XUDICIAL FIXERAN REN.
É fundamental facer dúas puntualizacións:

No ano 1996 chega o poder José María Aznar que no canto de adaptar o ordenamento xurídico do Estado Español a directiva europea 93/13 de protección o consumidor como obriga o artigo 10.2 da Constitución, http://www.congreso.es/…/cons…/indice/titulos/articulos.jsp…, o que fixo foi reformar a Lei do Chan e abrila a especulación, contraria o articulo 47 http://www.congreso.es/…/cons…/indice/titulos/articulos.jsp…. O PSOE tampouco foi contundente aínda que pinchou a burbulla no ano 2006 non adaptou a lexislación hipotecaria a directiva 93/13 nin escoitou as demandas da PAH e os colectivos Stop-Desafiuzamentos.

Sen estenderme demasiado e para que se asuma a que e a quen nos estamos enfrontando solo dicir que AGORA VEÑEN POLOS ALUGUERES.

No ano 2014 Rajoy reformou as SOCIMI e abriu os alugueres a especulación dos fondos VOITRES, capitales foráneos que mercan vivenda na SAREB, (Banco Malo, a maior inmobiliaria de Europa), sostida con diñeiro público, que se usa para equilibrar os balances dos bancos adscritos a SAREB, e frear a caída do prezo da vivenda. Mentres que nos mercamos para vivir 1 vivenda a prezo de mercado, intervido con diñeiro público para soltelo en alza, iles mercan edificios enteiros a prezo de Saldo para alugalos. Tamén foi Rajoy que Reformou a LAU Lei de Arrendamentos Urbanos que reduciría a duración dos contratos de 5 a tres anos para expulsar as familias que vivían nestas vivendas e subirlles o aluguer un 100% ou máis. Negocio con unha altísima rendibilidade avalado con diñeiro público. O PSOE non se lle ve valor para lexislar a favor de que se cumpla co mandato constitucional dos articulos 10.1,10.2 e 47 da Constitución afrontando a vivenda como un dereito básico, obrigando as entidades financeiras intervidas a a proporcionar vivenda para uso social, construíndo vivenda social onde sexa preciso e regulando os prezos para frear a especulación desmedrada.

Feitas estas puntualizacións sigo coa SENTENCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
O 26 de xaneiro de 2017 o TXUE declara abusiva a CLÁUSULA DE VENCEMENTO ANTICIPADO conforme a directiva 93/13. Todos os contratos hipotecarios do Estado Español, que son de adhesión (modelos que aceptas sen negociar) teñen esta cláusula que permite o banco reclamar a totalidade do prestado por unha sola cota impagada. Nisto consiste o abuso que lle asegura un cru negocio. Cando xa pagaches os intereses expúlsante da casa COMETENDO UNHA ILEGALIDADE quédanse con ela e volven a vendela. Recomezando o negocio éo abuso con outra familia. Todo baixo a mirada pasiva dos poderes lexislativo o poder xudicial.

O supremo sempre con tantas dúbidas cando se molesta o sistema financeiro elevou cuestión prexudicial oTXUE sobre esta sentenza.

En marzo de 2017 nunha acción conxunta en todo o Estado a PAH e os colectivos Stop-desafiuzamentos presentamos escritos dirixidos o Consello Xeral do Poder Xudicial, O xuíces Decanos, e a execucións e embargos de todos os xulgados do Estado. Solicitamos tiveran en conta esta sentenza do TEXU, suspenderan todos os desafiuzamentos e LEXISLARASE en concordancia coa directiva europea de protección o consumidor do ano 1993. Niste momento demos un gran salto para forzar o recoñecemento da estafal. No caso de Ourense respostounos o Decano que a xustiza se execía caso a caso , como si non o soubéramos, que ises escritos non servian para ren. É de xustiza recoñecer que outros decanatos si ordenaron esa suspensión.

Foi o TXUE Tribunal de Xustiza da Unión Europea que nos ven dando a razón en todo.
POIS AGORA, LOGO DE, PRETO DE UN MILLÓN DE FAMILIAS DESAFIUZADAS, DE SUICIDIOS. DUNHA LEI MORDAZA CREADA POLO PARTIDO POPULAR PARA CALARNOS, PARA QUE O POBO NON SAIBA A VERDADE, NON DEROGADA POLO PSOE. LEI QUE FOI DURAMENTE CRITICADA POLA ONU E POLO CONSELLO DE EUROPA PARA. AGORA, POR FIN, LOGO DE QUE O PODER XUDICIAL, NA FORMA QUE FOSE, NON TIVESE REN QUE DICIR EN 24 ANOS.
AGORA O CONSTITUCIONAL RECOÑECE QUE TEMOS RAZÓN, NESTA SENTENZA, CONFORME A XURISPRUDENCIA DO TXUE.

****>>>>>>Conforme a sentenza do TXUE de 26 de xaneiro de 2017 o COSTITUCIONAL RESOLVE EN AMPARO QUE Os xuíces DE OFICIO ou a petición de parte INCLUSO nos procedementos que adquirisen a forza de COUSA XULGADA, deberan revisar as cláusulas para comprobar si son abusivas*****<<<<<<<. FACÉDESVOS IDEA DA TRASCENDECIA ?

RECOÑECEN QUE SE SENTENCIOU DENDE O ANO 1993 SEN TER EN CONTA A LEXISLACIÓN EUROPEA E QUE SE VULNEROU O DEREITO A TUTELA XUDICIAL EFECTIVA DURANTE 24 ANOS.

Debería ou non ter repercusión mediática ?

E AGORA QUÉN ASUME TODO O ABUSO, A USURA, O SUFRIMENTO E AS VIDAS DESFEITAS NESTES 24 ANOS, EXECUTADA INCUMPRINDO A CONSTITUCIÓN E ORDENAMENTO XURÍDICO QUE GARANTE A PAZ SOCIAL NUN ESTADO DE DEREITO?

QUÉN SE DEBE FACER CARGO DUNHA DÉBEDA PÚBLICA, ILEXÍTIMA, DO 100% DO PIB ? DÉBEDA CONTRAÍDA CUN SISTEMA CREDITICIO INTENCIONADAMENTE DESAZTUALIZADO DENDE O ANO 1995 E CONTRARIO A CONSTITUCIÓN E A DIRECTIVA DE PROTECCIÓN O CONSUMIDOR DO ANO 1993. ESA DÉBEDA ERA DO 34% do PIB ANTES DO RESCATE FINANCEIRO E CONSTRUCTORAS. AGORA PAGAMOS 36.000 MILLÓNS DE € ANUAIS SOLO DE INTERESES.

Pleno. Sentencia 31/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de amparo 1086-2018. Promovido por doña Cruz Ximena Gaiborquiroz respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Voto particular.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Cruz Ximena Gaiborquiroz y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la providencia de 16 de enero de 2018 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 1134-2013.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la citada resolución para que el órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia dictada en el recurso de amparo núm.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4446

Ningún comentario:

Publicar un comentario